Przetarg 7275639 - Wykonanie usługi konserwacji systemów klimatyzacji i...

   
Analizuj Zamówienie 7275639 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-01-13
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie usługi konserwacji systemów klimatyzacji i wentylacji we wszystkich budynkach UCK (Szpital Dębinki, CMI) Numer refere
ncyjny: 1/PN/2020
b. Dla urządzeń wymienionych w załącznikach 7a, 7c, 7d, 7f serwis i konserwacja muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające przeszkolenie w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń firm:1. mitshubishi electric (załącznik 7d),2. dospel (załącznik 7a),3. clima produkt (załącznik 7a),4. devatec (załącznik 7c),5. climaveneta (załącznik 7f);c. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek, awarii i nieprawidłowości w działaniu systemów klimatyzacji i wentylacji;d. wydawanie orzeczeń technicznych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;e. pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych (wydatki w kanałach lub na kratkach wentylacyjnych) i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacji na przepustnicach regulacyjnych;f. ocena efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW (zgodnie z zapisem w ustawie Prawo budowlane, art. 62. ust. 1 pkt 6);g. nadzór nad innymi pracami związanymi z systemami wentylacji i klimatyzacji wymienionymi w załącznikach nr: 6, 7 a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f;h. zapewnienie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienionych w załącznikach nr: 6, 7 a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f;i. utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (m.in. takich jak filtry powietrza, pasy klinowe itp.). Należy pakować je do worków/pojemników zabezpieczających przed zanieczyszczeniem terenu szpitala oraz bezzwłocznie usunąć z terenu szpitala. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na żądanie Zamawiającego dokumenty wystawione przez uprawnioną firmę potwierdzające utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych;j. potwierdzenie kart napraw po wykonaniu usług;k. dokonywanie stosownych wpisów w paszportach technicznych urządzeń oraz w innych wymaganych obowiązującymi przepisami miejscach;l. zapewnienie własnego transportu uszkodzonych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do punktu serwisowego i z powrotem;m. zapoznawanie bezpośredniego użytkownika ze sposobem prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu;n. dysponowanie odpowiednią aparaturą pomiarową i naprawczą;o. zgodnie z zapisami zawartymi w załącznikach nr: 6, 7 a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f dla wskazanych systemów serwis prowadzony będzie przez 7 dni w tygodniu w tym również w dni wolne i święta, dla pozostałych systemów 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni wolnych i świąt z zastrzeżeniem, że jeśli skutki towarzyszące awarii mogą stanowić zagrożenie dla mienia szpitala (np. zalanie) lub jeśli awaria wystąpi w systemach objętych serwisem 7 dni w tygodniu, reakcja serwisu musi być natychmiastowa (nie później niż 1,5 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez użytkownika).3. Na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienionych w załącznikach nr: 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f do SIWZ dostarczanych przez Wykonawcę w okresie 25 miesięcy Zamawiający rezerwuje kwotę: 370 000 PLN netto. Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.4. Zamawiający ma prawo do ograniczenia zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy w następujących przypadkach:a) wyłączenia z zarządu Zamawiającego budynków, w których znajdują się systemy wentylacji i klimatyzacji serwisowane i konserwowane na podstawie umowy,b) wyburzenia lub wyłączenia z eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie Zamawiającego, w których znajdują się systemy wentylacji i klimatyzacji serwisowane i konserwowane na podstawie umowy,c) wystąpienia trwałej awarii systemów wentylacji i klimatyzacji serwisowanych i konserwowanych na podstawie umowy, w której koszt zakupu części lub wymiany systemu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.Pozostałe wymagania zawarte w ust. III SIWZ i załącznikach do SIWZ.
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża instalacje, urządzenia
kody CPV 50000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się