Przetarg 9874099 - Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania...

   
Analizuj Zamówienie 9874099 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-11
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu S
pecjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”. Numer referencyjny: RSS/SZP/P-49/2023
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”.
Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szpitala, częściowa przebudowa podziemnego tunelu komunikacyjnego, budowa dróg wewnętrznych, placów oraz miejsc postojowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na na działce o nr ew. gruntu 3/7 (obr. IX, ark. 90) położonej przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu . c.d. z sekcji VI.3 /Numeracja zgodna z numeracją w SWZ/ 6.3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) aktualne na dzień złożenia oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. /Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16/- załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, gdzie Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącym orzeczenia prawomocnego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. d) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia prawomocnego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział. Gosp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4) ustawy Pzp; 5.6. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 600.000,00zł. 8.2. Wadium musi być wniesione do dnia 12.09.2023 do godz. 10:00.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 171-538112 z dnia 2023-09-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 10:30
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45200000, 45233140, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10628641 2024-07-04
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku u...
10628983 2024-07-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Zamówienie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca” obejmuje roboty budowlane na odcinku dł. 0,777 km wraz z budową kanalizacji deszczowej.W ramach ...
10631651 2024-07-05
godz. 09:00
Małopolskie Remont dróg gminnych 4.2. Zadanie obejmuje remont wraz przebudową nawierzchni czterech odcinków dróg gminnych oraz dojazdów i placów osiedlowych położonych na obszarze Gminy Szczuci...
10632752 2024-07-05
godz. 09:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach na odcinkach ul. Fiołkowej km 0+160,90 i ul. Chabrowej km 0+199,40 obejmujący w szczególności: 1) remont jezdni...
10627191 2024-07-05
godz. 10:00
Mazowieckie „Dokończenie inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek” w podziale na zadania: Zadanie 1-2. Część 1: Zadania nr 1 - „Dokończenie elewacji obiektu” ...
10631613 2024-07-05
godz. 10:00
Wielkopolskie „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Modrakowej o długości 458mb, z obecnej nawierzchni tłuczniowej na ulice o nawie...
10622919 2024-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa odcinka drogi w Piastowie w Gminie Jedlińsk Zadanie obejmuje wybudowanie odcinka drogi długości 508,82m o statusie drogi wewnętrznej należącej do gminy o nawierzchni utwardzone...
10619487 2024-07-08
godz. 10:00
Dolnośląskie WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:A. BRANŻA DROGOWA1) wykonanie robót przygotowawczych;2) zabezpieczenie i roboty pielęgnacyjne w obrę...
10627380 2024-07-09
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Piotrowice – Jawor wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 365”.Opis przedmiotu zamówienia: Lokalizacja obiektu: - wojewód...
10595305 2024-08-05
godz. 12:00
Pomorskie Remont chodnika przy ul. Łąkowej 41, 55 i 57.