Przetarg 8534839 - Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i utrzymania...

   
Analizuj Zamówienie 8534839 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i utrzymania wojskowych bocznic kolejowych nr 211 Dęblin – Lotnisko, nr 214 Dęblin
Twierdza, nr 223 Stężyca, nr 240 Stawy.

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i utrzymania wojskowych bocznic kolejowych nr 211 Dęblin – Lotnisko, nr 214 Dęblin – Twierdza, nr 223 Stężyca, nr 240 Stawy, administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - Nr 30/21/P.Wizja lokalna:Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 22.11.2021 r. o godz. 900 do kompleksu wojskowego Dęblin - Lotnisko, (brama główna - biuro przepustek).Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest:Przedstawiciel Zamawiającego p. Andrzej HYLIŃSKI tel. 261 517 833. Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej. Zakazuje się dokonywania w trakcie wizji lokalnej zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystaniem aparatów latających typu „Dron”.Szczegółowy zakres prac do wykonania określają przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zamieszczone w plikach, które stanowią załącznik do SWZ:- załącznik nr 5 - przedmiary robót;- załącznik nr 6 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.Kosztorys ofertowy uproszczony zawierający zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi i wartością należy sporządzić na podstawie przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.Wynagrodzenie za wykonanie prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym.Po wykonaniu prac komisja dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru końcowego.

30/21/P
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 50225000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: linie kolejowe, tramwajowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8552229 2021-12-03
godz. 12:00
CIECH SARZYNA S.A. Remont bocznicy kolejowej w CIECH Sarzyna S.A.
8566859 2021-12-07
godz. 09:00
PKP CARGO S.A. PÓŁNOCNY ZAKŁAD SPÓŁKI Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi diagnostyki, obchodów torów i oględzin rozjazdów na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego usługa diagn...
8506751 2021-12-08
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM „Modernizacja przystanków kolejowych Miłosław, Orzechowo, Książno” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” Numer referencyjny: 0772/I...
8573758 2021-12-09
godz. 10:00
18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY OBSŁUGA WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ NR 545 W SIEMIROWICACH ZADANIE 1-OBSŁUGA OKRESOWA WBK NR 545 W SIEMIROWICACH ZADANIE 2-WYKONANIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓL...
8573011 2021-12-09
godz. 14:00
ZAMET INDUSTRY SK SP. Z O.O. Naprawa torowiska jazdy wciągarki 10t
8439412 2021-12-10
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomi...
8571888 2021-12-14
godz. 09:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. "Budowa nowego przystanku Rokitno” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” Realizacja zadania pn. zadania pn.: Budowa nowego przystank...
8569715 2021-12-17
godz. 10:00
PERN S.A. Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie
8570048 2022-01-03
godz. 12:45
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek” – zadanie nr 7.5 Numer referencyjny: UE/JRP/B/441/2021...
8577091 2022-01-12
godz. 09:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W RZESZOWIE Budowa/modernizacja peronu/przystanku w stacji Ropczyce linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych...