Przetarg 9681067 - Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla...

   
Analizuj Zamówienie 9681067 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla Diamentowego i Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia.

Część 1: Zadanie I -
Zielone Podwórko Miejskie – Osiedle Diamentowe, wykonanie kompleksowo całego ogrodu, zakres prac:-Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze (w tym wycinka drzew i krzewów, UWAGA! Ze względu na konieczność wycinki drzew przed ich usunięciem konieczna jest weryfikacja ich pod względem występowania chronionych gatunków ptaków),-Wytyczenie i wykonanie ścieżek, UWAGA! Zgodnie z opinią Koordynatora ds. dostępności, nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna powinna być odpowiednio mocno utwardzona, by osoby poruszające się na wózkach, z wózkami, z kulami itp. miały solidne oparcie.-Nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień, w tym: wykonanie rabat, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń dla ogrodu deszczowego, nasadzenia w donicach (łącznie 5 donic), -Wykonanie łąki kwietnej,-Wykonanie infrastruktury edukacyjnej – systemu wód opadowych składającego się z: liści zbierających wodę – 6 szt., łapacza wody opadowej – 1 szt., suchego potoku, ogrodu deszczowego, niecki retencyjnej.-Montaż elementów małej architektury, w tym: ławki z donicą na zieleń – 4 szt., zielona donica z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna – 1 szt., kosze do segregacji śmieci – 4 szt., (4 sztuki po 4 pojemniki).UWAGA! • Zakres prac nie obejmuje wyniesienia terenu ograniczonego stalą corten oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej.• Załączniki graficzne: 15. detal: ławka z donicą, 16. detal: ławka z donicą – redbox, 17. detal – kosz do segregacji odpadów są pokazane jako przykładowe rozwiązania. Wiążącym dokumentem postępowania jest opis techniczny (pkt. 4.5 Elementy małej architektury). • Pod nasadzenia roślin w gruncie należy rozłożyć agrowłókninę i na niej rozsypać korę o grubości 5 cm.

Część 2: Zadanie II - Zielone Podwórko Miejskie – Chorzeń, zakres prac:1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze,2. Wytyczenie i wykonanie ścieżki (o powierzchni ok. 102,00 m2, szerokość ścieżki 1,50 m).UWAGA! Zgodnie z opinią Koordynatora ds. dostępności, nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna powinna być odpowiednio mocno utwardzona, by osoby poruszające się na wózkach, z wózkami, z kulami itp. miały solidne oparcie. 3. Nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień, w tym:wykonanie rabaty C (względem istniejącej ścieżki z kostki betonowej),nasadzenia w donicach (łącznie 11 donic),4. Wykonanie zielonej ściany/fasady,5. Wykonanie infrastruktury edukacyjnej pokazującej wykorzystanie OZE - 2 komplety (2 szt.) lamp OZE zlokalizowane przy nowo wykonanej ścieżce, 6. System retencji wód opadowych składający się z:łapacza wody opadowej – 1 szt.,liści zbierających wodę – 3 szt.,sezonowego potoku,niecki retencyjnej do gromadzenia wody opadowej,7. Montaż elementów małej architektury, w tym:ławki z donicą na zieleń – 10 szt. (lokalizacja dla 5 szt. ławek z donicą na zieleń zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa),zielona donica z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna – 1 szt. (lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa),kosze do segregacji śmieci – 4 szt., (4 sztuki po 4 pojemniki, lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa). UWAGA! • Zakres prac do wykonania został zaznaczony na załączniku graficznym w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ścieżki z nawierzchni mineralnej (równoległej do istniejącej ścieżki z kostki betonowej), ścieżki z płyt betonowych i żwiru, urządzenia zabawowego oraz tablicy informacyjno-edukacyjnej).• Załączniki graficzne: 09. detal: ławka z donicą, 10. detal: ławka z donicą – redbox, 14. detal – kosz do segregacji odpadów, są pokazane jako przykładowe rozwiązania. Wiążącym dokumentem postępowania jest opis techniczny (pkt. 4.5 Elementy małej architektury). • Nasadzenia dotyczą wyłącznie wykonania rabaty C, nasadzeń w donicach oraz nasadzeń dot. zielonej ściany/fasady. Pod nasadzenia roślin w gruncie należy rozłożyć agrowłókninę i na niej rozsypać korę o grubości 5 cm.

WP.042.4.2023
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, mała architektura
kody CPV 43325000, 45111200, 45111291, 45112710, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10628597 2024-07-04
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury sportowej i społecznej na terenie gminy Żukowice”. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: ...
10633596 2024-07-04
godz. 10:00
Łódzkie Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Zduny. 1. W ramach zadania pn.: Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzysząc...
10631659 2024-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice” Do wykonania są następujące roboty:1) Boisko wielofunkcyjne o nawierz...
10632462 2024-07-04
godz. 10:00
Łódzkie Remont dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych Część 1: 1. Część I zamówienia – obejmuje odbiór i wbudowanie maksymalnie 600 ton mieszanki mineralno-asfaltowej.2. Szczegó...
10629771 2024-07-04
godz. 10:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów w ramach projektu „Radość zabawy w przyjaźni z naturą”4.2. Zakres robót obejmuje: 1) wytyczenie niezbę...
10632384 2024-07-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg położonych na działkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Nieżychowo wraz z przebudową sieci wodociągowej. 1.1. Przewidywany zakres robót do wykon...
10631106 2024-07-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest budowa altany rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej od ul. Sportowej do mostu na rzece Oława.Inwestycja obejmuje wielobranżowe roboty budowlano- montażowe zgo...
10631651 2024-07-05
godz. 09:00
Małopolskie Remont dróg gminnych 4.2. Zadanie obejmuje remont wraz przebudową nawierzchni czterech odcinków dróg gminnych oraz dojazdów i placów osiedlowych położonych na obszarze Gminy Szczuci...
10618400 2024-07-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa dróg gminnych - ul. Polnej i Dębowej w Skórce 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych ul. Polnej i Dębowej w Skórce o długości 1,6 km poprzez m.in. wykonanie pod...
10611409 2024-07-16
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Koszenie traw i chwastów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim 1.Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów w cią...