Przetarg 7311740 - wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7311740 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-31
przedmiot ogłoszenia
wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części
Numer r
eferencyjny: DZP.26.1.39.2020

Przedmiotem zamówienia jest: remont lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej zgodnie z przedmiarami robót/kosztorysami nakładczymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.


Część 1
adres termin wykonania Uwagi
Skierniewicka 4 m. 1 143 dni od daty zawarcia umowy zakres obejmuje dobudowę wentylacji z rury dwuściennej po sporządzeniu projektu wraz ze zgłoszeniem/uzyskaniem pozwolenia na budowę

Część 2
adres termin wykonania Uwagi
Jesionowa 6 m. 8 143 dni od daty zawarcia umowy zakres obejmuje dobudowę wentylacji z rury dwuściennej po sporządzeniu projektu wraz ze zgłoszeniem/uzyskaniem pozwolenia na budowę


Uwaga: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
Podane w przedmiarach robót/kosztorysach nakładczych ilości obmiarowe są wartościami orientacyjnymi mającymi na celu zobrazowanie wielkości zamówienia. Zmiana ilości obmiaru robót na etapie realizacji umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno jego zwiększenia jak i zmniejszenia).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Klucze do lokali udostępnia Miejski Administrator Nieruchomości w RON-ach (dane kontaktowe na stronie internetowej Zamawiającego: http://zlm.lodz.pl/administrator/).

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z:
- przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ,
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
- wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego.
Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:
a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego;
b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu;
d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, ze zm.);
e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;
f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;
g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;
h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000, 45333000, 45410000, 45421100, 45421152, 45432111, 45432114, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się