Przetarg 8053737 - Zad. nr 1 Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z modułami...

   
Analizuj Zamówienie 8053737 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-31
przedmiot ogłoszenia
Zad. nr 1 Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z modułami radiowymi w bud. stanowiących własność Gminy B-stok Zad.nr 2 Dostawa i
wymiana wodomierzy w lok. miesz. i użyt. stanowiących wł. Gminy B-stok

Zadanie nr 1Dostawa i wymiana wodomierzy wody ciepłej i zimnej wraz z modułami radiowymi w budynkach stanowiących własność Gminy Białystok na terenie miasta Białegostoku w ilości 820 szt. wraz z przygotowaniem tras odczytowych dla poszczególnych budynków. Zakres czynności przy wymianie wodomierzy obejmuje: wraz z wykonaniem odczytów próbnych• uzgodnienie z ZAMAWIAJĄCYM terminu realizacji robót,• demontaż starego wodomierza wraz z modułem radiowym lub starego wodomierza bez modułu radiowego,• montaż wodomierza wraz z modułem radiowym zgodnie z warunkami montażu wodomierza określonymi przez producenta i sztuką budowlaną,• w przypadku zabudowy w istniejącej instalacji wodomierzy Dn 20 wymiana na wodomierz Dn 15 z redukcjami L-10,• wymianę uszczelek fibrowych,• w przypadku uszkodzonego łącznika Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany;• inne konieczne prace niezbędne do prawidłowej wymiany wodomierza;• wymiana zaworu odcinającego przed wodomierzem w razie jego niesprawności;• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu, kontrola opomiarowania przez zamontowane wodomierze wszystkich punktów poboru wody a w przypadku braku powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO;• montaż plomb zatrzaskowych numerowanych zabezpieczających przed demontażem przez osoby niepowołane;• sporządzenie 3 kopii raportu wymiany wodomierzy dla każdego pojedynczego lokalu zawierających następujące dane: numer wodomierza zdemontowanego i zamontowanego oraz ich stany w chwili zdjęcia i zamontowania, numer seryjny modułu radiowego, numer plomby oraz nazwisko i imię Najemcy i jego podpis;• przekazanie kopii protokołu z montażu pełnoletniemu użytkownikowi lokalu lub głównemu najemcy lokalu w dniu wymiany;• przekazanie 2 egzemplarzy protokołu wymiany wodomierza po zakończonym etapie robót wraz ze zbiorczym protokołem odbioru robót do ZAMAWIAJĄCEGO;• wykonawca w porozumieniu z administratorem budynku zobowiązany jest do zawiadomienia Najemców wszystkich lokali mieszkalnych w poszczególnych budynkach o terminie prowadzenia praz ze wskazaniem konkretnego dnia i przybliżonej godziny;• w przypadku nieobecności Najemcy w lokalu w wyznaczonym terminie Wykonawca wyznaczy powtórny termin wykonywania usługi wymiany wodomierzy, o czym poinformuje Najemców;• w przypadku dalszych trudności z dostępem do lokalu Wykonawca pozostawi Najemcy informację pisemną o przeprowadzonej usłudze z podanie numeru telefonu Wykonawcy i prośbą o jak najszybszy kontakt w celu dokonania wymiany wodomierzy• o występujących trudnościach z dostępem do lokalu i wszelkimi zagrożeniami terminowego wykonania prac Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 6 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2.
Zadanie nr 2Dostawa i wymiana wodomierzy do pomiaru zużycia wody ciepłej i zimnej w ramach legalizacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Białystok na terenie miasta Białegostoku w ilości 670 szt. (w tym 20 szt. na terenie gminy Bondary).Zakres rzeczowy obejmuje:1. Dostawę wodomierzy spełniających poniższe wymagania:• wodomierze z aktualną cechą legalizacyjną na rok 2020 z okresem ważności 5 lat;• wodomierze z przeznaczeniem do wody pitnej zimnej i ciepłej; atestem higienicznym PZH;• jednostrumieniowe, skrzydełkowe, suchobieżne o średnicach nominalnych DN 15mm i DN 20mm o nominalnym strumieniu objętości Qn=1,5m3/h lub Qn=2,5m3/h;• z zabezpieczeniem antymagnetycznym; • korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzyw sztucznych;• z możliwością montażu w poziomie i pionie o klasie dokładności nie niższej niż B-H (montaż w poziomie), A-V (montaż w pionie);2. Usługę wymiany obejmującą następujący zakres prac:• demontaż wodomierza;• demontaż wodomierza typu JAŚ z przeróbką podjeść wodomierzowych do wodomierzy standardowych;• ewentualna przeróbka podejść wodomierzy o długości do 0,5 metra;• zamontowanie wodomierza z aktualną cechą legalizacyjną na rok 2021 z okresem ważności 5 lat – o cechach określonych w umowie w umowie w § 1 ust. 2 pkt. D;• wymiana uszczelek łącznika;• plombowanie wodomierza plombą zatrzaskową; • w przypadku braku możliwości wymiany wodomierza ze względu na brak możliwości odcięcia wody (zawór wyeksploatowany lub pęknięty) Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi do wymiany zaworu;• w przypadku pękniętego łącznika Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany;• w przypadku gdy łączniki wodociągowe nie są w jednej osi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy umożliwiającej montaż wodomierza;• odcięcie wody na pionie lub w całym budynku w przypadku, gdy zawory przed wodomierzami są niesprawne w porozumieniu z administratorem;• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości montażu, kontrolę opomiarowania wszystkich punktów poboru wody przez zamontowane wodomierze; • sporządzenie protokołu o wymianie wodomierzy dla każdego wodomierza w lokalu, który musi zawierać następujące dane: numer wodomierza zdemontowanego i zamontowanego oraz ich stany w chwili zdjęcia i zamontowania, datę montażu, nazwisko i imię Najemcy oraz jego podpis oraz podpis Wykonawcy;• przekazanie kopii protokołu z montażu najemcy lokalu, administratorowi budynkui Zamawiającemu.Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób jak najmniej uciążliwy dla najemców lokali, przestrzegając porządku i zasad współżycia społecznego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 6 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2.


TT.263.11.2021
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje wewnętrzne, materiały i urządzenia
kody CPV 38421100, 45332000, 51210000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się