Przetarg 10116567 - ,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania...

   
Analizuj Zamówienie 10116567 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-29
przedmiot ogłoszenia
,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Poprawa stanu technicznego kapliczki w m. Sławęcice,,

Przed
miot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,, Poprawa stanu technicznego zabytkowej kapliczki w m. Sławęcice,,. Kapliczka zlokalizowana na dz. nr 192, obręb Sławęcice, wpisana do rejestru zabytków decyzją A/3609/2057 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02.06.1972 r. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zakresów robót: Pokrycie dachowe z konstrukcją więźby dachowej, w tym krycie dachu dachówką karpiówką ok. 21,299 m2Podmurówka ceglana, w tym naprawa powierzchni murów, częściowa wymiana fragmentu cokołu i fundamentu z cegły pełnej ok. 0,625 m3, wykonanie tynku renowacyjnego ok. 8,280 m2Tynki ścian zewnętrznych i wewnętrznych, w tym odbicie i wykonanie tynków renowacyjnych gruboziarnistych ok. 61,260 m2, tynków renowacyjnych drobnoziarnistych ok. 61,260 m2, szpachla renowacyjna ok. 61,260 m2Gzyms okapowy i boniowanie w tynku, w tym odbicie tynku cementowo-wapiennego ok. 15,664 m, przemurowanie odcinkowo gzymsu z cegły gotyckiej z wykuciem ok szt. 5, gruntowanie, gzymsy z wykonaniem naroży z cegieł ok. 1,00 m, bonie prostokątne tynków szlachetnych – ok. 42,560 m, Renowacja okna i drzwi frontowych - Malowanie ścian zewnętrznych, w tym gruntowanie ok. 51,544 m2, malowanie ok. 51,544 m2, Malowanie ścian wewnętrznych, w tym gruntowanie ok. 30,90 m2, malowanie ok. 25,380 m2, malowanie sufitu ok. 5,520 m2Malowanie podłogi z przygotowaniem, gruntowaniem ok. 6,346 m2Opaska odwadniająca wokół kaplicy, w tym nawierzchnia kamienna z otoczaków ok. 3,710 m2Chodnik wejściowy , w tym nawierzchnie z kostki betonowej, wykonanie przepustu Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wszelkie postanowienia SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami jeżeli takowe padły w postępowaniu i zostały opublikowane na stronie, na której postępowanie było prowadzone.

BZP.271.70.2023
branża Budowlana - obiekty, Dekarstwo
podbranża obiekty zabytkowe, pokrycia dachowe
kody CPV 45000000, 45262522, 45320000, 45421000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty zabytkowe , pokrycia dachowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10237510 2024-03-05
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich w ramach zadania pn.: Dotacja na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pieczyskach...
10240375 2024-03-06
godz. 11:00
Pomorskie Remont zabytkowego kościoła w miejscowości Dzięcielec, gmina Łęczyce
10276266 2024-03-07
godz. 11:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w ramach inwestycji pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego dom...
10244170 2024-03-08
godz. 09:00
Małopolskie Prace konserwatorskie polichromii ściennej i sklepiennej oraz ołtarza bocznego w Kościele pw. Michała Archanioła w Piotrkowicach - gmina Tuchów dofinasowanej z Rządowego Programu Odbu...
10249922 2024-03-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Renowacja i konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy-empora w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytk...
10263511 2024-03-15
godz. 11:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych - prac remontowych na zabytkowym obiekcie sakralnym na terenie Gminy Ustka-w Kościele Parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie oraz Kościele ...
10269109 2024-03-21
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Prace budowlano-konserwatorskie na wieży zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wicewie Niniejszym zamówieniem objęte są prace wymienione w przedmiarze robót, tj.: roz...
10276211 2024-03-28
godz. 11:00
Małopolskie Remont zabytkowego budynku starej plebanii w Krościenku nad Dunajcem, realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.
10089429 2024-03-28
godz. 12:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji, docieplenie ścian i połaci dachowych budynku przy ul. Głuszyckiej 7 w Wałbrzychu (działka nr 73/2, 74 obręb nr 37 Rusinowa), w ramach real...
10278472 2024-04-16
godz. 09:00
Śląskie „Remont pokrycia dachów oraz wymiana instalacji odgromowej w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, przy ul. Promiennej 65” Przedmiotem zamówienia jest ...