Przetarg 9018917 - Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji,...

   
Analizuj Zamówienie 9018917 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-04
przedmiot ogłoszenia
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi Pawilonu Ł
óżkowego Nr 5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 3

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – instalacyjnych oraz odtworzeniowych w ramachzadania pn.: „Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotamitowarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – ETAP 3”.

TT-270-TP/67-2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00269102/01 z dnia: 2022-07-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00083868/05/P
Po zmianie:
2022/BZP 00083868/07/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert Przed zmianą:
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w Rozdziale XI SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie
ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww. kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do
dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert.Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny
ofert - procentowo, a w przypadku kryterium okres gwarancji - punktowo.
Po zmianie:
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w Rozdziale XI SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie
ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww. kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert.Łączna punktacja jest dla danej oferty obliczana jako suma punktacji uzyskanej w wyżej opisanych kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo, a w przypadku kryterium okres gwarancji - punktowo.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – instalacyjnych oraz odtworzeniowych w ramach
zadania pn.: „Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami
towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – ETAP 3”.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – instalacyjnych oraz odtworzeniowych w ramach zadania pn.: „Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – ETAP 3”.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 000 000,00 zł . (słownie: trzy miliony złotych złotych 00/100)
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku oferty złożonej wspólnie (konsorcjum), jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej polis, wystawionych na partnerów konsorcjum, obejmujących łącznie wymaganą sumę ubezpieczenia.
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa dwa warunki udziału, które Wykonawca musi spełnić łącznie. Pierwszym jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych niżej robót, drugim – dysponowanie osobami o określonych kompetencjach,
które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (umowy) polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy w czynnym obiekcie szpitalnym, zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 3 000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych 00/100) brutto każda.


Uwaga:
a) Pojęcie „robota budowlana” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tj.)
b) Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie nie wykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu.
c) W wypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kwot podawanych w walucie obcej.
oraz

2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje
do jego realizacji następujące osoby:
a) jedną osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej oraz funkcję tę pełniła co najmniej 1 raz nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi niniejszego zamówienia

b) jedną osobę, która pełnić będą obowiązki Kierownika Robót instalacji sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz funkcję tę pełniła co najmniej 1 raz nad robotami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi niniejszego zamówienia

Uwaga:
a) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Po zmianie:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 000 000,00 zł . (słownie: trzy miliony złotych złotych 00/100)
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku oferty złożonej wspólnie (konsorcjum), jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej polis, wystawionych na partnerów konsorcjum, obejmujących łącznie wymaganą sumę ubezpieczenia.
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa dwa warunki udziału, które Wykonawca musi spełnić łącznie. Pierwszym jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji określonych niżej robót, drugim – dysponowanie osobami o określonych kompetencjach,
które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (umowy) polegające na
wykonaniu budowy lub przebudowy w czynnym obiekcie szpitalnym, zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 3 000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) brutto każda lub wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną
(umowę) polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy w czynnym obiekcie szpitalnym, zrealizowaną na kwotę nie mniejszą niż 6 000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) brutto


Uwaga:
a) Pojęcie „robota budowlana” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tj.)
b) Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie nie wykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu.
c) W wypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia, w którym upływa termin na składanie ofert w postępowaniu, a w przypadku gdyby w dniu tym nie była publikowana informacja o kursie waluty – z ostatniego dnia przed upływem składania ofert, w którym ta informacja została opublikowana. Powyższa zasada dotyczy wszystkich kwot podawanych w walucie obcej.
oraz

2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę, która pełnić będzie obowiązki Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej


Uwaga:
a) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Przed zmianą:
1.
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Po zmianie:
1.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. wykaz robót budowlanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.4 ppkt 1) SWZ.
2 wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.4 ppkt 2) SWZ.
Po zmianie:
1. wykaz robót budowlanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.4 ppkt 1) SWZ.
2 wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.4 ppkt 2) SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1.WADIUM
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w ni¬niej¬szej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.07.2022r. przed godz. 1000.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo¬rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ Paribas Bank Polska S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym zamawiającego (decydująca jest konkretna godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank zamawiającego). Wskazane jest umieszczenie w opisie przelewu informacji: „wadium przetargowe nr TT-270-TP/67-2022”.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Ustawy lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Ustawy lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

UWAGA!
W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wadium należy złożyć wraz z ofertą.
Po zmianie:
1.WADIUM
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27 lipca 2022r. przed godz. 10:00.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo¬rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ Paribas Bank Polska S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym zamawiającego (decydująca jest konkretna godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank zamawiającego). Wskazane jest umieszczenie w opisie przelewu informacji: „wadium przetargowe nr TT-270-TP/67-2022”.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Ustawy lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Ustawy lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

UWAGA!
W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wadium należy złożyć wraz z ofertą.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-22 10:00
Po zmianie:
2022-07-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-22 10:30
Po zmianie:
2022-07-27 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-19
Po zmianie:
2022-08-25
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje wewnętrzne
kody CPV 45215140, 45331210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9073725 2022-08-17
godz. 09:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji zimnej wody w budynku użytkowym przy ul. Wolność 2A w Warszawie.Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują roboty sanitarne, które na...
9097316 2022-08-17
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Naprawa zestawu hydroforowego.
9047955 2022-08-17
godz. 15:00
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Robota budowlana polegająca na remoncie węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku nr 1 przy Al. NIEpodległości 218 w Warszawie, nr sprawy 16/ZP/22.
9084576 2022-08-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 23 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Gen.W. Sikorskiego 23,...
9092085 2022-08-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KŁODAWA Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupeczka gm. Kłodawa Etap II. 1. Przedmiot zamówienia, zakres robót obejmuje: - rob...
9093522 2022-08-23
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIE Dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego Część ...
9107790 2022-08-24
godz. 15:00
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W BIAŁYMSTOKU Usługi polegające na bieżących wszelkich konserwacjach i naprawach w budynku Placówki Terenowej KRUS w Bielsku Podlaskim, przy ul. Białostockiej 22, w tym obsługa, remonty i konserwac...
9091969 2022-09-06
godz. 11:30
ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU Remont budynku położonego przy ul. Jagiellończyka 11 we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZZK-NZ/241/3400/106/22 Remont budynku położonego przy ul. Jagiellończyka 11 we Wrocławiu. Zak...
9095060 2022-09-08
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SP. Z O.O. Przebudowa wraz z instalacją gazową lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 8/5 w Świnoujściu Przedmiotem zamówienia jest w przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z instalacją ga...
9110662 2022-10-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Prace hydrauliczne oraz kanalizacyjne w 5 łazienkcach Zlecę prace hydrauliczne w 5 łazienkach w szkole podstawowej. Wykonanie 5szt geberitów , jeden wc kompakt, 6 umywalek. Termin wykon...