Przetarg 8489083 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8489083 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-26
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 Numer referencyjny: SA.270.29.2021
P
rzedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prace z nasiennictwa leśnego, prace związane z gospodarką w szkółce leśnej, prace związane z gospodarką łąkowo-rolną a TAKże prace związane z melioracjami wodnymi do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022.
Pakiet I – leśnictwa: Bartel Mały, Cieciorka, Cis, Okoniny Część nr 1 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prace z nasiennictwa leśnego, prace związane z gospodarką łąkowo-rolną a także prace związane z melioracjami wodnymi do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 w leśnictwach: Bartel Mały, Cieciorka, Cis, Okoniny
Pakiet II – leśnictwa: Drzewiny; Leśna Huta, Uroża, Wojtal Część nr 2 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prace związane z gospodarką łąkowo-rolną a także prace związane z melioracjami wodnymi do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 w leśnictwach: Drzewiny; Leśna Huta, Uroża, Wojtal
Pakiet III – leśnictwa: Baby, Czarna Woda, Kamienna Karczma, Sowi Dół Część nr 3 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prace związane z gospodarką łąkowo-rolną a także prace związane z melioracjami wodnymi do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 w leśnictwach: Baby, Czarna Woda, Kamienna Karczma, Sowi Dół
Pakiet IV – leśnictwa: Borzechowo, Wirty, Arboretum Wirty, Szkółka Leśna Miradowo Część nr 4 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, prace z nasiennictwa leśnego, prace związane z gospodarką w szkółce leśnej, prace związane z gospodarką łąkowo-rolną a także prace związane z melioracjami wodnymi do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 w leśnictwach: Borzechowo, Wirty, Arboretum Wirty, Szkółka Leśna Miradowo
Pakiet V – pozyskanie maszynowe oraz zrywka drewna w leśnictwach: Bartel Mały, Cieciorka, Cis, Okoniny, Drzewiny Część nr 5 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 w leśnictwach: Bartel Mały, Cieciorka, Cis, Okoniny, Drzewiny
Pakiet VI – pozyskanie maszynowe oraz zrywka drewna w leśnictwach: Czarna Woda, Kamienna Karczma, Leśna Huta, Uroża, Wojtal Część nr 6 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 w leśnictwach: Czarna Woda, Kamienna Karczma, Leśna Huta, Uroża, Wojtal
Pakiet VII – pozyskanie maszynowe oraz zrywka drewna w leśnictwach: Borzechowo, Baby, Sowi Dół Część nr 7 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kaliska w roku 2022 w leśnictwach: Borzechowo, Baby, Sowi Dół

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 211-556142 z dnia 2021-10-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
g)co najmniej 1 sprzęt służący do ochrony roślin tj. np. opryskiwacz plecakowy 4. dla Pakietu IV: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną lub półpodwieszoną, c)co najmniej 1 pług do orki zrębów z pogłębiaczem pozwalającym na wyoranie bruzd o szerokości co najmniej 50 cm i pozwalający spulchnić bruzdę na głębokość co najmniej 20 cm np. leśny pług zawieszany (LPZ) z pogłębiaczem; d)co najmniej 1 sprzęt służący do ochrony roślin tj. np. opryskiwacz plecakowy e)co najmniej 2 ciągniki rolnicze; f)co najmniej 1 kosiarką rolniczą dyskową (rotacyjną); g)co najmniej 1 przyczepą do ciągnika rolniczego; h)co najmniej 1 pług rolniczy; i)co najmniej 1 rozrzutnik obornika. 5. dla Pakietu V: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną oraz co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą półpodwieszoną, 6. dla Pakietu VI: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną oraz co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą półpodwieszoną, 7. dla Pakietu VII: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną oraz co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą półpodwieszoną, III. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 1. dla pakietów I, II, III, IV: a)1 osobę będącą operatorem harwestera oraz co najmniej 4 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu NIEktórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, b)co najmniej 1 osoba nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; c)co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. 2. Dla pakietów V, VI, VII:1 osobę będącą operatorem harwestera oraz co najmniej 2 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu NIEktórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; b)co najmniej 1 osoba nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
Powinno być:
g)co najmniej 1 sprzęt służący do ochrony roślin tj. np. opryskiwacz plecakowy 4. dla Pakietu IV: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną lub półpodwieszoną, c)co najmniej 1 pług do orki zrębów z pogłębiaczem pozwalającym na wyoranie bruzd o szerokości co najmniej 50 cm i pozwalający spulchnić bruzdę na głębokość co najmniej 20 cm np. leśny pług zawieszany (LPZ) z pogłębiaczem; d)co najmniej 1 sprzęt służący do ochrony roślin tj. np. opryskiwacz plecakowy e)co najmniej 2 ciągniki rolnicze; f)co najmniej 1 kosiarką rolniczą dyskową (rotacyjną); g)co najmniej 1 przyczepą do ciągnika rolniczego; h)co najmniej 1 pług rolniczy; i)co najmniej 1 rozrzutnik obornika. 5. dla Pakietu V: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną oraz co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą półpodwieszoną, 6. dla Pakietu VI: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną oraz co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą półpodwieszoną, 7. dla Pakietu VII: a)co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, b)co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą nasiębierną oraz co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego przystosowanego do zrywki drewna metodą półpodwieszoną, III. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 1. dla pakietów I, II, III, IV: a)1 osobę będącą operatorem harwestera oraz co najmniej 3 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu NIEktórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, b)co najmniej 1 osoba nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa; c)co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin. 2. Dla pakietów V, VI, VII:1 osobę będącą operatorem harwestera oraz co najmniej 2 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu NIEktórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; b)co najmniej 1 osoba nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność:
Zamiast:
Data: 20/02/2022
Powinno być:
Data: 21/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 220-580053 z dnia 2021-11-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 21/02/2022
Powinno być:
Data: 22/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 10:00
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 75251120, 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi związane z leśnictwem, rolnictwem

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8541136 2021-12-04
godz. 23:59
AMPLUS SP. Z O.O. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem tuneli foliowych dostosowanych do uprawy truskawek wraz z niezbędnym wyposażeniem, przez okres minimum 20 miesięcy, w celu wykonywania badań prz...
8523969 2021-12-06
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO RADZYŃ PODLASKI Wykonanie usług z zakresu gpspodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski w roku 2022 Numer referencyjny: SA.270.22.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśne...
8506651 2021-12-07
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO BIAŁA PODLASKA Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022 Numer referencyjny: SA.270.27.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśn...
8559683 2021-12-09
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO MIĘDZYZDROJE ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w roku 2022’’ - II postępowanie Numer referencyjny: ZG.270.2.6.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z za...
8559658 2021-12-14
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO ROKITA Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rokita w roku 2022, w Leśnictwach Imno, Kartlewo, Moracz, Wiejkówko, Zabierzewo, Przybiernów, Szkółka Leśna II post. Pak...
8563311 2021-12-14
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO NOWOGARD Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2022. Numer referencyjny: Z.270.2.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgod...
8577017 2021-12-15
godz. 08:00
NADLEŚNICTWO PIASKI Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piaski w roku 2022 - II postępowanie Numer referencyjny: SA.270.35.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospo...
8526834 2021-12-15
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO MIRCZE Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mircze w roku 2022 Numer referencyjny: ZG.270.14.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leś...
8577012 2021-12-20
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO DRYGAŁY Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2022. Numer referencyjny: S.270.50.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w ar...
8549597 2021-12-20
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO BIAŁOGARD Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Białogard (w tym głównie Gospodarstwo Szkółkarskie Białogórzyno) w roku 2022 Numer referen...