Przetarg 9915389 - Wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 9915389 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-04
przedmiot ogłoszenia
Wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowac
yjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PN-D/2023/08/31
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie.
serwer wizualizacji Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie. 2. Zamówienie obejmuje cz. 1 i 2: a) Montaż urządzeń wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. - Montaż, konfiguracja i instalacja dostarczonych urządzeń bezprzewodowych we wskazanych punktach w nowej siedzibie Zamawiającego. b) Zainstalowanie w urządzeniach wyposażenia i niezbędnego oprogramowania i konfiguracja serwerów w środowisku wirtualnym WMWare używanym przez Zamawiającego. c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, dostępnej w dniu uruchomienia. d) Przeprowadzenie instruktażu z konfiguracji dostarczonych urządzeń, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego (min. 8 godzin). Część 3, 4 i 5: a) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych (komputer przenośny do zarządzania infrastrukturą, tablica interaktywna, projektor do tablicy interaktywnej, monitory do prezentacji tekstu i obrazu do pomieszczeń spotkań), b) Przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi urządzeń multimedialnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ (formularz parametrów technicznych). Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (5części). 4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projekcie postanowieniach umowy – załącznikach nr 4 do SWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 7. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych. 8. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 9. Oferowana aparatura/sprzęt musi pochodzić z europejskiego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej 11. Po dostarczeniu i/lub instalacji do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury). 12. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego). 13. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 14. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji. 15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta
Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie. 2. Zamówienie obejmuje cz. 1 i 2: a) Montaż urządzeń wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. - Montaż, konfiguracja i instalacja dostarczonych urządzeń bezprzewodowych we wskazanych punktach w nowej siedzibie Zamawiającego. b) Zainstalowanie w urządzeniach wyposażenia i niezbędnego oprogramowania i konfiguracja serwerów w środowisku wirtualnym WMWare używanym przez Zamawiającego. c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, dostępnej w dniu uruchomienia. d) Przeprowadzenie instruktażu z konfiguracji dostarczonych urządzeń, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego (min. 8 godzin). Część 3, 4 i 5: a) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych (komputer przenośny do zarządzania infrastrukturą, tablica interaktywna, projektor do tablicy interaktywnej, monitory do prezentacji tekstu i obrazu do pomieszczeń spotkań), b) Przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi urządzeń multimedialnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ (formularz parametrów technicznych). Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (5części). 4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projekcie postanowieniach umowy – załącznikach nr 4 do SWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 7. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych. 8. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 9. Oferowana aparatura/sprzęt musi pochodzić z europejskiego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej 11. Po dostarczeniu i/lub instalacji do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury). 12. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego). 13. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 14. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji. 15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta
Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie. 2. Zamówienie obejmuje cz. 1 i 2: a) Montaż urządzeń wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. - Montaż, konfiguracja i instalacja dostarczonych urządzeń bezprzewodowych we wskazanych punktach w nowej siedzibie Zamawiającego. b) Zainstalowanie w urządzeniach wyposażenia i niezbędnego oprogramowania i konfiguracja serwerów w środowisku wirtualnym WMWare używanym przez Zamawiającego. c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, dostępnej w dniu uruchomienia. d) Przeprowadzenie instruktażu z konfiguracji dostarczonych urządzeń, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego (min. 8 godzin). Część 3, 4 i 5: a) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych (komputer przenośny do zarządzania infrastrukturą, tablica interaktywna, projektor do tablicy interaktywnej, monitory do prezentacji tekstu i obrazu do pomieszczeń spotkań), b) Przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi urządzeń multimedialnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ (formularz parametrów technicznych). Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (5części). 4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projekcie postanowieniach umowy – załącznikach nr 4 do SWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 7. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych. 8. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 9. Oferowana aparatura/sprzęt musi pochodzić z europejskiego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej 11. Po dostarczeniu i/lub instalacji do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury). 12. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego). 13. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 14. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji. 15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta
