Przetarg 9950278 - Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji,...

   
Analizuj Zamówienie 9950278 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji (...) demontaż i utylizacja materiałów azbestowych (...) Pawilon Ł
óżkowy nr 5 – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku – ETAP 1B oraz ETAP 2

1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano – instalacyjnych oraz odtworzeniowych w ramach zadania pn.: „Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów wentylacji oraz demontaż i utylizacja materiałów azbestowych, wraz z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – ETAP 1B oraz ETAP 2”.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje demontaż i utylizację materiałów azbestowych, wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów wentylacji oraz kompleksowe roboty towarzyszące i odtworzeniowe. Zakres rzeczowy obejmuje etap 1B i etap 2, Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Zakres etapu 2 obejmuje sukcesywne przekazywanie pomieszczeń, tj. jest podzielony technologicznie celem zmniejszenia uciążliwości prac i nadrzędnego celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń medycznych przez Zamawiającego na etap 2A.1 , 2A.2 , 2B. Obszarem opracowania jest Pawilon 5 etap 1B oraz etap 2 (etap 2A.1; etap 2A.2; etap 2B). Obszar opracowania obejmuje instalację wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, wykonanie wszystkich prac towarzyszących, odtworzeniowych i budowlanych w pomieszczeniach na poszczególnych piętrach. Prace odtworzeniowe mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego i ich zakres może być różny w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonywania robót i wyburzeń. Należy odtworzyć instalacje wszystkich branż które zostały uszkodzone w wyniku wymiany instalacji oraz zabudować nową armaturę wod-kan, ponadto zgodnie z opisami i wytycznymi w opisach należy zamontować w łazienkach nowe elementy białego montażu wszystkich branż i zabudować nowe lampy, w łazienkach sal chorych zabudować ścianki HPL, wykonać kompleksowe prace budowlano-wykończeniowe. W zakresie części pomieszczeń wskazanych w dokumentacji, z uwagi na szeroki zakres prac skutkujący brakiem możliwości odtworzenia miejscowego, niezbędne jest wykonanie całych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Zakresem opracowania jest wymiana przedmiotowych instalacji we wszystkich pomieszczeniach w pionie obszaru opracowania ETAPU 1B oraz 2 wraz z wykonaniem odtworzeń do stanu istniejącego elementów, które musiały zostać zniszczone celem dokonania wymiany instalacji. Celem inwestycji jest demontaż i utylizacja materiałów azbestowych, kompleksowa wymiana instalacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie robót odtworzeniowych wszystkich branż.3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:a) Dokumentacja techniczna – załącznik nr 2 do SWZ,b) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy /postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa. Dokumentacja rysunkowa przedstawia całość zamierzenia budowlanego Pawilonu nr 5, obszarem opracowania i przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap 1B oraz etap 2 (etap 2A.1; etap 2A.2; etap 2B) zgodnie z opisami technicznymi i przedmiotu zamówienia oraz załączonymi w dokumentacji rysunkami ZAKRES OPRACOWANIA oraz ZAKRESY OPRACOWANIA NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACHZadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego - przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie wymiany instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów wentylacji, wraz z robotami towarzyszącymi został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie demontażu i utylizacji materiałów azbestowych został dofinansowany ze środków budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

TT-385-TP/ 60-2023.AR

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00425116/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00005609/25/P
Po zmianie:
2023/BZP 00005609/26/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
3.2 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu (składane na wezwanie Zamawiającego):
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Treść dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.3 SWZ
e) wykaz robót budowlanych, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.4 lit a) oraz pkt 3.4 lit b) SWZ.
f) wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.4 lit b) SWZ
Po zmianie:
3.2 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie Zamawiającego):
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Treść dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.3 SWZ
e) wykaz robót budowlanych, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.4 lit a) oraz pkt 3.4 lit b) SWZ.
f) wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 3.4 lit b) SWZ
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.10.2023 r. przed godz. 10:00.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
(1) - w pieniądzu,
(2) - gwarancjach bankowych,
(3) - gwarancjach ubezpieczeniowych,
(4) - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym zamawiającego (decydująca jest konkretna godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank zamawiającego). Wskazane jest umieszczenie w opisie przelewu informacji: „wadium nr TT-385-TP/ 60-2022.AR”
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Ustawy lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Ustawy lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.
6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w formie elektronicznej. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również komunikacji w zakresie przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium.
Po zmianie:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 06.10.2023 r. przed godz. 10:00.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
(1) - w pieniądzu,
(2) - gwarancjach bankowych,
(3) - gwarancjach ubezpieczeniowych,
(4) - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej w podanym terminie znajdzie się ono na rachunku bankowym zamawiającego (decydująca jest konkretna godzina uznania rachunku bankowego zamawiającego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez bank zamawiającego). Wskazane jest umieszczenie w opisie przelewu informacji: „wadium nr TT-385-TP/ 60-2022.AR”
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Ustawy lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Ustawy lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.
6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium należy złożyć w formie elektronicznej. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również komunikacji w zakresie przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:00
Po zmianie:
2023-10-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-05 10:30
Po zmianie:
2023-10-06 10:30
branża Budowlana - obiekty, Ciepłownictwo i gaz, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna
podbranża obiekty użyteczności publicznej, instalacje grzewcze, instalacje, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45215140, 45262660, 45330000, 45331210
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , instalacje grzewcze , instalacje , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10100453 2023-11-30
godz. 11:00
ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LĘBORKU Obsługa kotłowni zlokalizowanej na terenie ZPD LP w Lęborku w roku 2024 Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłowni, zlokalizowanej przy hali traków na terenie ZPD LP Lębork, ul. Wojska Po...
10093986 2023-12-01
godz. 10:00
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W GDYNI Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych jednofunkcyjnych co. i dwufunkcyjnych co. i cwu. oraz kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach ZBILK Przedmiotem za...
10072895 2023-12-04
godz. 09:00
URZĄD GMINY GRĘBOCICE Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową – zapewnienie integracji społecznej 1. Przedmiotem zamówienia jest bu...
10101637 2023-12-07
godz. 09:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE Wykonanie remontu zestawów hydroforowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Stare Miasto przy ul. Szewskiej 3, 4, 10, Sienkiewicza 6, Kwiatowej 1a i Struga 9-11 oraz na Osie...
10102089 2023-12-08
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 2 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – etap VII...
10107156 2023-12-11
godz. 09:00
URZĄD GMINY MOSZCZENICA „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy w celu poprawy dostępności do usług publicznych. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. C...
10025889 2023-12-11
godz. 11:00
URZĄD MIASTA OPOLE „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu” w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...
10108954 2023-12-20
godz. 14:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEMIK IM. MIECZYSŁAWA LEWANDOWSKIEGO W POLICACH Dobór, dostawa i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy
10102379 2023-12-28
godz. 12:00
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi. Opis: 2. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie budynku użyteczności publicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospod...
10102329 2024-01-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ, KREMATORIÓW ORAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO W OSTR...