Zlecenie 7554565 - Wyłonienie osoby/firmy do przeprowadzenia zajęć grupowych...

   
Analizuj Zamówienie 7554565 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-24
przedmiot zlecenia
Wyłonienie osoby/firmy do przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych dla nie więcej niż 30 osób z Klubu Senior w Mako
wie Mazowieckim w ramach projektu Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia będą się odbywać w budynku Klubu Senior przy ul. Stanisława Moniuszki 6A.
Harmonogram szczegółowych zajęć indywidualnych i grupowych w ilości 5 godzin na miesiąc zostanie ustalony przez Zamawiającego usługę z Wykonawcą po rozstrzygnięciu zapytania. Poradnictwo będzie odbywać się w dni robocze. Zakres zajęć obejmuje:
a. Prowadzenie zajęć prawniczych z seniorami.
b. Omawianie indywidualnych problemów uczestników.
c. Odpowiadanie na nurtujące pytania seniorów.
d. Udzielanie porad dotyczących sytuacji prawnych w życiu uczestników.
e. Wykonywanie usługi zgodnie z zasadami etyki prawniczej.
f. Odpowiedzialność za sprzęt, który jest używany podczas zajęć.
g. Zgłaszanie uwag co do prawidłowego stanu sanitarno - higienicznego pomieszczeń.
h. Bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia.
i. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa zlecenie.
5. Wymagania wobec wykonawców:
O niniejszą ofertę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe, umożliwiające prowadzenie zajęć potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp.,
1
b) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w wymiarze miesięcznym odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.
c) zatrudniona osoba będzie obowiązana prowadzić dokumentację konsultacyjną dla osoby wspieranej na podstawie której Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za przepracowane godziny.
branża Edukacja, szkolenia, Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża kursy i szkolenia inne, usługi prawne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się