Zlecenie 10108986 - Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku...

   
Zamówienie 10108986 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-24
przedmiot zlecenia
Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łobez
Przedmiotem zamówienia jest usługa
polegająca na wyłapywaniu, przyjmowaniu i utrzymywaniu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łobez, zapewniając im właściwe warunki bytowe, zgodne z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt.
1) Szczegółowy opis prac w zakresie wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt w szczególności psów, w tym psów ras uznanych za agresywne, po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez Urząd Miejski w Łobzie lub za jego zgodą oraz ich transport do prowadzonego przez siebie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
b) wyłapywanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne w trybie natychmiastowym;
c) wyłapywanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (chwytak, kagańce, szyjka, klatka), przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie przeszkolenie;
d) przewóz zwierząt odbywał się będzie środkami transportu spełniającymi warunki, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
2) Szczegółowy opis prac w zakresie przyjmowania i utrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt:
a) zapewnienie pomieszczeń lub boksów, chroniących zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się;
b) zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
c) zapewnienie kompleksowej opieki, w tym weterynaryjnej;
d) przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa,
e) wykonanie w razie konieczności i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa - eutanazji psów;
f) prowadzenie rejestru odłowionych zwierząt z terenu gminy Łobez, zawierającego: opis zwierzęcia, datę przyjęcia do schroniska, dane dotyczące przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych; datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę; datę śmierci z podaniem przyczyny;
g) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przyjętych z terenu gminy Łobez oraz przekazywanie zwierząt nowym właścicielom (adopcja) zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
3) Szacunkowa liczba odławianych bezdomnych zwierząt wynosi 15 szt./rok. Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezdomnych zwierząt.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Inne istotne warunki zamówienia:
1) W chwili składania oferty Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta gminy, na terenie której schronisko jest prowadzone oraz inne przewidziane przepisami prawa zezwolenia związane z prowadzeniem schroniska;
2) Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone Uchwałą Nr XXXI/321/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2908);
3) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o wyborze, złożyć do Burmistrza Łobza wniosek o wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża hodowla, wyłapywanie bezdomnych zwierząt
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: hodowla, wyłapywanie bezdomnych zwierząt

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10265790 2024-02-23
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup psów przeznaczonych do tresury i dalszej pracy dla potrzeb Straży Ochrony Kolei Zakup i dostawa 3 psów przeznaczonych do tresury i dalszej pracy dla potrzeb Straży Ochrony Kolei w...
10258281 2024-02-23
godz. 11:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: weterynaryjnych oraz czasowe pr...
10268647 2024-02-23
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenie usługi polegającej na: Zapewnieniu bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym na terenie gminy Nurzec-Stacja w 2024 roku 2. Zapewnienie bezdomnym zwierz...
10266075 2024-02-27
godz. 09:00
Opolskie Wyposażenie psów służbowych- owczarków niemieckich, owczarków belgijskich malinois, rottweilera PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Linka z karabińczykiem - szerokość 1 cm, - długość 15 ...
10268606 2024-02-27
godz. 11:00
Świętokrzyskie „Świadczenie usług odławiania, przewożenia i przyjmowania bezdomnych zwierząt do schroniska w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w latach 2024-2026” Przedmiotem zam...
10272543 2024-02-28
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i pensjonowaniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadcze...
10273377 2024-02-29
godz. 10:00
Mazowieckie Odławianie, zapewnienie opieki i przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria, które obejmuje:1) odławianie w spos...
10264695 2024-02-29
godz. 14:00
Małopolskie Świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu czasowego miejsca pobytu zwierzętom gospodarskim - ok. 34 sztuk bydła: ok 10 szt. krzyżówka bez ras mięsnych, ok. 16 szt. krzyżówka z ...
10250484 2024-03-01
godz. 12:00
Dolnośląskie ZAPEWNIENIE OPIEKI KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM I BEZDOMNYM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE GMINY WROCŁAW Zadanie polega na wyłapywaniu bezdomnych i wolno żyjących kotów na terenie Gminy Wrocław or...
10235178 2024-03-07
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usług związanych z utrzymaniem i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów i Pracowni Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Wars...