Przetarg 7390114 - "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7390114 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko

Numer referencyjny: 2/PGKIM/2020

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług:
1.2.1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
1.2.2. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
1.2.3. Prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach),
1.2.4. Składowania odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
1.2.5. Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku.
1.3. Ilość oraz rodzaje odpadów:
1.3.1. 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - ilość: 594,00 Mg,
1.3.2. 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - ilość: 40,00 Mg,
1.3.3. 15 01 02- Opakowania z tworzyw sztucznych- ilość: 60,00 Mg,
1.3.4. 15 01 07 - Opakowania ze szkła - ilość: 20,00 Mg,
1.3.5. 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - ilość: 20,00 Mg,
1.3.6. 20 02 01- Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone - ilość: 20,00 Mg,
1.3.7. 20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji - ilość: 238,00 Mg,
1.4. Podana ilość odpadów stanowi wartość orientacyjną, która w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie do /-15% podanej ilości odpadów w tabeli pkt 1.3. Wykonawca z tytułu powyższej zmiany ilości odpadów nie będzie rościł żadnych praw w stosunku do Zamawiającego.
1.5. Odpady będą dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiającego lub Podmiot wyłonionego w odrębnym postępowaniu.
1.6. Odpady będą ważone na certyfikowanej wadze Wykonawcy.
1.7. Ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach Zamawiającego (Podmiotu wyłonionego w odrębnym postępowaniu) (kwicie wagowym, karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego pojazdu.
1.8. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych prawem informacje o sposobie ich zagospodarowania.
1.9. Dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy Zamawiającego (innego podmiotu wyłonionego w odrębnym postępowaniu) miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych.
1.10. Miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
1.11. W przypadku wystąpienia awarii lub innej przyczyny uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów Wykonawca wskaże instalację alternatywną spełniającą wymogi wynikające z przedmiotu niniejszego postępowania.
1.12. Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.
1.13. W zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:
1.13.1. Każda faktycznie dostarczona przez Zamawiającego (inny Podmiot wyłoniony w odrębnym postępowaniu) ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę. Ewidencja będzie zawierać: ilość odpadu, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu oraz datę dostarczenia odpadów.
1.13.2. Potwierdzeniem przyjęcia odpadów będzie karta odpadów podpisana przez uprawnionego pracownika Wykonawcy.
1.13.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach.
1.14. W zakresie postępowania z odpadami:
1.14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016. 2167 z zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U.2017.2412 z zm.),
1.14.2. Zagospodarowanie odpadów będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości w gminach, ustawy o ochronie środowiska oraz przepisami wykonawczymi.
1.15. W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla: instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku i instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
1.16. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami (art. 30 pkt 1 ustawy o odpadach). Dopuszcza się odzysk poza instalacjami lub urządzeniami zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach).
Uwaga:
Wykonawca posiadający instalację terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy.
1.17. Warunki rozliczania zadania:
1.17.1. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania, podstawą będą karty przekazania odpadów,
1.17.2. Fakturowanie za dostarczone do zagospodarowania odpady będzie się odbywało za każdy miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu.
1.17.3. Faktura powinna zawierać ilość i rodzaj odpadu oraz cenę jednostkową jego zagospodarowania. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie uprzednie rozliczenie ilości odebranych odpadów na podstawie kart ich przekazania.
1.17.4. Prawidłowo wystawione faktury VAT płatne będą przelewem, termin płatności wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury Vat.
1.17.5. Wykonawca zapewni zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych objętych zakresem zamówienia wytworzonych w okresie jego realizacji.
1.18. Wymagania odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę:
1.18.1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne związane z sortowaniem odpadów, obsługujący urządzenia instalacji przetwarzania odpadów oraz pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura),


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540051849-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
1.9. Dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy Zamawiającego (innego podmiotu wyłonionego w odrębnym postępowaniu) miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych.
1.12. Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.
W ogłoszeniu powinno być:
1.9. Dojazd do miejsca przyjęcia i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy Zamawiającego (innego podmiotu wyłonionego w odrębnym postępowaniu) miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych.
1.12. Wykonawca zabezpieczy przyjęcie odpadów w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się