Przetarg 7582500 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania...

   
Analizuj Zamówienie 7582500 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-10
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskie
j ul. Ogólna 59-1”
Numer referencyjny: DZP.271.36.2020.AŁ

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
Przedmiot główny: CPV: 45.00.00.00-7
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej 59-1 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
Lokalizacja robót budowlanych: Filia Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) przebudowę i aranżację wnętrz, w tym: rozbiórkę wybranych ścian działowych, demontaż krat zewnętrznych, budowę nowych ścianek działowych, częściową wymianę okien i stolarki drzwiowej, montaż siłowników sterowanych elektrycznie, częściowe usunięcie warstw posadzki pod konstrukcję podestu, usunięcie tynków z wybranych ścian działowych, oczyszczenie i wyeksponowanie cegły, naprawę i malowanie istniejących tynków, budowę podestu, przebudowę sanitariatów i aneksu kuchennego,
2) wykonanie instalacji sanitarnych, wod.-kan., hydrantu wew., c.o.,
3) wykonanie instalacji elektrycznych, sieci LAN, systemu SSWiN, monitoringu CCTV oraz oświetlenia obiektu,
4) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ.
Tablica musi być wykonana z materiałów odpornych na wpływ czynników atmosferycznych wg wzoru Zamawiającego oraz posiadać wymiary: szer. 400 mm x wys. 300 mm.

Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez firmę: MW Pracownia Projektowa Małgorzata Wójcik z siedzibą w Gdyni (81-314) przy ul. Pomorskiej 57B/19.

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1) PRZEDMIARY ROBÓT:
a) PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59-1
INWESTOR : GMINA MIASTO ELBLĄG
ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

W przedmiarze branży budowalnej nie należy wyceniać pozycji nr 63-107 oraz 111.

b) PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. MODERNIZACJA I ROZWÓJ PRZESTRZENI BIBLIOTECZNEJ FILII nr 4 BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ PRZY UL. OGÓLNEJ 59/1 W ELBLĄGU
ADRES INWESTYCJI : Elbląg, ul. Ogólna 59/1
INWESTOR : URZĄD MIASTA ELBLĄG
ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
BRANŻA : Instalacje elektryczne i niskoprądowe.

W przedmiarze instalacji elektrycznych i niskoprądowych nie należy wyceniać pozycji nr 85-96, 107-108, 123-134, 138-146, 147-155.

c) PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
ADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4
INWESTOR : GMINA MIASTO ELBLĄG
ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

2) PROJEKTY:
a) INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4
TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
PROJEKT BUDOWLANY

b) PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY
INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4
TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
PROJEKT BUDOWLANY

c) INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4
TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
PROJEKT WNĘTRZ

d) PROJEKT BUDOWLANY
Instalacje sanitarne
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX I XIII 820399 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4
INWESTOR: GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

e) INWESTOR: GMINA MIASTA ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
OBIEKT: Filia nr 4 Biblioteki Elbląskiej.
82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59/1 dz. nr 70/80 obr. 4 Elbląg
TYTUŁ OPRAC Przebudowa pomieszczeń filii biblioteki miejskiej. Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej prz u. Ogólnej 59/1 w Elblągu
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ELEKTRYCZNA

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

1) SPECYFIKACJE TECZNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”

2) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH
ST.01- Roboty elektryczne
4531000 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Tytuł opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. MODERNIZACJA I ROZWÓJ PRZESTRZENI BIBLIOTECZNEJ FILII nr 4 BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ PRZY UL. OGÓLNEJ 59/1 W ELBLĄGU
Lokalizacja: Elbląg, ul. Ogólna 59/1
Nazwa i adres Inwestora: URZĄD MIASTA ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

3) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Instalacje sanitarne
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4
INWESTOR : GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w lit. A. oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w lit. B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
a) zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania,
b) materiały dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą nieużywane wcześniej, (z wyłączeniem cegły z rozbiórki) godne z właściwymi polskimi przepisami i normami na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia odpowiednie aprobaty i atesty,
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym,
d) w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. Zmiana terminu usunięcia wad będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
e) w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.
7. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
12. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się