Zlecenie 7554567 - Wyłonienie osoby/firmy do przeprowadzenia zajęć grupowych...

   
Analizuj Zamówienie 7554567 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-24
przedmiot zlecenia
Wyłonienie osoby/firmy do przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych dla nie więcej niż 30 osób z Klubu Senior w Mako
wie Mazowieckim w ramach projektu Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia będą się odbywać w budynku Klubu Senior przy ul. Stanisława Moniuszki 6A.
Harmonogram szczegółowych zajęć indywidualnych i grupowych w ilości 8 godzin na miesiąc zostanie ustalony przez Zamawiającego usługę z Wykonawcą po rozstrzygnięciu zapytania. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze. Zakres zajęć obejmuje:
a. zajęcia związane z ogrodnictwem i aranżacją terenu;
b. przygotowanie terenu pod rośliny, sadzonki kwiatów;
c. sadzenie roślin w ogrodzie;
d. pielęgnacja roślin, nawożenie;
e. czas sadzenia, przycinania;
f. ogród na balkonie;
g. zieleń w mieszkaniu;
h. aranżacja ogrodów;
i. choroby roślin;
j. Wykonywanie usługi zgodnie z zasadami sztuki i etyki zawodowej;
k. Odpowiedzialność za sprzęt, który jest używany podczas zajęć;
l. Bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia;
m. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa zlecenie.
5. Wymagania wobec wykonawców:
O niniejszą ofertę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp.,
b) co najmniej 2 -letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w wymiarze miesięcznym odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.
c) zatrudniona osoba będzie obowiązana prowadzić dokumentację konsultacyjną dla osoby wspieranej na podstawie której Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za przepracowane godziny.
2. W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:
c) osoby karane,
d) oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się