Przetarg 10127667 - Wyposażenie nowobudowanego budynku szkoły podstawowej w...

   
Analizuj Zamówienie 10127667 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-12-04
przedmiot ogłoszenia
Wyposażenie nowobudowanego budynku szkoły podstawowej w Wiżajnach.

Część 1: Dostawa wyposażenia – meble szkolne.1) zakres zamów
ienia obejmuje dostawę mebli szkolnych i wyposażenia szkoły,2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 8 do SWZ.3) miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa ul. Sejneńska 43A, 16-407 Wiżajny

Część 2: Dostawa wyposażenia – sprzęt elektryczny i elektroniczny.1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wykaz) zawiera załącznik nr 8 do SWZ.2) Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa ul. Sejneńska 43A, 16-407 Wiżajny.

GK.271.9.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00534351/01 z dnia: 2023-12-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej Przed zmianą:
4. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-23ebab7a-928f-11ee-ba3b-4e891c384685
Po zmianie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23ebab7a-928f-11ee-ba3b-4e891c384685
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Przed zmianą:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
4. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-23ebab7a-928f-11ee-ba3b-4e891c384685
5. Identyfikator postępowania: ocds-148610-23ebab7a-928f-11ee-ba3b-4e891c384685
6. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
7. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: wizajny@.su.home.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Po zmianie:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23ebab7a-928f-11ee-ba3b-4e891c384685
4. Identyfikator postępowania: ocds-148610-23ebab7a-928f-11ee-ba3b-4e891c384685
5. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: wizajny@.su.home.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Część I zamówienia - dostawa wyposażenia – meble szkolne.
1) Zamawiający określa wadium w wysokości 6.000,00 zł, (słownie zł: sześć tysięcy 00/100).
2. Część II zamówienia- Dostawa wyposażenia – sprzęt elektryczny i elektroniczny

1) Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. wadium w wysokości 1.400,00 zł, (słownie zł: jeden tysiąc czterysta 00/100).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 22 9354 0007 0090 0900 0114 0006. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Po zmianie:
1. Część I zamówienia - dostawa wyposażenia – meble szkolne.
1) Zamawiający określa wadium w wysokości 6.000,00 zł, (słownie zł: sześć tysięcy 00/100).
2. Część II zamówienia- Dostawa wyposażenia – sprzęt elektryczny i elektroniczny
1) Zamawiający określa wadium w wysokości 1.400,00 zł, (słownie zł: jeden tysiąc czterysta 00/100).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 22 9354 0007 0090 0900 0114 0006. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 30232110, 38652100, 38653400, 39110000, 39121000, 39160000, 39161000, 39515440, 42959000, 42995000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria , sprzęt rtv, multimedia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10261310 2024-02-26
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego stanowiącego część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach
10275900 2024-02-27
godz. 09:00
Śląskie ZAKUP NOWYCH STOŁÓW I SZAF WARSZTATOWYCH - JOTKEL
10270790 2024-02-27
godz. 13:00
Zachodniopomorskie ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI I SERWISU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW, INSTALACJI SIECI URZADZEŃ TELETECHNICZNYCH ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE.” Przedmiotem zamówi...
10270379 2024-02-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie OR-O.2600.20.2024 Dostawa krzeseł biurowych do Urzędu Miejskiego w Koronowie. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Krzesło MASTER 10 TS25 PW RK35K2 Active-1 Proszę o podanie pełnej wartości zam...
10274033 2024-02-28
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa modułów do odczytu radiowego Powstaje w kontekście projektu FENX.02.05-IW.01-0101/24 - Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę i efektywnego zarządzania siecią wodociągową na ...
10269686 2024-02-29
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem wyposażenia meblowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Dostawa wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem wyposaż...
10262844 2024-02-29
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja szatni i sanitariatów na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie – etap II Przedmiotem zamówienia jest II etap modernizacji szatni i sanitariatów, który obejmuje:...
10281568 2024-03-07
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup monitora interaktywnego z laptopem wraz z oprogramowaniem dla uczniów z Ukrainy uczących się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.
10266465 2024-03-18
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż sprzętu AGD/RTV do nowych kwater internatowych w Zamościu, Lublinie, Siedlcach oraz doposażenie kwater internatowych na obszarze właści...
10269256 2024-03-29
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup, dostawa, montaż zestawu mebli na potrzeby Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w ramach realizacji Projektu pod nazwą (...) realizowanego w 2024roku Przedmiotem zamówienia jest z...