Przetarg 8963352 - Wykonywanie drobnych robót awaryjnych w branżach :...

   
Analizuj Zamówienie 8963352 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-08
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie drobnych robót awaryjnych w branżach : ogólnobud., instal.co, cwu , wod-kan , wentyl. i gazowych oraz elektrycznej
dla bud. mieszkalnych i użyt.publiczn. admin. przez ZGL w Mikołowie

Część 1: 1. CZĘŚĆ I- Wykonywanie drobnych i awaryjnych robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w roku 2022/2.2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1.CZĘŚĆ I:1.W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace: roboty murowe, roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe, demontaże i montaże stolarki budowlanej, roboty izolacyjne, roboty malarskie. 2. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej do 3 dni roboczych (termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert) od zgłoszenia.3.Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 9.1 do SWZ.4.Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu robót, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do 1 000,00 zł netto będą zlecane i rozliczane w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.5.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.6.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.7.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.8. Warunki wykonywania i odbioru robót znajdują się w STWiOR stanowiącą załącznik nr 8.1 do SWZ.9. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji(okres gwarancji zgodny ze wskazaniem w ofercie-okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)10. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.11. Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii może wystąpić , a ich szacunkową wielkość prognozuje na podstawie poprzednich lat. Zamawiający przyjął jako szacunek 5-krotność robót wskazanych w przedmiarze robót dotyczących budynków mieszkalnych, bądź robót objętych 8% VAT-em, oraz 2-krotność dla budynków użyteczności publicznej, bądź elementów objętych 23% VAT-em .3. Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

Część 2: 1.CZĘŚĆ II- Wykonywanie drobnych , bieżących napraw i remontów instalacji c.o. ,cwu , wod-kan , wentylacyjnych i gazowych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz stacji wymienników ciepła, kotłowni i węzłów cieplnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w roku 2022/2.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1.W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace:1)INSTALACJA C.O. wymiana poziomów i pionów powyżej 0,5 mb; wymiana gałązek (rur przyłączonych); wymiana zaworów, śrubunków, automatów odpowietrzających; płukanie lub wymiana grzejników; wymiana pomp obiegowych inst. c.o. i cyrkulacyjnych c.c.w.u.; wymiana kotłów c.o., zasobników c.w., wymienników c.o. JAD.2)INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ wymiana pionów i poziomów powyżej 0,5 mb; wymiana podejść pod przybory wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej zewnętrznej wraz z studzienkami; czyszczenie, uszczelnienie , likwidacja i wymiana osadników; wykonanie izolacji p.wilgociowej ścian piwnic wraz z wykonaniem drenażu; czyszczenie kanalizacji oraz studzienek deszczowych.3)INSTALACJA WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACJI wymiana poziomów i pionów powyżej 0,5 mb; wymiana instalacji wody (gałązek); wymiana zaworów i wodomierzy; wymiana przyłączy wodociągowych.4)WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH I URZĄDZEŃ5)INSTALACJA GAZOWA wymiana poziomów i pionów powyżej 2.00 mb; wymiana urządzeń gazowych oraz konserwacja (kuchnie gazowe, podgrzewacze wody) wykonanie próby szczelności instalacji gazowej 6)INSTALACJA WENTYLACJI a) wymiana odcinków instalacji wentylacji b) wymiana wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnychlub inne prace remontowe polegające na przebudowie elementów w/w instalacji.2.Wykonawca musi mieć świadomość, że Zamawiający będzie wzywać go do realizacji przedmiotowego zamówienia za pomocą osobnych zleceń telefonicznych potwierdzanych natychmiast na piśmie w formie zlecenia – wyznaczając w nich szczegółowy zakres prac oraz rozsądny termin ich realizacji, którego dochowanie będzie obowiązkiem strony. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na trzeci dzień roboczy (termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert)po otrzymaniu zlecenia.3.Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 9.2 do SWZ.4.Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu robót, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do 1 000,00 zł netto będą zlecane i rozliczane w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.5.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.6.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.7.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.8.Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.9.Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.10.Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji (okres gwarancji zgodny ze wskazaniem w ofercie-okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)11.Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii może wystąpić , a ich szacunkową wielkość prognozuje na podstawie poprzednich lat. Zamawiający przyjął jako szacunek 4-krotność robót wskazanych w przedmiarze robót dotyczących budynków mieszkalnych, bądź robót objętych 8% VAT-em, oraz 2-krotność dla budynków użyteczności publicznej, bądź elementów objętych 23% VAT-em . 12.Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót znajduje się w załącznik nr 8.2 do SWZ.3. Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

