Przetarg 7259110 - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z...

   
Analizuj Zamówienie 7259110 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-02
przedmiot ogłoszenia
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2020 roku.”
Numer referencyjny
: AZ.2300.1.2019.IS

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przyjęcia i zagospodarowania odpadów wyszczególnionych poniżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony środowiska.

3. Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
4. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodami odpadów, należy przez to rozumieć kody zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
5. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,
• odpady ulegające biodegradacji , tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01,
• wielkogabarytowe tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07;
• odzież tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 10;
• inne odpady nie ulegające biodegradacji tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 02 03;
• skratki tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 19 08 01;
• tworzywo sztuczne- styropian tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 02 03;
• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 01 07;
• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 01 01;
• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu i inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 09 04;
• zawartość piaskowników tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 19 08 02;
• zużyte opony tj. odpady sklasyfikowane pod kodem – 16 01 03;
• opakowania z tworzyw sztucznych tj. odpady skalsyfikowane pod kodem 15 01 02;
• papier i tektura, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 01;

Maksymalna ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okres 2020 r. wynosi: 2593 (na podstawie ostatnich 12 miesięcy ).
•2 100 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
•60 Mg - odpady ulegające biodegradacji ,
•100 Mg - wielkogabarytowe;
•110 Mg - odzież;
•20 Mg -inne odpady nie ulegające biodegradacji;
•15 Mg -skratki;
15 Mg - tworzywo sztuczne- styropian;
•8 Mg - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
•10 Mg - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
• 10 Mg - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu i inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03;

. 5 Mg - zawartość piaskowników;
•10 Mg - zużyte opony;
•120 Mg - opakowania z tworzyw sztucznych;
•10 Mg - papier i tektura;

OGÓŁEM: 2 593 Mg


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540002368-N-2020 z dnia: 2020-01-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
2020-01-10 godz.09:30
W ogłoszeniu powinno być:
2020-01-14 godz.09:30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
•tworzywo sztuczne- styropian tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 02 03;
•zużyte opony tj. odpady sklasyfikowane pod kodem – 16 01 03;
W związku z dodaniem jednej pozycji odpadów zmianie ulegają ilości n/w odpadów:
Jest:
•120 Mg - opakowania z tworzyw sztucznych;

W ogłoszeniu powinno być:
•tworzywo sztuczne tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 17 02 03;
•zużyte opony do średnicy 120 cm tj. odpady sklasyfikowane pod kodem – 16 01 03;
Ponadto Zamawiający dodaje pozycję:
•opakowania z tworzyw sztucznych - zanieczyszczone tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02;
ma być:
•115 Mg - opakowania z tworzyw sztucznych;
oraz
•5 Mg - opakowania z tworzyw sztucznych - zanieczyszczone;
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90510000, 90514000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się