Przetarg 7379744 - Wykonanie zadania pn. „Budowa wielopokoleniowego parku do...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7379744 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-10
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie zadania pn. „Budowa wielopokoleniowego parku do street workoutu w Parku Piastowskim” w Zielonej Górze
Numer refere
ncyjny: DZ.261.4.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielopokoleniowego parku do street workoutu w Parku Piastowskim w Zielonej Górze, na działce o nr ewid. 123, obręb 0028 i działce o nr ewid. 100/8, obręb 0026, w południowo –zachodniej części miasta.
Urządzenia do ćwiczeń rozmieszczono na pięciu zaprojektowanych placach.
Oprócz placów projektuje się ustawienie czterech ławek z pedałami do ćwiczeń. Do połączenia ze sobą wszystkich placów z urządzeniami zaprojektowano ścieżki piesze, przy których rozmieszczono ławki z oparciem do wypoczynku i ewentualnych ćwiczeń, kosze i tablice informacyjne. Wejście na teren Wielopokoleniowego parku do street workoutu zaprojektowano dwoma ścieżkami w północno – wschodniej i północno – zachodniej części, poprzez połączenie istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 100/8, ścieżkami zaprojektowanymi na terenie działki o nr ewid. 123, o nawierzchni gruntowej ulepszonej.
Na terenie zaprojektowano drzewa ozdobne, niewysokie do 5,0 m oraz różnego rodzaju ozdobne krzewy kwitnące do 2,50 m wysokości. Projektuje się cały teren, poza placami, ścieżkami i pozostałymi elementami zagospodarowania terenu, obsiać trawą dobrego gatunku, dostosowanego do miejsca np. zacienionego.

Bilans terenu (powierzchnia zagospodarowania)
- powierzchnia z poliuretanu 38,50 m2
- powierzchnia piaszczysta 260,20m2
- powierzchnia żwirowa (żwir płukany średnioziarnisty o uziarnieniu od 2 mm do 8 mm) 173,00 m2
- powierzchnia ścieżek 167,93m2
- powierzchnia pod bylinami i krzewami (ziemia bez trawy) 32,00 m2
- powierzchnia trawiasta 885,66 m2
Razem: 15557,29 m2

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR).
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na Zastosowaniu innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją
projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na urządzeniu terenu rekreacyjnego z obiektami małej architektury – zgodnie z projektem. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem osób o których mowa powyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.2. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 13.1.10)).

4. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych:
Na teren parku osoby niepełnosprawne mają możliwości wejścia i przejścia w każdą stronę, płasko, bezprogowo.
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111291
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się