Przetarg 8655268 - Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km...

   
Analizuj Zamówienie 8655268
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-01-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...) Numer
referencyjny: 9090/IRZR2/00287/00078/22/P
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk.
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk. Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1.1. Opracowanie Projektów wykonawczych w zakresie branży: - teletechnicznej - sterowania ruchem kolejowym 1.2. Realizacji robót w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 w zakresie: - budowy przejścia podziemnego, - przebudowy układu torowego wraz z kompleksową wymianą nawierzchni, przebudową podtorza z odwodnieniem w obrębie stacji Słupsk oraz przystanku osobowego Kobylnica Słupska, - przebudowy sieci trakcyjnej, - przebudowy urządzeń teletechnicznych, - przebudowy sieci LPN, oraz urządzeń elektroenergetycznych - przebudowy dwóch przejazdów kolejowo-drogowych, - przebudowy trzech peronów do wys. 0,76 m, - budowy nowego peronu na przystanku osobowym Kobylnica Słupska o wysokości 0,76 m, - przebudowy dwunastu obiektów inżynieryjnych, - budowy Lokalnego Centrum Sterowania w Słupsku, - rozbudowy układu torowego stacji o dwie grupy torów postojowych przeznaczonych do obsługi składów z i w kierunku Trójmiasta oraz z i w kierunku Szczecina, - zabudowy nowych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym z licznikowym systemem kontroli nie zajętości torów i rozjazdów. 1.3. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska. 1.4. Dokumentacji powykonawczej, w tym: • opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż, • opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: - pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej, - protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru, - numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, • opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej, • opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych. • opracowanie kart charakterystyki środków trwałych 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III SWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV SWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji Projektowej, stanowiącej Tom V SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 037-096643 z dnia 2022-02-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej posiadającej co najmniej 30 (trzydzieści) rozjazdów, przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 2 (dwa) tory główne dodatkowe w zakresie nawierzchni, podtorza z odwodnieniem, sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji;
b) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej 30 (trzydziestu) rozjazdów kolejowych;
c) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 30 (trzydzieści) zwrotnic;
d) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) obiektu typu most kolejowy lub wiadukt kolejowy, o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła NIE mniejszej niż 15 (piętnaście) m;
e) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi.
Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.
Powinno być:
W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej posiadającej co najmniej 30 (trzydzieści) rozjazdów wykonana w ramach jednej umowy, przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 2 (dwa) tory główne dodatkowe w zakresie nawierzchni, podtorza z odwodnieniem oraz co najmniej 2 (dwa) perony, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji;
b) Roboty budowalne wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się Budowa lub Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na stacji kolejowej posiadającej co najmniej 30 (trzydzieści) rozjazdów przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała, co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 2 (dwa) tory główne dodatkowe, a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji;
c) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej 30 (trzydziestu) rozjazdów kolejowych;
d) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 30 (trzydzieści) zwrotnic;
e) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) obiektu typu most kolejowy lub wiadukt kolejowy, o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła NIE mniejszej niż 15 (piętnaście) m;
f) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi.
Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 3. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia, lit.i
Zamiast:
i. co najmniej 1 szt. - zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30t,
Powinno być:
i. usunięto
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/06/2022
Powinno być:
Data: 11/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 048-125563 z dnia 2022-03-09:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/07/2022
Powinno być:
Data: 25/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/03/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 060-158599 z dnia 2022-03-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 25/07/2022
Powinno być:
Data: 11/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 071-190610 z dnia 2022-04-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.6
Zamiast:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 11 500 000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych)
Powinno być:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 900 000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/08/2022
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 076-208882 z dnia 2022-04-19:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/08/2022
Powinno być:
Data: 08/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo
podbranża mosty, wiadukty, linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45000000, 45110000, 45111200, 45200000, 45221000, 45230000, 45234115, 45300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: mosty, wiadukty , linie kolejowe, tramwajowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8898348 2022-05-30
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W gr. powiatu – Parysów – Latowicz do dr. woj. nr 802 w km 10+310 z dojaz...
8902242 2022-05-30
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-22A w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - ...
8924044 2022-05-30
godz. 17:00
PKP CARGOTABOR SP. Z O.O. ZAKŁAD NAPRAW TABORU ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE RFP na wykonanie remontu rozjazdu 535: 1 szt.;
8902269 2022-05-31
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice. 1. Istniejący sta...
8869459 2022-05-31
godz. 10:00
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, (...) (cz...
8909555 2022-06-02
godz. 09:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: bieżące utrzymanie obiektów mostowych w Kielcach obejmuje w szcz...
8893249 2022-06-06
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Konserwacja torów tramwajowych zlokalizowanych na terenie Wrocławia w zakresie napawania regeneracyjnego szyn i rozjazdów. Numer referencyjny: KU.241/pn21_2022/MN Przedmiotem zamówienia jest...
8926564 2022-06-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – ODCINEK I w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy mias...
8936296 2022-06-13
godz. 10:00
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SP. Z O.O. Przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS
8913598 2022-06-21
godz. 10:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.08.2022 Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda w cią...