Przetarg 7709353 - ZADANIE 55207 „Termomodernizacja budynku szkoleniowego nr...

   
Analizuj Zamówienie 7709353 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-22
przedmiot ogłoszenia
ZADANIE 55207 „Termomodernizacja budynku szkoleniowego nr 34” na OC Wyciążkowo.
Numer referencyjny: 65/WZI/20/WIB

ZADAN
IE 55207 „Termomodernizacja budynku szkoleniowego nr 34” na OC Wyciążkowo.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191815-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie inwestycje o wartości 1 300 000 zł brutto każda polegająca na modernizacji budynku, która obejmowała wykonanie termomodernizacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz budowie nawierzchni betonowej o powierzchni min. 400 m².  winien dysponować osobami należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa oraz legitymującymi się uprawnieniami zgodnymi z przepisami polskiego prawa budowlanego bez ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - kierownik robót telekomunikacyjnych; - inżynieryjnej drogowej - kierownik robót drogowych. a także osobą: - z uprawnieniami w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wyżej wymienione osoby muszą na dzień składania ofert oraz na cały czas trwania realizacji zamówienia przynależeć do Samorządu Zawodowego. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnia. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 4. Zgodnie z art. 22a ust 1 - 6 ustawy Pzp, wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie inwestycje o wartości 800 000 zł brutto każda polegająca na modernizacji budynku, która obejmowała wykonanie termomodernizacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz budowie nawierzchni betonowej lub z kostki brukowej o powierzchni min. 200 m².  winien dysponować osobami należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa oraz legitymującymi się uprawnieniami zgodnymi z przepisami polskiego prawa budowlanego bez ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - kierownik robót telekomunikacyjnych; - inżynieryjnej drogowej - kierownik robót drogowych. a także osobą: - z uprawnieniami w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wyżej wymienione osoby muszą na dzień składania ofert oraz na cały czas trwania realizacji zamówienia przynależeć do Samorządu Zawodowego. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnia. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 4. Zgodnie z art. 22a ust 1 - 6 ustawy Pzp, wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-08, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-13, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540198756-N-2020 z dnia: 2020-10-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-13, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-19, godzina: 11:00
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się