Przetarg 10101271 - Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni ...

   
Analizuj Zamówienie 10101271 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-23
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni

Przedmiot zamówienia obejmuje:a) Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budo
wy,b) Usunięcie istniejącej nawierzchni utwardzonej poprzez rozbiórkę i wywóz na koncesjonowane składowisko gruzu, c) Wykonanie korytowania gruntu pod murki oporowe, stabilizacja gruntu w wykopach, d) Wykonanie podbudowy pod murki oporowe i część pergoli i tereny rekreacyjne, e) Wykonanie wykopów pod instalacje, ułożenie orurowania i okablowania, stabilizacja uzupełnionego w wykopach gruntu,f) Ustawienie murków oporowych na ustabilizowanej podbudowie,g) Zasypanie stóp murków oporowych ziemią ogrodową i zagęszczenie ziemi do uzyskania kształtu i wysokości nasypów opisanych w projekcie, h) Wyznaczenie w terenie ciągów komunikacyjnych i wykonanie podbudowy alejek pieszych i placu zabaw, ułożenie obrzeży betonowych, i) Ułożenie warstwy wykończeniowej alejek pieszych z płyt chodnikowych,j) Wypełnienie ziemią ogrodową pozostałego terenu pod nasadzenia i przygotowanie pod zasiew i nasadzenia zgodnie z planem nasadzeń i technologią prowadzenia robót ogrodniczych, k) Montaż ławek wypoczynkowych i oświetlenia oraz ustawienie koszy na odpadki i realizacja wyposażenia obiektów rekreacyjnych,l) Realizacja nasadzeń zgodnie z rys.nr 5 projektu technicznego – branża architektura.UWAGA!Zamawiający informuje, iż ROBOTY BUDOWLANE polegające na wykonaniu podbudowy pod murki oporowe i część pergoli oraz boiska sportowe (siłownie, street workout), zakup i montaż części urządzeń – wskazanych w projekcie technicznym (zestawienie elementów małej architektury) dla etapu II, nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia, dlatego NIE NALEŻY ICH KALKULOWAĆ W CENIE OFERTY i stanowić będą zakres zamówienia podobnego polegającego na powtórzeniu robót budowlanych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.5.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:5.7.1 Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści – stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ;5.7.2 Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:a) Załącznik nr 8 a) do SWZ– Projekt techniczny – branża instalacje elektryczne,b) Załącznik nr 8 b) do SWZ – Projekt techniczny – branża instalacje wod-kan,c) Załącznik nr 8 c) do SWZ – Projekt techniczny – branża konstrukcja,d) Załącznik nr 8 d) do SWZ – Projekt techniczny – branża architektura,e) Załącznik nr 8 e) do SWZ – Projekt techniczny – zestawienie urządzeń małej architektury,f) Załącznik nr 9 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,g) Załącznik nr 10 do SWZ – Przedmiar robót (będący dokumentem pomocniczym przy wycenie oferty).

UD-III-WZP.271.59.2023.AGO
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mur oporowy, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 43325000, 45100000, 45111300, 45112710, 45112720, 45112723, 45223821, 45233200, 45310000, 45330000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mur oporowy , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10281446 2024-03-08
godz. 10:30
Dolnośląskie Wykonanie remontu muru oporowego znajdującego się na dz.1049 obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru
10281473 2024-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiot zamówienia pn.:„Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno”.Zakres inwestycji obejmuje m.in.:a) Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,b) Remont przepustów,c) Roboty ziem...
10277755 2024-03-11
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont drogi gminnej – ulica Tysiąclecia w Wąchocku w km 0+240 – 1+112 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej – ulicy Tysiąclecia w mieście Wąchock na odc...
10281669 2024-03-11
godz. 10:00
Podlaskie „Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej w Augustowie” Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy poprzez następujące prace:-rozbiórka istniejącej naw...
10241352 2024-03-12
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazwa W...
10279730 2024-03-13
godz. 10:00
Mazowieckie DZP.261.25.2024.MJ Naprawa nośników betonowych oraz murku na potrzeby Centrum Nauki Kopernik PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przedmiot zamówienia Naprawa nośników betonowych oraz murku na p...
10255640 2024-03-13
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy".
10279492 2024-03-15
godz. 11:00
Pomorskie OPC/ZIN/2024/007 Zagospodarowanie terenu zielenią wokół budynku Kapitanatu Portu Północnego znajdującego się przy ul. Kpt .ż.w Witolda Poinca w Gdańsku OPC/ZIN/2024/007 Zagospodarow...
10252881 2024-03-15
godz. 12:00
Śląskie Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2024 r.-etap II - koszenie i grabienie trawy, niszczenie chwastów, likwidacja samosiewek na terenach zielonyc...
10272339 2024-03-28
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego...