Przetarg 7396020 - Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7396020 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-20
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrow
anym przez ADM nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny: TZP-002/22/2020

Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje ogólnobudowlane w rejonie ADM nr 3 (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.
Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1) budynkach należących w 100 % do gminy,
2) lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3) gminnych budynkach gospodarczych,
4) innych nieruchomościach.
Uwaga !
Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów i sprzętu podanych w ofercie.
W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany będzie również pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy, a w ramach dyżurów:
1) dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. Na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii,
2) usunąć awarię w ciągu max. 12 godzin od zgłoszenia.
3) Naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.
Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.
Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz ze specyfikacją techniczną.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża malowanie, remont, wykończenie, obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się