Zlecenie 7384785 - Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla...

   
Analizuj Zamówienie 7384785 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-12
przedmiot zlecenia
Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla działek leśnych obrębów ewid. Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, G
linki, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okolę, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitówiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Miasto Koronowo; będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Łączna powierzchnia lasów wg ewidencji gruntów wynosi ok. 812 ha.
Z Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla działek leśnych obrębów ewid.: Bożenkowo, Jarużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy, Osielsko i Żołędowo, gmina Osielsko; dla działek leśnych obrębów ewid.: Borówno, Dobrcz, Kotomierz, Magdalenka, Nekla, Sienno, Stronno, Strzelce Górne, Strzelce Dolne, Suponin, Trzebień, Trzęsacz, Włóki, Wudzyn, Zalesie, gmina Dobrcz; dla działek leśnych obrębów ewid.: Dąbrówka Nowa, Gliszcz, Kruszyn, Kruszyniec, Łukówiec, Mochle, Osowiec, Pawłówek, Samsieczno, Sicienko, Szczutki, Trzemiętowo, Wierzchucinek, Wojnowo i Zielonczyn, gmina Sicienko; będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Łączna powierzchnia lasów wg ewidencji gruntów wynosi ok. 478 ha.
1.1 Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie powinien dysponować wyposażeniem technicznym oraz zatrudniać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego sporządzania operatów urządzenia lasu.
1.2 Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
• ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 6/,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302 ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
• Zasady sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz Zasady sporządzania inwentaryzacji stanu lasu opublikowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r.
• Postanowienia dotyczące opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu zawarte w Zarządzeniu Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak:ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 r., zwłaszcza załączniki nr 2, 3, 4 i 5
1.3 Zleceniodawca udostępni bazę danych z ewidencji gruntów oraz kopie map ewidencyjnych po podpisaniu stosownego protokołu odbioru. W/w materiały Wykonawca uzyska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, przy ul. Zygmunta Augusta 16, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Dane w postaci informacji z rejestru ewidencji gruntów winny być bezwzględnie zwrócone do zleceniodawcy po wykonaniu projektu planów. Termin zwrotu materiałów zostanie ustalony w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
1.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5 Rejestr działek przyjąć na dzień 31.03.2020 r.
1.6 Okres obowiązywania planów przyjąć od. 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r.
1.7 W pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty nie ujęte w rejestrze geodezyjnym - ewidencji gruntów jako lasy, a będące lasami w myśl art. 3 ustawy o lasach, oraz grunty, które z powierzchni leśnej należy wyłączyć ze względu na inne formy użytkowania.
1.8 Do uproszczonych planów urządzenia lasu nie ujmować gruntów kategorii Lz.
1.9 Do prac urządzeniowych należy przyjąć podziały na działki obowiązujące według aktualnej ewidencji gruntów (rejestr i mapa), bez uwzględnienia wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania przepisów prawnych.
1.10 Wyniki prac inwentaryzacyjnych powinny stanowić odrębną część wyodrębnioną jako operat inwentaryzacyjny dla każdego obrębu oddzielnie.
1.11 Poinformowanie w sposób przyjęty w danej miejscowości właścicieli lasów o przystąpieniu do prac związanych z urządzaniem lasu, oraz o okresie wykonywania tych prac. Właściciele lasów winni uczestniczyć w pracach terenowych związanych z opracowaniem uproszczonych planów urządzania lasu, w tym również przy pomiarze wydzieleń wewnętrznych.
1.12 Uproszczony Plan Urządzenia Lasu z uwzględnieniem stanu ewidencji i kontroli terenowej.
1.13 Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację urządzeniową wraz z:
• wykazem gruntów wykazanych w ewidencji gruntów jako lasy, a w terenie nie będących lasami, wg obrębów geodezyjnych,
• wykazem gruntów leśnych ustalonych w terenie, a nie wykazanych w ewidencji jako las, wg obrębów geodezyjnych,
1.14 Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca wykłada we właściwym urzędzie gminy do publicznego wglądu na okres 60 dni, jeden egzemplarz projektu uproszczonych planów urządzenia lasu. Wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji, oraz do przyjmowania zastrzeżeń i wniosków, a także do sporządzenia protokółu ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo Wykonawca poinformuje właściwego wójta/burmistrza, że jest on obowiązany do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie wyłożenia planów urządzenia lasów do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.
1.15 Wykonawca uzyska pisemną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Różanna i Żołędowo dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej. Powyższa opinia zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją.
1.16 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych opinii właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
1.17 Uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacje stanu lasu należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdego obrębu w formacie A 4, oprawione w sposób trwały, zabezpieczający przed przedwczesnym zużyciem. Do każdego egzemplarza należy dołączyć jeden egzemplarz mapy gospodarczej, w kieszeni na końcu opracowania. Dodatkowo do jednego egzemplarza z każdego obrębu, należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD jako wklejkę.
1.18 Mapy gospodarcze w formie papierowej w egzemplarzu przeznaczonym dla Nadleśnictwa powinny być zabezpieczone przed przedwczesnym zużyciem poprzez podklejenie płótnem lub zafoliowane. Mapy gospodarcze w formie elektronicznej powinny być sporządzone w formacie umożliwiającym udostępnienie w SILP.
1.19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia, jeżeli wysokość ofert przekroczy wysokość zabezpieczonych w budżecie środków.
branża Projektowanie
podbranża projekt terenu zielonego
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się