Przetarg 8855747 - Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego...

   
Analizuj Zamówienie 8855747 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-21
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego Balaton w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres I: Budowa drogi dojazdowej do akwenu
,,Balaton” wraz z parkingiem, oświetleniem oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim- wykonanie robót rozbiórkowych (frezowanie nawierzchni asfaltowych jezdni i parkingów, rozbiórkę krawężników i obrzeży, słupów żelbetowych)- wytyczenie elementów drogi,- wykonanie robót ziemnych – korytowanie,- przebudowę nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją podbudowy drogi od ul. Brackiej do Ośrodka rekreacyjnego Balaton dł. 651 m,- budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi,- budowa wzmocnień skarp drogowych w postaci muru oporowego gabionowego,- przebudowa miejsc postojowych – parkingów,- odwodnienie korpusu drogowego i miejsc postojowych poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie z dokumentacją projektową,- budowa oświetlenia ulicznego,- budowa przepompowni ścieków wraz z instalacją odprowadzającą i odprowadzającą ścieki,- przebudowa przyłącza wody do budynku: „Syrenka”,- przebudowa kabla zasilającego w instalacji elektrycznej,- budowa infrastruktury teletechnicznej – punkty kamerowe,- wykonanie utwardzenia pod punkt zbiórki odpadów,- montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki itp.),- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych,- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,- wycinka drzew,- nasadzenia zieleni urządzonej.Zakres II: Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim wraz z czyszczeniem zbiornika wodnego- wykonanie robót rozbiórkowych budynków istniejących, demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych, demontaż istniejących schodów terenowych,- budowa budynku rekreacyjno-socjalnego,- budowa budynku – magazyn sprzętu pływackiego,- budowa obiektu - kręgu ogniskowego,- budowa budynku – budynek ratowników,- budowa drewnianego pomostu rekreacyjnego,- rozbudowa istniejącego placu zabaw,- budowa strefy street workout,- budowa 2 boisk do siatki plażowej,- przebudowa oraz budowa nawierzchni utwardzonych w tym ciągów pieszych, placów dróg wewnętrznych,- montaż pomostów pływających,- budowa oświetlenia zewnętrznego terenu wraz z instalacją elektroenergetyczną,- budowę systemu nagłośnienia i monitoringu terenu,- budowa instalacji poza budynkowej kanalizacji sanitarnej,- budowę instalacji poza budynkowej wodociągowej,- montaż małej architektury (między innymi: ławek, koszy, stojaków dla rowerów, tablic ogłoszeniowych),- wycinka drzew,- nasadzenia zieleni urządzonej,- czyszczenie zbiornika wodnego.Zbiornik wodny mieści się w centrum parku leśnego ma powierzchnię 3,5 ha. Linia brzegowa jest nieregularna. Zalew zbiornika jest mocno zamulony. Zbiornik posiada wiele niewielkich naturalnych dopływów, w tym zasilany jest podziemnymi źródłami, co oznacza słaby przepływ wody. Zbiornik jest intensywnie wykorzystywany w sezonie letnim do celów rekreacyjnych. W okresie tym występuje również intensywny zakwit sinic i glonów oraz zamulenie. W efekcie wpływa to na zabarwienie wody oraz nieprzyjemny zapach.Zamawiający wymaga prace polegające na biologicznym oczyszczeniu wody i odmulaniu dna wraz z napowietrzeniem całej powierzchni zbiornika. Przyczyni się to między innymi do poprawy jakości wody, likwidacji lub ograniczeniu zakwitów glonów i sinic.Uwagi do organizacji ruchu dla całości zamierzenia inwestycyjnego:1. Wykonawca dokona aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z dokonaniem jej zatwierdzenia na własny koszt,2. Wykonawca dokona aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem na własny kosztorys3. W opracowaniu docelowej organizacji ruchu wykonawca dokona aktualizacji i uwzględni wprowadzone w opracowaniu ścieżek rowerowych.Uwagi do robót:1. Zaleca się prowadzanie robót budowlanych równorzędnie zakresu I i II oraz prowadzanie prac z czyszczeniem biologicznym zbiornika wodnego.2. Zamawiający wymaga biologicznego oczyszczenia wody i odmulaniu dna wraz z napowietrzeniem całej powierzchni zbiornika.Uwagi do projektu:Projekt wykonawczy, SIWZ oraz przedmiar robót dla Zakresu II stanowią podstawę do wyceny.Wykonanie robót budowlanych da całego zamierzenia inwestycyjnego na podstawie wykonanych dokumentacji projektowych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe stanowiące Załączniki do SWZ.

IM.271.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00153088/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:

Po zmianie:
Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 08:00
Po zmianie:
2022-05-27 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-24
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111291, 45212000, 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9020347 2022-07-20
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PODLASKA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – od ul. Żurawiej na zachód wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania „Wykorzystanie walorów przyro...
9020497 2022-07-20
godz. 12:00
URZĄD GMINY LICHNOWY Przebudowa budynku remizy OSP w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy Część 1: Przebudowa budynku remizy strażackiej w Lisewie Malborskim obejmuje swym zakresem:a) rozbudowę i nadbudow...
9021500 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWY TARG Remont dróg rolniczych w miejscowościach Pyzówka i Ludźmierz Część 1: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi rolniczej ul. Orkana w miejscowości Pyzówka w zakresie:- roboty ziem...
9003967 2022-07-21
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LĘBORKU Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu Przebudowa obejmuje drogę powiatową nr 1322G na długości 0, 995 km od km 4+505 do km 5+500, klasy Z,...
9018705 2022-07-21
godz. 11:00
GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY MAGURSKIM PARKU NARODOWYM „Remont infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z odnowieniem infrastruktury turystycznej na tereni...
9022048 2022-07-21
godz. 13:00
URZĄD GMINY GÓROWO IŁAWECKIE Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn „Budowa kanali...
9011948 2022-07-22
godz. 09:00
REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch zbiorników na odpady płynne o pojemności ok. 600 m³ każdy wraz z pompownią. Opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania określon...
9021554 2022-07-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA Aktualizacja dokumentacji projektowej i niezbędnych zezwoleń administracyjnych oraz realizacja robót budowlanych dla inwestycji "Rozbudowa ul. Rogozińskiego, al. Pokoju, Kordylewskiego" ...
9024417 2022-07-31
godz. 16:00
OM CANNABIS SP. Z O.O. Kompleksowa usługa mieszania i konfekcjonowania suplementów diety w postaci mieszanek ziołowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku zlokalizowanego w wojewodztwie Śląskim, ...
9005417 2022-08-30
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach (I orazII etap realizacyjny), w ramach inwestycji „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach”. Zakres budowy ...