Część 3: 1.1. CZĘŚĆ III- Wykonywanie drobnych i awaryjnych bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie w roku 2022/2.1. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego: • bezpośrednie wykonywanie robót elektrycznych-instalacyjno-budowlanych:• Montaż i demontaż instalacji, urządzeń elektrycznych,• Wykonanie pomiarów elektrycznych• Drobne roboty budowlane związane z koniecznością wykonania robot instalacyjnych – wykonanie bruzd, odtwarzanie tynków.W trakcie trwania umowy będą mogły występować następujące prace elektroinstalacyjne polegające na:a) Wymiana głównych linii zasilających,b) Wymiana aparatów elektrycznych rozdzielnic głównych, lokalnych i mieszkaniowych,c) Wymiana rozdzielnic głównych, lokalnych i mieszkaniowych oraz tablic licznikowych,d) Naprawa obwodów instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych,e) Wymiana lub naprawa opraw oświetleniowych, w mieszkaniach i lokalach użytkowychf) Kompleksowy remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowychlub inne prace remontowe polegające na przebudowie elementów w/w instalacji.2.Wykonawca musi mieć świadomość, że Zamawiający będzie wzywać go do realizacji przedmiotowego zamówienia za pomocą osobnych zleceń telefonicznych potwierdzanych natychmiast na piśmie w formie zlecenia – wyznaczając w nich szczegółowy zakres prac oraz rozsądny termin ich realizacji, którego dochowanie będzie obowiązkiem strony. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na trzeci dzień roboczy(termin reakcji zgodny ze wskazaniem w ofercie - termin reakcji stanowi kryterium oceny ofert) po otrzymaniu zlecenia.3. Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 9.3 do SWZ.4. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu robót, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do 1000,00 zł netto będą zlecane i rozliczne w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.5.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia.6.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane.7.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.8.Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.9.Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.10.Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej gwarancji(okres gwarancji zgodny ze wskazaniem w ofercie-okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).11.Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii może wystąpić , a ich szacunkową wielkość prognozuje na podstawie poprzednich lat. Zamawiający przyjął jako szacunek 7- krotność robót wskazanych w przedmiarze robót dotyczących budynków mieszkalnych, bądź robót objętych 8% VAT-em, oraz 6-krotność dla budynków użyteczności publicznej, bądź elementów objętych 23% VAT-em . 12. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót znajduje się w załącznik nr 8.3 do SWZ.2. Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.

ZGL/TP/09/2022
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 45000000, 45310000, 45331100, 45331200, 45332000, 45333000, 45400000, 45453000, 50711000, 50760000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obsługa techniczna nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8984675 2022-07-05
godz. 09:00
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA Prowadzenie konserwacji instalacji wód.-kań., c.o., p.poż. i pogotowia technicznego w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Północ" w Warszawie
8962696 2022-07-11
godz. 11:00
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. W POZNANIU Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 5 części. Numer referencyjny: ZP.200.7.2022 Przedmiotem zamówienia jest świ...
9013948 2022-07-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĘTRZYN „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o powierzchni 9 ha”. 1. Przedmi...
9004537 2022-07-11
godz. 15:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA (WSM OCHOTA) Świadczenie usług polegających na konserwacji i utrzymaniu w sprawności technicznej i eksploatacyjnej wraz z pogotowiem w nieruchomościach mieszczących się w Warszawie przy ul. Koroty...
9004519 2022-07-11
godz. 15:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA (WSM OCHOTA) Świadczenie usług polegających na konserwacji i utrzymaniu w sprawności technicznej i eksploatacyjnej wraz z pogotowiem w nieruchomościach mieszczących się w Warszawie przy ul. Geodet...
9004540 2022-07-11
godz. 15:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA (WSM OCHOTA) Świadczenie usług polegających na konserwacji i utrzymaniu w sprawności technicznej i eksploatacyjnej wraz z pogotowiem w nieruchomościach mieszczących się w Warszawie przy ul. Włoda...
9009122 2022-07-14
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektr. związ. z utrzymywaniem zasobów w należ. stanie, usł. pogotowia techn. robót elektr. w zasobach ZGN Praga-Południe w latach 2022-2...
9008409 2022-07-15
godz. 11:00
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W PŁOCKU 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usuwanie awarii (w tym zagrożeń awarią) w budynkach i na terenach stanowiących własność MTBS Sp.z o.o.2. Szczegółowy zakres zamówienia...
8987160 2022-07-26
godz. 11:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Usługa Odczytów na obszarze PSG sp.z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu w latach 2023-2024. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiająceg...
9015019 2022-08-08
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY Wykonywanie bieżących prac i usług remontowych, w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii (...) w branży sanitarnej (...) ZGN w dzielnicy...