Przetarg 7566821 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli...

   
Analizuj Zamówienie 7566821 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-02
przedmiot ogłoszenia
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim”
Numer referencyjny: SG.271.1.3.20
20

Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim” realizowane w ramach przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Część I zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej”, w szczególności:
a) wykonanie pola piaskowego;
b) wykonanie dużego trawnika na wydarzenia zbiorowe;
c) wykonanie mola;
d) wykonanie nasadzeń;
e) wykonanie ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół zbiornika wraz z placykiem
f) wykonanie oświetlenia – 6 szt. lamp, każda z zasilaniem z OZE;
g) dostawa elementów małej architektury;
h) wykonanie miejsc postojowych.
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Część II zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Baranowie Sandomierskim”, w szczególności:
a) wykonanie pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika;
b) dostawa i montaż tablicy – gabloty z mikroinstalacją OZE;
c) dostawa i montaż 2 masztów flagowych o wysokości 8 m;
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia określony w ppkt. 2a i 2b obejmuje wykonanie pomnika i gabloty w innej lokalizacji niż wskazanej w projekcie wykonawczym. Nowa lokalizacja określona została z załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji.
Szczegółowy zakres zamówienia dla I i II części zamówienia określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacja techniczna, Przedmiary robót oraz załącznik nr 8, będące załącznikami do SIWZ.
W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i SIWZ dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej”
Przedmiot zamówienia obejmuje: część I zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej”, w szczególności: a) wykonanie pola piaskowego; b) wykonanie dużego trawnika na wydarzenia zbiorowe; c) wykonanie mola; d) wykonanie nasadzeń; e) wykonanie ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół zbiornika wraz z placykiem f) wykonanie oświetlenia – 6 szt. lamp, każda z zasilaniem z OZE; g) dostawa elementów małej architektury; h) wykonanie miejsc postojowych. zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia dla I części zamówienia określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ. W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i SIWZ dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.

Część nr: 2 Nazwa: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Baranowie Sandomierskim”
Przedmiot zamówienia obejmuje: Część II zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Baranowie Sandomierskim”, w szczególności: a) wykonanie pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika; b) dostawa i montaż tablicy – gabloty z mikroinstalacją OZE; c) dostawa i montaż 2 masztów flagowych o wysokości 8 m; zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia określony w ppkt. 2a i 2b obejmuje wykonanie pomnika i gabloty w innej lokalizacji niż wskazanej w projekcie wykonawczym. Nowa lokalizacja określona została z załączniku nr 8 do SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia dla I i II części zamówienia określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacja Techniczna, Przedmiary robót oraz załącznik nr 8, będące załącznikami do SIWZ. W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i SIWZ dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540127262-N-2020 z dnia: 2020-07-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
a) I część zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) II część zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
W ogłoszeniu powinno być:
a) I część zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) II część zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą:
1) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2) posiadającą wyższe wykształcenie plastyczne, która wykonała co najmniej 2 realizacje pomników w przestrzeni publicznej w okresie ostatnich 5 lat”.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-22, godzina: 10:00
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń
kody CPV 45000000, 45100000, 45111100, 45112700, 45210000, 45223300, 45223500, 45233161, 45233200, 45300000, 45316100, 45320000, 45400000, 45431000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się