Przetarg 7526782 - Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego nad rzeką...

   
Analizuj Zamówienie 7526782 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-09
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego nad rzeką Białą, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania inwestycy
jnego pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap II”.
Numer referencyjny: ZP.271.2.69.2020.SP

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu zielonego nad rzeką Białą, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap II”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej:
a) dla robót wymagających pozwolenia na budowę – sporządzenie pełnobranżowych projektów budowlanych, wraz z wszystkimi wymaganymi opracowaniami, badaniami, ekspertyzami, opiniami, decyzjami itp., zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) dla pozostałych robót – sporządzenie pełnobranżowych projektów budowlanych, wraz z wszystkimi wymaganymi opracowaniami, badaniami, ekspertyzami, opiniami, decyzjami itp., zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (kompleksowa rewitalizacja zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem);
c) sporządzenie pełnobranżowych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
– zwanych dalej „Dokumentacją”;
2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną Dokumentację:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych;
b) zagospodarowanie terenu, w tym rozbiórkę wszystkich zbędnych elementów zagospodarowania terenu i małej architektury, budowę ciągów komunikacji pieszej, ścieżek edukacyjnych, budowę i przebudowę elementów uzbrojenia terenu (przyłączy), budowę elementów małej architektury, budowę toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych;
c) przygotowanie wniosku i skompletowanie załączników do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji wszystkich systemów i urządzeń, dokonywanie przeglądów, przeprowadzenie szkoleń z obsługi;
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót objętych Dokumentacją.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115398-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-06, godzina: 10:00.
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy, projekt terenu zielonego, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45000000, 45100000, 45112000, 45112700, 45112710, 45112711, 45112712, 45112720, 45112723, 45233161, 45233200, 71000000, 71220000, 71240000, 71242000, 71320000, 71332000, 71351100, 71352000, 71420000, 77211400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się