Przetarg 9874099 - Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania...

   
Analizuj Zamówienie 9874099 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-11
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu S
pecjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”. Numer referencyjny: RSS/SZP/P-49/2023
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”.
Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szpitala, częściowa przebudowa podziemnego tunelu komunikacyjnego, budowa dróg wewnętrznych, placów oraz miejsc postojowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego na na działce o nr ew. gruntu 3/7 (obr. IX, ark. 90) położonej przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu . c.d. z sekcji VI.3 /Numeracja zgodna z numeracją w SWZ/ 6.3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) aktualne na dzień złożenia oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. /Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16/- załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, gdzie Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącym orzeczenia prawomocnego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. d) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia prawomocnego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział. Gosp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4) ustawy Pzp; 5.6. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 600.000,00zł. 8.2. Wadium musi być wniesione do dnia 12.09.2023 do godz. 10:00.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 171-538112 z dnia 2023-09-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 10:30
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45200000, 45233140, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10123041 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY BISKUPIEC 1.Przedmiot zamówienia obejmuje robotę budowlaną pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr 180044N na odcinku Lipinki-Mierzyn”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie z przebudową drog...
10115766 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Przedmiotem zamówienia jest budowa placu do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji o nawierzchni z betonu asfaltowego BA na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz wykonanie utwardz...
10120841 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY FAŁKÓW Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - etap II Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przep...
10119349 2023-12-15
godz. 10:30
URZĄD GMINY WISZNICE "Przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie gm. Wisznice n...
10065585 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce ) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł Stargard Wschód ...
10083379 2023-12-15
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę ...
10116552 2023-12-18
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bieżni i budowie miasteczka rowerowego na terenie Zespołu Szkół nr 24 przy ulicy Puszczykowej 11 w Bydgoszczy. 1. Przedmiotem zamówie...
10111580 2023-12-18
godz. 11:00
URZĄD GMINY JEMIELNICA 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica.2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejsk...
10121548 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w miejscowości Borzym, gmina Gryfino. Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej ...
10019059 2024-01-12
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.1.2023.58 Część 1 Przedmiotem zamówienia jest zaproje...