Przetarg 10255642 - Wykonanie robót budowlanych oraz uzupełniającej...

   
Analizuj Zamówienie 10255642 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-02-12
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych oraz uzupełniającej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Chełm”

1
. Przedmiotem zamówienia jest:1.1. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Chełm”, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ oraz na podstawie Dokumentacji określonej w pkt 1.2. poniżej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z Ofertą oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.1.2. Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej (w zakresie ogrzewania budynków administracyjnych przylegających do dworca kolejowego w Chełmie) (zwana dalej jako „Opracowanie” lub zamiennie „Dokumentacja”), wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń zgodnie z zakresem określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej „PFU”, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ – PFU (Opis przedmiotu zamówienia),1.3. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację wskazaną w 1.2. powyżej.2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę) oraz Załącznik nr 1a do SWZ (PFU).Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót.3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Załącznik nr 11 do SWZ, zwaną dalej „Umowa” oraz w OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1a do SWZ.4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.5. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, będą wykonywać czynności w zakresie robót:a) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza, b) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych, c) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych, d) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy. 6. Zasady dokumentowania zatrudnienia, kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu ich niespełnienia, określone zostały w §3 ust. 10 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ. 7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: opracowujących dokumentację projektową, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.8. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdziale IX ust. 2 pkt 4) lit. b), porozumiewały się z Zamawiającym w języku polskim lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego. W korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski, przy czym Zamawiający w tym przypadku wymaga posługiwania się przez personel Wykonawcy językiem polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski co najmniej w wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.9. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zasady oraz warunki udzielenia zaliczki, w tym zabezpieczenie zaliczki, zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SWZ oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 7 do Umowy (w zakresie przepisów BHP).11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.12. Łączna wartość powyższych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.13. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdziale VII SWZ.14. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ oraz Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).16. Wartość w sekcji Zakres zamówienia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy PZP.UWAGA: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl/
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10460061 2024-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem teren...
10430530 2024-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim” – w formule zaprojektuj i wybudu...
10432492 2024-04-29
godz. 09:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie do wymogów Użytkownika. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - przygotowanie dokumentacji pro...
10442074 2024-04-30
godz. 09:00
Łódzkie Opracowanie dok. projektowej wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR wraz...
10441016 2024-04-30
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Kamień i Stawisko Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego (kancelarii podwójnej dla Leśnictwa Kamień i Stawisko) w miejscowośc...
10442093 2024-04-30
godz. 10:30
Opolskie Planowana inwestycja polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zaplecz...
10428824 2024-05-06
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania: "Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego w Szpitalu im św Wincentego a Paulo" ...
10424254 2024-05-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Część 1: Zadanie 1. Budowa świetlicy przy ul. Cyprysowej w Gajewie, gmina Giżycko wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i wyposażeniem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...
10450051 2024-05-07
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie „Usługa opracowanie dokumentacji projektowych dla WSOZ w Bydgoszczy-2” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych/kosztowych dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwa...
10191692 2024-05-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Muszakach wraz z rozbudową i termomodernizacją szkoły. 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ...