Przetarg 7182582 - Wykonanie przebudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 92...

   
Analizuj Zamówienie 7182582 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-25
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie przebudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18 A w Warszawie w związku z dostosowaniem do potr
zeb ochrony ppoż.
Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.51.2019

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie robót branży budowlanej (architektonicznej) :
W ramach dostosowania budynku do potrzeb ochrony ppoż. planowane jest wykonanie m.in. : podzielenia budynku na strefy pożarowe, wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych, wydzielenie klatek schodowych, wykonanie oddymiania klatek schodowych K1 i K2, zapewnienie odpowiedniej obudowy dróg ewakuacyjnych, zapewnienie dodatkowych wyjść ewakuacyjnych bezpośrednio na zewnątrz z sal lekcyjnych i z korytarza zlokalizowanych na I kondygnacji z zastosowaniem urządzeń przeciwpanicznych w drzwiach,
W zakresie robót jest : m.in.:
-demontaż drzwi,
-wstawienie lub wymiana drzwi i okien o odporności ogniowej i dymoszczelnych,
-wstawienie okien o funkcjach napowietrzenia i oddymiania,
-wymurowanie ścian wraz z otynkowaniem i malowaniem,
-wykonanie nadproży stalowych,
-dostosowanie balustrad do wysokości 1,1 m,
-usunięcie palnych okładzin korytarzy oraz reperacja i wymalowania ścian,
-demontaż starych i zamontowanie nowych listew przypodłogowych,
-usunięcie gruzu i odpadów z rozbiórek,

2) wykonanie robót branży sanitarnej :
W zakresie robót jest :
- wykonanie instalacji wentylacyjnej oddymiającej klatkę schodową K2,
- rozdział instalacji wodnej na instalację bytowo-gospodarczą i p.poż,
- montaż zaworu pierwszeństwa oraz zaworu antyskażeniowego,
- demontaż istniejących hydrantów Dn 52 i Dn 25 wraz z istniejącymi szafkami,
- montaż hydrantów HP 25 z wężem półsztywnym,
- montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia wody na instalacji hydrantowej,
- montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej.

3) wykonanie robót branży elektrycznej :
- Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego związana z wymianą opraw istniejących na oprawy ze żródłami LED na poziomie piwnic i w części parteru, oprócz pom. nr 70, 83, 84, 92, 93, 95, 96, 100 i 109.
Zakres prac obejmuje:
• demontaż istniejących opraw w obszrze jw
• montaż nowych opraw ze żródłąmi LED w klasach na parterze – oprócz pom. nr 70, 83, 84, 92, 93, 95, 96, 100 i 109, oraz we wszystkich pomieszczeniach na poziomie piwnic .
- Instalacja oświetlenia awaryjnego , ewakuacyjnego w całym obiekcie.
- Rozdzielnica główna odbiorów pożarowych.
- Rozbudowa tablic elektrycznych istniejących w zakresie koniecznym.
- Instalacja kompletna systemu sygnalizacji pożaru (SSP).
- System oddymiania dwóch klatek schodowych (K1 i K2 ).
- Instalacja systemu trzymaczy elektromagnetycznych.
- Instalacja zestawu zasilania pomp ppoż.
- Instalacja odcinająca dopływ gazu.
- Instalacje zasilania i sterowania urządzeń technicznych i wentylacyjnych.
- Wykonanie prób i pomiarów powykonawczych wraz z protokółami.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (w skład której wejdą: atesty/certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, wymagane prawem protokoły i oświadczenia), dokumentacje powykonawczą przekazać w 2 egz. (w formie papierowej i elektronicznej, pdf)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540262146-N-2019 z dnia: 2019-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 09:45
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540267409-N-2019 z dnia: 2019-12-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-17, godzina: 09:45
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540270441-N-2019 z dnia: 2019-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-14, godzina: 09:45
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540002207-N-2020 z dnia: 2020-01-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-21, godzina: 09:45
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540008697-N-2020 z dnia: 2020-01-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-28, godzina: 09:45
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540011464-N-2020 z dnia: 2020-01-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 09:45
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540015770-N-2020 z dnia: 2020-01-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-17, godzina: 09:45
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540026328-N-2020 z dnia: 2020-02-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 08:45,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-19, godzina: 09:45,Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2020-09-30

W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2020-10-30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45110000, 45310000, 45330000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się