Przetarg 8887861 - Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót sanitarnych...

   
Analizuj Zamówienie 8887861 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-06
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie prac remontowych w zakr. robót sanitarnych związ. z utrzym. zasobów w należytym stanie techn., świadcz. usług po
gotowia w zakr. robót sanitarn. w zasob. ZGN Praga-Południe -AN7 w2022,2023r

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w 2022 i 2023 roku.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) roboty remontowe instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,2) roboty remontowe instalacji kanalizacyjnej,3) roboty remontowe instalacji centralnego ogrzewania,4) roboty remontowe instalacji hydroforni, 5) roboty remontowe instalacji hydrantów, 6) konserwację instalacji hydroforni i hydrantów,7) roboty po instalacyjne,8) świadczenie usług pogotowia technicznego. 3. Zakres prac określają: 1) przedmiary robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości prac podanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac oraz zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane pozycje i ilości w przedmiarach robót mają charakter szacunkowy i służą jedynie do porównania ofert,UWAGA: Przedmiar robót obejmuje najczęściej występujące roboty budowlane w okresie ostatnich 3 lat;2) wykaz adresowy budynków - stanowiący załącznik nr 11 do SWZ,3) zakres czynności konserwacyjnych instalacji hydroforni i hydrantów stanowi załącznik nr 12 do SWZ,4) wykaz adresowy hydroforni i hydrantów (z wykazem cenowym) - stanowi załącznik nr 13 do SWZ,5) zakres usług w ramach pogotowia technicznego, określa załącznik nr 14 do SWZ.UWAGA:w okresie ostatnich dwóch lat wykonano średnio 25 wyjazdów pogotowia technicznego ROCZNIE. Podana ilość wyjazdów ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania ofert.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

ZP/TP/RB/16/22
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Wodno - kanalizacyjna
podbranża obsługa techniczna nieruchomości, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45330000, 45331000, 45333000, 45400000, 50700000, 50800000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9690741 2023-06-02
godz. 13:00
CERSANIT S.A.-ZAKŁAD PRODUKCYJNY W OPOCZNIE OGÓLNE/ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5/ Prace remontowe po przeglądzie budynków /Cersanit/Opoczno
9683400 2023-06-02
godz. 15:30
RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ADMINISTRATOR SP. Z O.O. Wymiana i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy 1905 Roku 60 w Radomiu
9653903 2023-06-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO Zlecę Wykonanie instalacji CO oraz wodno-kanalizacyjnej na dwóch budynkach położonych w Sosnowcu. Jeden Obiekt Nowo wybudowany drug...
9705987 2023-06-06
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych oraz towarzyszących w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej nr 35 przy ul. Hugona Kołłątaja 9,11 w Policach, administrow...
9696375 2023-06-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY STRZYŻEWICE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Modernizacja budynku remizy OSP w Kiełczewicach Górnych” Do wykonania są następujące roboty:1) Roboty ...
9703646 2023-06-13
godz. 08:30
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIŁGORAJU Wykonanie instalacji hydrantowej – I/Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji hydrantowej dla budynku Inspektoratu ZUS w C...
9698609 2023-06-14
godz. 09:00
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU Remont budynku nr 31 przy ul. Wileńskiej 14 w Oleśnicy Remont budynku 31 przy ul. Wileńskiej 14 w Oleśnicy w terminie do 30.11.2023r., m.in. roboty rozbiórkowe, murowe, malarskie, posa...
9713453 2023-06-15
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚREM Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńska 3/4 w Śremie – II postępowanie Zamówienie obejmuje wykonanie zadania - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńska 3/4 w Śr...
9708072 2023-06-16
godz. 13:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU ADMINISTRACJA WSPÓLNOT I LOKALI NR 2 Wymiana 8 szt. wodomierzy z odczytem radiowym.
9712974 2023-06-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA Naprawa konstrukcji posadzki, ścian i stropu międzypiętrowego oraz przebudowa sanitariatów w północno-zachodniej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Emilii Plater 3 w Bielsku-Bi...