Przetarg 8004609 - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wzmocnienie...

   
Analizuj Zamówienie 8004609 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-03-08
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wzmocnienie nasypów na szlaku Naterki – p. odg. Olsztyn Kortowo linii kolejowej
nr 353”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia nasypów kolejowych na szlaku Naterki – p. odg. Olsztyn Kortowo linii kolejowej nr 353 wraz z usunięciem kolizji infrastruktury kolejowej.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do, m.in.:1) wystąpienia do Zamawiającego o wydanie kart wstępu na obszar kolejowy zgodnie z instrukcją id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP PLK S.A.;2) opracowania i przekazania Zamawiającemu m.in. PZJ, BiOZ;3) realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów opracowanym na podstawie harmonogramu robót przygotowanego przez Wykonawcę;4) wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu umowy;5) rozliczenia się ze wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek, zgodnie z instrukcjami Zamawiającego;6) opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej;7) zlecenia jednostce notyfikowanej przeprowadzenie certyfikacji – oceny podsystemu „Infrastruktura” w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;8) wykonania tablicy informacyjnej.Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:• wzmocnienia budowli kolejowej (nasypu),• robót torowych,• przebudowy sieci trakcyjnej,• usunięcia kolizji linii telekomunikacyjnej i linii potrzeb nietrakcyjnych,• wykonanie stref przejściowych z obu stron wiaduktu kolejowego w km 290 907.Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z SIWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie III SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45000000, 45200000, 45230000, 45234000, 45234100, 45234113, 45234116, 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się