Przetarg 8887943 - Wyk.usł.konserw. ogólnobud. i zabezp. awarii...

   
Analizuj Zamówienie 8887943 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-06
przedmiot ogłoszenia
Wyk.usł.konserw. ogólnobud. i zabezp. awarii (pogot.awaryjnego) mech. instal.i budynk. w budynkach i na terenach zewn. oraz loka
lach użytk. należących do mieszkaniowego zasobu Dziel. Ursynów m.st.W-wy

Przedmiotem usługi jest zapewnienie pełnej sprawności i bezpieczeństwa mechanicznych instalacji budynkowych przez wykonywanie czynności obsługi i konserwacji budynków oraz 24-godzinnego pogotowia awaryjnego.W zakres prac konserwacyjnych objętych zamówieniem wchodzą:1. czynności przewidziane do okresowego wykonywania (zawarte w instrukcjach obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń mechanicznych zainstalowanych w budynkach i stanowiących ich wyposażenie, w tym elementów konstrukcyjnych i architektonicznych, a także w odpowiednich przepisach dotyczących tych instalacji i urządzeń),2. czynności konieczne do bezzwłocznego wykonania w wyniku stwierdzonych przez Wykonawcę lub zgłoszonych mu przez Zamawiającego awarii i uszkodzeń instalacji, urządzeń i elementów budynków, bądź ich konstrukcji, w tym prace zabezpieczające.I. Zakres prac obejmuje w szczególności:1. Systematyczną kontrolę co najmniej raz w tygodniu:1) stanu wyposażenia budynków, takich jak stolarka otworowa, okładziny klatek schodowych, podestów i innych wewnętrznych ciągów pieszych,2) stanu technicznego ciągów pieszych na terenie nieruchomości i ciągów jezdnych3) stanu ścian i tynków klatek schodowych, piwnic i elewacji,4) stanu szyb w oknach i drzwiach części wspólnej budynków, w tym wymiany zbitych szyb,5) działania samozamykaczy, okuć budowlanych drzwi do wszystkich pomieszczeń wspólnych w budynkach, w tym smarowanie zawiasów, usuwanie na bieżąco zacięć i niesprawności zamków i klamek,6) okien w budynkach, z wyjątkiem okien w lokalach mieszkalnych, w tym sprawdzanie szczelności i sprawności działania okien, regulacje okuć i usuwanie niesprawności,7) ponadto, w budynkach przy ul. Kłobuckiej 14, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B, 18C i 18D, sprawdzanie sprawności zabezpieczeń okien na klatkach schodowych przed ich otwarciem w płaszczyźnie pionowej i niezwłoczne usuwanie uszkodzeń zabezpieczeń,8) lokatorskich skrytek pocztowych i sprawdzenie ich stanu technicznego.2. Konserwacje bram garażowych co najmniej raz w tygodniu, w tym m.in.:1) stałą, przynajmniej raz w tygodniu, kontrolę działania bram garażowych i sprawności technicznej,2) usuwanie zacięć i niesprawności działania,3) smarowanie prowadnic, zgodnie z instrukcją obsługi,4) sprawdzanie działania czujników i wyłączników awaryjnych bram.3. Konserwacje wyposażenia placów zabaw i boiska sportowego, w tym sprawdzanie przynajmniej raz w tygodniu stanu technicznego:1) nawierzchni,2) urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i boiska sportowego, 3) osadzenia urządzeń zabawowych i sportowych w podłożu i zabezpieczenie zagrożeń, 4) zgłaszanie wszelkich usterek placów zabaw i boiska sportowego, bądź wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych lub wymagających podjęcia działań specjalistycznych,5) likwidacja luzów i dokręcanie elementów mocujących w celu zapobieżenia wypadkom,6) przygotowanie urządzeń zabawowych i sportowych do okresu zimowego przez właściwe ich zakonserwowanie,7) smarowanie elementów ciernych lub inna ich konserwacja, w zakresie niezbędnym do utrzymania sprawności technicznej, jeżeli jest to wymagane przez warunki techniczne lub instrukcje obsługi urządzeń.4. Konserwacje co najmniej raz w miesiącu altan śmietnikowych, w tym:1) zabezpieczanie usterek bramek wejściowych2) zabezpieczanie usterek pokryć dachowych altan,3) sprawdzanie stanu technicznego.5. Kontrolowanie stanu technicznego pokrycia dachowego, kominów wentylacyjnych oraz obróbek blacharskich co najmniej raz w miesiącu.6. Kontrolowanie w okresie zimowym grubości warstwy śniegu zalegającego na dachach i usuwanie nawisów śnieżnych oraz zwisających sopli, które mogą spowodować zagrożenie dla mieszkańców lub osób trzecich.7. Konserwacje innych, niewymienionych w niniejszym zakresie, urządzeń mechanicznych w budynkach i na terenach przyległych, z wyjątkiem elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych.8. Powiadamianie służb miejskich w przypadkach stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa i życia mieszkańców.II. Obowiązki Wykonawcy, oprócz wymienionych w umowie:1. Wykonawca będzie uczestniczył w okresowych kontrolach obiektów budowlanych oraz niezwłocznie wykonywał wynikające z nich zalecenia w zakresie mechanicznych instalacji budynkowych.2. Wykonawca pozostawi instalacje, urządzenia, systemy oraz miejsce wykonywanej pracy po każdorazowym przeglądzie, konserwacji w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników, a także w czystości i porządku.3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powstałych awarii jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, w celu usunięcia powstałego zagrożenia dla mieszkańców/użytkowników oraz zabezpieczenia mienia Zamawiającego, a tym samym do wyeliminowania nieplanowanych kosztów dla Zamawiającego w czasie reakcji określonym w umowie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powstaniu awarii lub o otrzymaniu zgłoszenia od najemców/użytkowników lokali o powstałej awarii, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie lub wiadomości „sms”. 5. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru przeglądów urządzeń i budynków oraz zgłoszeń i awarii w danym miesiącu, który będzie dostępny na każde żądanie Zamawiającego. 6. Zlecenie zakupu materiałów, których łączna wartość zakupu przekracza 500,00 zł brutto, a nie przekracza 5.000,00 zł brutto, musi być poprzedzone zawiadomieniem Zamawiającego o konieczności wymiany danego materiału/elementu na nowy w związku z niemożliwym do naprawienia uszkodzeniem dotychczasowego. W zawiadomieniu należy określić:1) typ i rodzaj materiału, który podlega wymianie na nowy2) miejsce, gdzie musi nastąpić wymiana materiału/elementu.7. Wykonawca wyraża zgodę na podanie numeru telefonu do wiadomości mieszkańców budynków objętych konserwacjami, a w razie potrzeby także innym podmiotom, w szczególności służbom miejskim.8. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności wynikające z przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej zawiera umowa.III. Obowiązki Zamawiającego:1. zapłata Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w umowie,2. czynna współpraca przy realizacji umowy, a w szczególności:1) zapewnienie Wykonawcy dostępu do nieruchomości, części budynków i pomieszczeń, na terenie których są świadczone usługi i w których zamontowane są objęte konserwacją instalacje i urządzenia, poprzez protokolarne przekazanie kluczy do wszystkich tych pomieszczeń i części budynków oraz do pomieszczeń administracyjnych. Przed podpisaniem protokołu przekazania kluczy Wykonawca zweryfikuje poprawność działania zamków i kluczy. Wszelkie później stwierdzone usterki w działaniu kluczy, zamków, klamek itd. do ww. pomieszczeń będą obciążały Wykonawcę,2) zgłaszania Wykonawcy awarii, zauważonych i zgłaszanych przez mieszkańców nieprawidłowości, telefonicznie pod numer telefonu: ………… lub adres e-mail ………..Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść stanowiąca jednocześnie załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz:a) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;b) wykaz obiektów objętych umową, stanowiący załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy.

