Zlecenie 7665525 - Wzrost konkurencyjności ROMI poprzez uruchomienie nowej...

   
Zamówienie 7665525 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-08-29
przedmiot zlecenia
Wzrost konkurencyjności ROMI poprzez uruchomienie nowej linii wyrobów w wyniku wdrożenia prac BR

Skrócony opis przedmiotu
zamówienia Nazwa przedmiotu zamówienia: Linia do wytłaczania folii – nawijak – 1 szt. Wyszczególnienie cechy i parametry przedmiot zamówienia: Rodzaj: maszyna do formowania i nawijania na wałki folii trójwarstwowej jako materiał wyjściowy do produkcji woreczków z folii. Maszyna do linii technologicznej wytłaczania folii w dziale produkcji folii. Lokalizacja w dziale produkcji folii. Inwestycja niezbędna dla wdrożenia 1 szt. nowej technologii (1 szt.) i uruchomienia produkcji (1 szt.) woreczków do ozonowania owoców. Maszyna – linia do wytłaczania folii – nawijak – 1 szt. stanowi nawijak dwustanowiskowy, z wyposażeniem, realizujący nawijanie centralne, kontaktowe i szczelinowe. Maszyna obejmuje podzespoły: główna jednostka z walcem i rolką nakładającą folię po odcięciu, konsola operatora z szafą sterownicza, nóż liniowy, sterowniki, podzespoły elektryczne i hydrauliczne oraz system do stałej siły docisku. Posiada elektroniczny układ sterowania napędów. Maszyna z napędem elektrycznym i hydraulicznym. Rękaw folii trójwarstwowej nawijany na wałki rozprężne. Maszyna wyposażona w system antystatyczny. Maszyna wykonywana na indywidualne zamówienie. Obejmuje: dostawę, nadzór montażu, przeszkolenie obsługi, testowanie, uruchomienie, dokumentację techniczną i instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną. System automatyzacji: wszystkie podzespoły mają być zintegrowane i obsługiwane z głównego panelu operatora przy głowicy rozdmuchowej linii do wytłaczania folii. Nie jest potrzebny dodatkowy ekran operatora. Typ: nawijak w wykonaniu z ramionami trzymującymi w pozycji uniesionej sztangę z nawijana folią. Podczas nawijania rolka folii jest podtrzymywana/podpierana na całej swojej długości przez bęben kontaktowy. Możliwość nawijania w trybie kontaktowym, centralnym i szczelinowym. Nawijanie ze stałym, kontrolowanym dociskiem do bębna kontaktowego. Zakres naprężenia folii podczas nawijania: 20-400 N. Linia do wytłaczania folii – nawijak – 1 szt. Rodzaj: maszyna do formowania i nawijania na wałki folii trójwarstwowej jako materiał wyjściowy do produkcji woreczków z folii. System automatyzacji: Niezależne sterowanie nawijakiem. Możliwość pełnej integracji nawijaka z istniejącą linią do wytłaczania folii tzn. wszystkie dane z nawijaka tzn naciąg, ilość metrów nawijanych, automatyczna wymiana rolek w czasie rzeczywistym podawane na pulpicie operatora linii do produkcji folii. Pełna obsługa nawijaka odbywa się z centralnego pulpitu sterowania linią. Szerokość formowania i nawijania: Nawijak niezależne sterowanie i możliwość pełnej integracji z istniejącym zespołem maszyn Zamawiającego Ilość nawijaków w zespole 2 szt. Ustawienie tył do tyłu Nawijanie centralne tak Pozycja nawijania sztanga utrzymywana jest na dwóch ramionach umożliwiających stałe podparcie folii nawijanej na bębnie kontaktowym Nawijanie kontaktowe, centralne i szczelinowe Sterowanie ciśnienia kontrola i sterowanie stałego docisku nawijanej folii do bębna kontaktowego w przedziale 20-400 N Szafa sterownicza zintegrowana z nawijakiem Max. Średnica rolki min. 1200 mm dla wszystkich trybów nawijania Sztanga średnica 76 mm i 152 mm Rolka rozkładająca folię rolka bananowa z napędem, z regulowanym kątem i wygięciem VPN możliwość przekazywania danych pracy nawijaka do serwisu na odległość Cięcie użytków 10 uchwytów do noży Prędkość nawijaka max. 130 m/min Montaż konieczność podłączenia /integracji nawijaka w istniejący w linii do folii system bezpieczeństwa pracy Certyfikat posiada certyfikat normy CE Odciąg z możliwością pomiaru naprężenia nawijanej folii Integracja zintegrowany systemu pomiaru i kontroli naprężenia folii na nawijaku i dwóch odciągach. Integracja sterowania sterownie oraz złącza (inter face) linii do folii z nawijakiem winny zostać podłączone z posiadaną linią do folii Zamawiającego (parametry i wymagania dostępne u Zamawiającego zgodnie z treścią Załącznika nr 3). • Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany i dostarczony według specyfikacji technicznej zapytania ofertowego Zamawiającego. Dodatkowe parametry posiadanych urządzeń, do których winien być kompatybilny Przedmiot zamówienia będą udostępniane dla Oferenta po prawidłowym wypełnieniu przez Oferenta załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego”. • Warunkiem złożenia oferty przez Dostawcę jest przesłanie, na adres e-mail romi.kalisztan@gmail.com, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy, wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego”. • Otwarcie ofert ma charakter niejawny. • W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego zamówieniu, pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: romi.kalisztan@gmail.com Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego, które wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia roboczego (do 16:00) w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na pytania składający Zamówienie odpowie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, co nie przedłuża w żaden sposób terminu składania przez Dostawcę oferty. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, oraz przesyłane drogą mailową do osoby, która złożyła prośbę o wyjaśnienia. • Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu przedmiotu zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec przedmiotu zamówienia oczekuje Zamawiający. • Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych względem przedmiotu zamówienia. • Realizacja i rozliczenie poszczególnych partii dostaw będą odbywały się w okresach kwartalnych, na podstawie ustalanego harmonogramu dostaw w terminie do 31 maja 2021 roku. • Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta. • Oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podwykonawcy. • Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. • Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. • Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania ofertowego przed terminem zamknięcia składania ofert z przyczyn od niego niezależnych. • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeśli skutki gospodarcze i administracyjne realizacji dostawy będą mogą zaszkodzić działalności Zamawiającego.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42940000, 42994200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się