Przetarg 9185493 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy...

   
Analizuj Zamówienie 9185493 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-09-21
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl Numer referencyjny: NA.261.1.3.2022
Przedmiotem zamówie
nia jest świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, obejmujących:
a)zagospodarowanie NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie odebranych od właścicieli NIEruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałych, mieszanych, NIEzamieszkałych) oraz zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
b)zagospodarowanie NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów gminnych (cmentarzy komunalnych, targowisk miejskich, szaletów miejskich, koszy ulicznych, koszy przystankowych, miejsc rekreacyjnych, dzikich wysypisk itp.)
Łączna szacunkowa masa odpadów przewidzianych do zagospodarowania:
1) NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości do 14 236 Mg,
2) odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości do 4 642 Mg.
Część nr 1 1.1. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 13 370 Mg. 1.2. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, z terenów gminnych, w ilości do 866 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – dla Zadania nr 1.
Część nr 2 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 1 328,70 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Część nr 3 Zagospodarowanie odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01 i 15 01 01, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 847,90 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Część nr 4 Zagospodarowanie odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 833,40 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Część nr 5 Zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) zagospodarowanie odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03, w ilości do 32 Mg, b) zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, w ilości do 500 Mg, c) zagospodarowanie odpadów w postaci gruzu i odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 02 02, w ilości do 180 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Część nr 6 Odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie zużytych i przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych i obojętnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) odbiór (wraz z transportem) i utylizacja zużytych i przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32, w ilości do 7,5 Mg, b) odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i obojętnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ze strumienia odpadów komunalnych, o kodach: 15 01 10, 15 02 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13, 20 01 19, 20 01 25, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 80, 20 01 99, w ilości do 12,5 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – dla Zadania nr 6.
Część nr 7 Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01 stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (drobne gałęzie, trawa, liście, zrębki) - luzem, w ilości do 400 Mg, b) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01, o których mowa powyżej - zawierających gałęzie w postaci nierozdrobnionej, w ilości do 100 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – dla Zadania nr 7-8.
Część nr 8 Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: a) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 01 08 stanowiących odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy - luzem, w ilości do 80 Mg, b) zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 01 08, o których mowa powyżej - w workach, w ilości do 320 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – dla Zadania nr 7-8.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 199-566288 z dnia 2022-10-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Zagospodarowanie odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 833,40 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Powinno być:
Zagospodarowanie odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 lub 15 01 07, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w ilości do 833,40 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – dla Zadania nr 2-5.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) usługi zagospodarowania NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 na łączną ilość co najmniej 13 000 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 1,
b) usługi zagospodarowania odpadów z metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, na łączną ilość co najmniej 1000 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 2,
c) usługi zagospodarowania odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01
i 15 01 01 na łączną ilość co najmniej 600 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 3,
usługi zagospodarowania odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 i 15 01 07
na łączną ilość co najmniej 500 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 4.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, tj.
wykazu usług - zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) usługi zagospodarowania NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 na łączną ilość co najmniej 13 000 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 1,
b) usługi zagospodarowania odpadów z metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, na łączną ilość co najmniej 1000 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 2,
c) usługi zagospodarowania odpadów z papieru i tektury o kodach 20 01 01
i 15 01 01 na łączną ilość co najmniej 600 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 3,
d) usługi zagospodarowania odpadów ze szkła o kodach 20 01 02 lub 15 01 07
na łączną ilość co najmniej 500 Mg w okresie 12 kolejnych miesięcy – dla Zadania nr 4.
Za usługę spełniającą powyższy warunek, Zamawiający uzna usługę obejmującą czynności, działania, procesy, jakim są poddawane odpady (w szczególności zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów).
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług NIE sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższy warunek.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, tj.
wykazu usług - zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/01/2023
Powinno być:
Data: 21/01/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:30
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9365709 2022-12-15
godz. 12:00
URZĄD GMINY RUDNA Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu gminy Rudna w 2023 r.
9364329 2022-12-15
godz. 12:00
PKP CARGO S.A. POŁUDNIOWY ZAKŁAD SPÓŁKI RFP na Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego: ”Zabudowanego przy budynku administracyjnym ul. Zakawie 1 w Dąbrowie Górniczej Towarowej Wywóz nieczystości płynny...
9362845 2022-12-16
godz. 10:00
URZĄD GMINY DUBIECKO Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy Dubiecko Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowa...
9356756 2022-12-16
godz. 10:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Usługa- Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w GA ZAP w 2023 r.
9361289 2022-12-16
godz. 11:00
URZĄD MIASTA JAROSŁAW Zakup usługi związanej z oczyszczaniem mechanicznym ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach. Przedmiotem zamówienia ...
9361019 2022-12-16
godz. 11:00
URZĄD GMINY MĘDRZECHÓW Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów. 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnyc...
9318605 2022-12-19
godz. 12:00
URZĄD GMINY SIEMKOWICE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Siemkowice Numer referencyjny: IRŚ.271.1.7.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie us...
9308234 2022-12-19
godz. 12:00
URZĄD GMINY GŁUSZYCA „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023” Numer referencyjny: NIBITZKiZP.271.3.27.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zwią...
9358308 2022-12-20
godz. 10:00
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.66.2022 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, ...
9355719 2023-02-03
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę odbiór eternitu Zlecę odbiór około 2-2,5 tony eternitu z okolic Wilgii 08-470