Tablice interaktywne i projektory Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie. 2. Zamówienie obejmuje cz. 1 i 2: a) Montaż urządzeń wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. - Montaż, konfiguracja i instalacja dostarczonych urządzeń bezprzewodowych we wskazanych punktach w nowej siedzibie Zamawiającego. b) Zainstalowanie w urządzeniach wyposażenia i niezbędnego oprogramowania i konfiguracja serwerów w środowisku wirtualnym WMWare używanym przez Zamawiającego. c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, dostępnej w dniu uruchomienia. d) Przeprowadzenie instruktażu z konfiguracji dostarczonych urządzeń, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego (min. 8 godzin). Część 3, 4 i 5: a) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych (komputer przenośny do zarządzania infrastrukturą, tablica interaktywna, projektor do tablicy interaktywnej, monitory do prezentacji tekstu i obrazu do pomieszczeń spotkań), b) Przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi urządzeń multimedialnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ (formularz parametrów technicznych). Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (5części). 4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projekcie postanowieniach umowy – załącznikach nr 4 do SWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 7. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych. 8. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 9. Oferowana aparatura/sprzęt musi pochodzić z europejskiego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej 11. Po dostarczeniu i/lub instalacji do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury). 12. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego). 13. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 14. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji. 15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta
Monitory do prezentacji tekstu i obrazu Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie. 2. Zamówienie obejmuje cz. 1 i 2: a) Montaż urządzeń wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. - Montaż, konfiguracja i instalacja dostarczonych urządzeń bezprzewodowych we wskazanych punktach w nowej siedzibie Zamawiającego. b) Zainstalowanie w urządzeniach wyposażenia i niezbędnego oprogramowania i konfiguracja serwerów w środowisku wirtualnym WMWare używanym przez Zamawiającego. c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, dostępnej w dniu uruchomienia. d) Przeprowadzenie instruktażu z konfiguracji dostarczonych urządzeń, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego (min. 8 godzin). Część 3, 4 i 5: a) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych (komputer przenośny do zarządzania infrastrukturą, tablica interaktywna, projektor do tablicy interaktywnej, monitory do prezentacji tekstu i obrazu do pomieszczeń spotkań), b) Przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi urządzeń multimedialnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ (formularz parametrów technicznych). Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (5części). 4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projekcie postanowieniach umowy – załącznikach nr 4 do SWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 7. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych. 8. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 9. Oferowana aparatura/sprzęt musi pochodzić z europejskiego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej 11. Po dostarczeniu i/lub instalacji do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury). 12. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego). 13. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 14. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji. 15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 186-581596 z dnia 2023-09-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie.
2. Zamówienie obejmuje
cz. 1 i 2:
a) Montaż urządzeń wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. - Montaż, konfiguracja i instalacja dostarczonych urządzeń bezprzewodowych we wskazanych punktach w nowej siedzibie Zamawiającego.
b) Zainstalowanie w urządzeniach wyposażenia i NIEzbędnego oprogramowania i konfiguracja serwerów w środowisku wirtualnym WMWare używanym przez Zamawiającego.
c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, dostępnej w dniu uruchomienia.
d) Przeprowadzenie instruktażu z konfiguracji dostarczonych urządzeń, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego (min. 8 godzin).
Część 3, 4 i 5:
a) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych (komputer przenośny do zarządzania infrastrukturą, tablica interaktywna, projektor do tablicy interaktywnej, monitory do prezentacji tekstu i obrazu do pomieszczeń spotkań),
b) Przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi urządzeń multimedialnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ (formularz parametrów technicznych). Każdy
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (5części).
4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projekcie postanowieniach umowy – załącznikach nr 4 do SWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, NIEużywany.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych.
8. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w TAKi sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
9. Oferowana aparatura/sprzęt musi pochodzić z europejskiego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej
11. Po dostarczeniu i/lub instalacji do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1. NIEdopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury).
12. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego).
13. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce.
14. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.
15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca NIE posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni i szaf dystrybucyjnych oraz dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w Olsztynie nowej siedziby IRZiBŻ przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trylińskiego w Olsztynie.