25/WZP/2022
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 50700000, 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8687466 2022-05-25
godz. 10:00
NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Numer referencyjny: BDG-WO.261.19.2021 Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa lub rozbudowanie obi...
8916604 2022-05-27
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZALINIE Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...
8921020 2022-05-30
godz. 09:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU Obsługa administracyjno - gospodarcza Obiektów Socjalnych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 2 części zamówienia.
8911536 2022-05-30
godz. 09:00
ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE Usługi polegające na prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego systemu ciepłowniczego składającego się z kotłowni, sieci ciepłowniczej, wymienników oraz liczników ciepła, instalacji kotł...
8919568 2022-05-31
godz. 11:00
PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi instalacji sanitarnych w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o. o. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadcze...
8919138 2022-05-31
godz. 12:00
PKP CARGO S.A. RFP dotyczące utrzymania bieżącego Nieruchomości, zlokalizowanej w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska /dawna Fabryka Wagonów RFP na utrzymania bieżącego Nieruchomości,zlokalizowanej w G...
8910614 2022-06-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY PODEGRODZIE „Budowa/przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia ulicznego” II Część 1: CZĘŚĆ nr I: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie ...
8923033 2022-06-01
godz. 12:00
URZĄD MIASTA CHOJNICE „Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach” Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza...
8887205 2022-06-09
godz. 10:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE bieżąca konserwacja budynków w zasobie OR AMW Kraków Numer referencyjny: DZP-OK.2610.91.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej konserwacji budynków w zasobie OR AMW Kraków usługi n...
8903192 2022-06-15
godz. 10:00
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI Bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym Numer referencyjny: WFZP.0261.02.22.AL 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsłu...