Przetarg 7601034 - Wykonanie prac z zakresu bieżącej konserwacji w budynku...

   
Analizuj Zamówienie 7601034 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie prac z zakresu bieżącej konserwacji w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy u
l. Kopernika 12 w Krakowie
Numer referencyjny: 141.2711.40.2020

3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie prac z zakresu bieżącej konserwacji w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanego przy ul. Kopernika 12 w Krakowie.
1.1 Zakres prac obejmuje wykonanie m.in.: zabezpieczenie wszelkiego sprzętu, mebli i podłóg folią, naprawa tynków, gruntowanie podłoży oraz malowanie ścian i sufitów, elementów metalowych (krat, balustrad, grzejników), malowanie drewnianych elementów (okładzin, stolarki drzwiowej i parapetów), wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu,
1.2 Podstawowym celem zadania jest wykonanie prac malarskich oraz posadzkarskich w zakresie wymiany wykładziny i cyklinowania parkietu, tj. prac które przywrócą właściwości estetyczne, utracone podczas eksploatacji i wynikających z ich naturalnego zużycia.
1.3 Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku przy ul. Kopernika 12 na działce nr 162, obręb S-2,
jedn. ewid. Kraków – Śródmieście.
1.4 Zakres prac dla poszczególnych pomieszczeń obejmuje:
1.4.1. Salę wykładową na I piętrze oraz klatkę schodową parteru, I i II piętra - prace malarskie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu:
a) zabezpieczenie folią stolarki okiennej, drzwiowej i okładzin drewnianych i wszelakich sprzętów;
b) zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów;
c) wykonanie jednowarstwowej gładzi gipsowej ścian;
d) wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na ścianach ceglanych, betonowych na styku z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami, w miejscach ubytków i otworów po hakach, wspornikach itp.;
e) gruntowanie podłoży powierzchni ścian i sufitów;
f) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przetarciem tynków;
g) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków gładkich ścian i sufitów;
h) przygotowanie do malowania starej stolarki, usuniecie łuszczącej się farby i przeszlifowanie powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem;
i) malowanie gruntujące olejne elementów drewnianych stolarki drzwiowej, poręczy po uprzednim ich oczyszczeniu, zaszpachlowaniu i wyszlifowaniu;
j) dwukrotne malowanie na gotowo olejne elementów drewnianych stolarki po uprzednim ich oczyszczeniu, zaszpachlowaniu i wyszlifowaniu;
k) montaż i demontaż rusztowania wewnętrznego rurowego, jednopomostowego do prac wykonywanych na sufitach do wysokości 7 metrów;
l) wycyklinowanie deszczułek parkietu pokrytych lakierem chemoutwardzalnym;
m) dwukrotne lakierowanie parkietu po cyklinowaniu i oczyszczeniu z drobnych cząstek.
1.4.2. Korytarz przy sali wykładowej (piętro pierwsze) - prace malarskie i wymiana uszkodzonej wykładziny z tworzyw sztucznych:
a) rozebranie obicia z ścian z deszczułek boazerii łączonych na wpust lub/i na półwpust;
b) uzupełnienie tynków w miejscach po zdemontowanej boazerii;
c) zabezpieczenie folią podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin drewnianych i wyposażenia;
d) zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów;
e) wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na ścianach ceglanych, betonowych na styku z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami, w miejscach ubytków i otworów po hakach, wspornikach itp.;
f) gruntowanie preparatem podłoży powierzchni ścian i sufitów;
g) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przetarciem tynków;
h) malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity;
i) dwukrotne malowanie farbami olejnymi: cokołów o wysokości do 20 cm;
j) przygotowanie do malowania starej stolarki usunięcie łuszczącej się farby, przeszlifowanie powierzchni przed malowaniem;
k) dwukrotne malowanie gruntujące olejne elementów drewnianych stolarki drzwiowej, poręczy po uprzednim ich oczyszczeniu, zaszpachlowaniu i wyszlifowaniu;
l) dwukrotne malowanie „na gotowo” olejne elementów drewnianych stolarki po uprzednim ich oczyszczeniu, zaszpachlowaniu i wyszlifowaniu;
m) dwukrotne malowanie parapetów wewnętrznych z przeszlifowaniem między 1-szym i 2-gim malowaniem;
n) dwukrotne malowanie grzejników metalowych radiatorowych;
o) zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych;
p) wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie i wykonanie warstwy wyrównującej samopoziomującej;
q) mechaniczne szlifowanie posadzek;
r) gruntowanie podłoża powierzchni płaskich preparatem;
s) ułożenie na kleju i zgrzanie wykładziny homogenicznej, antystatycznej z tworzyw sztucznych
z powłoką akrylową;
t) wywinięcie cokolika na ścianę z wykładziny.
1.5 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacji technicznej; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze, przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy,
a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest opis przedmiotu zamówienia i STWiORB.
1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.8 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane, w tym na zastosowane materiały i urządzeniawarunek dodatkowo punktowany i min. 60 miesięcznej rękojmi za wadywarunek dodatkowo punktowany, zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy.
1.9 Gwarancja i rękojmia będą liczone od dnia następnego liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
1.10 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia.
1.11 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.
1.12 Podczas wykonywania prac, pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy.
1.13 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac.
1.14 Wybrany Wykonawca w celu zawarcia umowy najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem na jej podpisanie zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza kosztorysu szczegółowego (w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej, rozszerzenie .xml).
1.15 Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami wzoru umowy zawartego w niniejszej SIWZ.
1.16 Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1.16.1 Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane, malarskie, tynkarskie, cykliniarskie Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040z późn. zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub świadczenia określonych robót w ramach wykonywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
1.16.2 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę w zakresie jakim dotyczy, Wykonawca winien złożyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, przy czym rozpoczęcie przez wskazaną/e osobę/y realizacji tej/ych umowy/ów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub świadczenia określonych robót w ramach wykonywania umowy.
1.16.3 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osobę/y będącą/e pracownikiem/ami, o których mowa w pkt 1.16.1 powyżej.
1.16.4 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby/ób, o których mowa w pkt. 1.16.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów (wskazanych we wzorze umowy) poświadczających zatrudnienie osoby/ób wskazanej/ych w pkt 1.16.1 powyżej na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy.
1.17 Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. wykonanie prac malarskich, tynkarskich, cyklinowania i lakierowania parkietu, na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub innych obiektach dydaktyczno – naukowych UJ CM zlokalizowanych w obrębie ul. Kopernika w Krakowie, o wartości do 100% zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia odpowiednio do wskazanego w pkt. 4) SIWZ terminu i z uwzględnieniem jego zapisów.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikami. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności STWiORB, przedmiaru robót oraz doświadczenia zawodowego. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz STWiORB.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty zaleca się załączyć ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
5. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści wraz z załącznikami.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45410000-4 Tynkowanie, 45442100-8 Roboty malarskie, 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej, 44212310-5 Rusztowania, 44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych, 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
9. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.
10. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 28.07.2020r. o godz. 10:00. Spotkanie przed budynkiem Katedry Anatomii UJ CM, Kraków, ul. Kopernika 12.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 44112220, 44212310, 45000000, 45400000, 45410000, 45430000, 45432114, 45442100, 45442190, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się