2. Zamówienie obejmuje
cz. 1 i 2:
a) Montaż urządzeń wraz z wyposażeniem w szafach RACK wskazanych przez Zamawiającego. - Montaż, konfiguracja i instalacja dostarczonych urządzeń bezprzewodowych we wskazanych punktach w nowej siedzibie Zamawiającego.
b) Zainstalowanie w urządzeniach wyposażenia i NIEzbędnego oprogramowania i konfiguracja serwerów w środowisku wirtualnym WMWare używanym przez Zamawiającego.
c) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, dostępnej w dniu uruchomienia.
d) Przeprowadzenie instruktażu z konfiguracji dostarczonych urządzeń, dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego (min. 8 godzin).
Część 3, 4 i 5:
a) Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych (komputer przenośny do zarządzania infrastrukturą, tablica interaktywna, projektor do tablicy interaktywnej, monitory do prezentacji tekstu i obrazu do pomieszczeń spotkań),
b) Przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi urządzeń multimedialnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi oraz fakultatywnymi (punktowanymi) znajduje się załącznikach nr 1 do SWZ (formularz parametrów technicznych). Każdy
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (5części).
4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu, instalacji oraz przeszkolenia z obsługi poszczególnych sprzętów szczegółowo opisane są w projekcie postanowieniach umowy – załącznikach nr 4 do SWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, NIEużywany.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7. Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych.
8. Oferowany sprzęt musi być oznakowany w TAKi sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
9. Oferowana aparatura/sprzęt musi pochodzić z dystrybucyjnego kraju członkowskiego UE
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej
11. Po dostarczeniu i/lub instalacji do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1. NIEdopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury).
12. Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu wg przepisów prawa krajowego/unijnego).
13. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce.
14. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - na każdą z części podany jest wymagany okres gwarancji dla każdej pozycji.
15. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca NIE posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 30/12/2023
Powinno być:
Data: 03/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 10:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 48820000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , sprzęt rtv, multimedia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10137971 2023-12-14
godz. 23:59
MS CONSULTING GROUP S.C. Przedmiot zamówienia związany jest z zakupem systemu do obsługi kawiarni wraz ze sprzętem w związku z realizacją projektu, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego zapytania. Lokalizacja inwest...
10133186 2023-12-15
godz. 08:00
POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Dostawa sprzętu komputerowego (3 części) Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego - Część 1 - Dysk wewnętrzny SSD SATA /PC/ LAPTOP 15 sz. Część 2: Dostawa sprzętu komputerowego - Część 2 ...
10136605 2023-12-15
godz. 11:30
URZĄD MIASTA PŁOCK WZP.271.2.125.2023.JM Dzierżawa 21 sztuk urządzeń kopiujących w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dzierżawa 21 sztuk urządzeń kopiujących Dzierżawa 21 sztu...
10126649 2023-12-15
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU dostawa laptopa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Białymstoku w ramach programu NAUKOLATEK -Nastoletni Naukowiec II edycja. • gwarancja 36 miesięcy.
10138530 2023-12-15
godz. 17:00
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. Terminale głosowe Honeywell
10140540 2023-12-15
godz. 23:59
UNIWERSYTET WSB MERITO WE WROCŁAWIU Zapytanie ofertowe nr 02/12/2023/Z204/MRT - dostawa 27 zestawów komputerowych przeznaczonych dla Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Powstaje w kontekście projektu POWR.03.05.00-00-Z204...
10138940 2023-12-18
godz. 10:00
GRUPA AZOTY KOLTAR SP. Z O.O. Zakup sprzętu komputerowego
10090882 2023-12-19
godz. 09:00
MAZURSKI RAJ SP. Z O.O. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do stworzenia ekranu wodnego w ilości 1 kpl dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 „Mazurskie Legendy” w ramach Programu Operac...
10131137 2024-01-05
godz. 12:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitoró...
10134188 2024-01-23
godz. 12:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego pola2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.3.Każdorazowo, we wszystkich przypadkac...