Przetarg 8165234 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY HALI...

   
Analizuj Zamówienie 8165234 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH W SŁUBICACH -ETAP III

Część
1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach, tj. hali widowiskowo - sportowej 18 x 40. Przedmiot zamówienia będzie spełniał funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe w zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa będzie pełniła rolę jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykładowa, bądź sala zabaw. Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja jest realizowana etapami – dotychczas wykonano stan surowy zamknięty hali sportowej. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania wszystkich robót dotyczących budynku hali sportowej oraz wykonania wszystkich zewnętrznych instalacji i przyłączeń do ww. budynku, tj. wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej (przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania ogrodzenia oraz wykonania nawierzchni przewidzianego w projekcie w części dot. zagospodarowania terenu).2. Zakres robót do wykonania obejmuje m. in.:1) Wykonanie elewacji budynku,2) Wykonanie ścianek działowych oraz sufitów,3) Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,4) Wykonanie parapetów wewnętrznych,5) Wykonanie posadzek,6) Malowanie i licowanie ścian,7) Dostawa i montaż stolarki drzwiowej,8) Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku (instalacje wod-kan oraz przyłącze wodociągowe, instalacje ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji),9) Wykonanie kotłowni gazowej z wyposażeniem10) Wykonanie instalacji elektrycznej w tym zasilania oraz oświetlenia parkingu, wykonanie instalacji oddymiania, 11) wykonanie instalacji nagłośnienia. Szczegółowy opis robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem został zawarty w przedmiarach robót, opracowanych na bazie projektu architektoniczno-budowlanego autorstwa biura projektowego mp project sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 134 i projektu adaptacji ww. projektu autorstwa ART. PROJEKT LUIZA GOLUBSKA z siedzibą w Słubicach przy ul. Kościuszki 1 oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -branże budowlana (architektura i konstrukcja), sanitarna i elektryczna. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także innymi decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8 do SWZ
(zwana także dalej dokumentacją projektową).UWAGA: 1. Przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania ogrodzenia oraz nie dotyczy wykonania nawierzchni - przewidzianego w projekcie w części dot. zagospodarowania terenu.2. Zamawiający informuje, że posiada niżej wymienione materiały i urządzenia:1) Centrala oddymiania SVM 24 V 11 1 G 8A - 1 kpl,2) Moduł - dod. Grupa wentylacji - 1 szt.3) Optyczna konwencjonalna czujka dymu gniazdo - 1 szt.4) Ręczny przycisk oddymiania WSK-PDII, diody, reset - 1 szt.5) Przycisk wentylacji natynkowej PW3-SET-1 szt.6) Puszka PP-BXM typ 1 RAL 2004 - 2 szt.7) Iglice uziomu urządzenia centrali na dachu jako elementu instalacji odgromowej - 3 szt. – 3 m oraz 5 szt. – 2 m.8) Parapety zewnętrzne Standard Softline (560 cm – 4 szt., 195 cm – 2 szt., 200 cm – 2 szt., 240 cm – 1 szt., 193 cm – 5 szt.),9) Zaślepki do parapetów – 34 szt.które będą podlegały przez Wykonawcę
wbudowaniu/montażowi w obiekcie objętym przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca w ramach wyceny zakresu robót obejmującego ww. materiały i urządzenia uwzględni robociznę natomiast nie będzie uwzględniał kosztów tych materiałów i urządzeń.OR.272.1.3.2021
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty sportowe
kody CPV 45000000, 45233200, 45310000, 45330000, 45331100, 45331200, 45333000, 45410000, 45421000, 45421146, 45421160, 45432100, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się