Przetarg 8908261 - Wykonanie prac w zakresie AKPiA Oczyszczalni Ścieków w...

   
Analizuj Zamówienie 8908261
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie prac w zakresie AKPiA Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”

Przedmiotem zamówienia jest wyk
onanie robót budowlanych polegających na modernizacji AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Ustroniu przy ul. Sportowej 17. Modernizacja elektryczna obejmuje: rozdzielnice zasilające i sterownicze w obiektach, trasy kablowe kabli zasilających i sterowniczych po terenie, obliczenia techniczne. System AKPiA (nowo projektowany) będzie miał strukturę rozproszoną z jednostką centralną koordynującą pracę poszczególnych sterowników. System ma być zarządzany z poziomu sterownika w szafie SA (szafa automatyki), natomiast sterowniki na poszczególnych obiektach mają funkcję zbierania i przekazywania danych do sterownika w szafie SA. W przypadku awarii sieci komunikacyjnej sterowniki w poszczególnych szafach mają przejąć funkcję zarządzania pracą urządzeń zasilających i sterowanych z danej szafy. System będzie się składał z 7 szaf automatyki połączonych z systemem SCADA oczyszczalni (system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych, ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych).Wszelkie prace należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Inwestor przed złożeniem oferty zaleca szczegółowe zapoznanie się z zakresem i charakterem robót. Zaplecze budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie.Po zakończeniu prac elektrycznych i AKPiA, należy sporządzić dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.Odpady wytworzone w wyniku prowadzonych prac należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699) co zostanie potwierdzone w bazie BDO – poprzez wydrukowanie kart przekazania odpadów i przekazanie ich Zamawiającemu. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy Górskie.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót.

ZP.271.1.10.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00184157/01 z dnia: 2022-05-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00030814/04/P
Po zmianie:
2022/BZP 00030814/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-01 10:00
Po zmianie:
2022-06-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-01 10:30
Po zmianie:
2022-06-10 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00201016/01 z dnia: 2022-06-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-10 10:00
Po zmianie:
2022-06-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-10 10:30
Po zmianie:
2022-06-20 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00212504/01 z dnia: 2022-06-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00030814/05/P
Po zmianie:
2022/BZP 00030814/06/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-20 10:00
Po zmianie:
2022-07-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-20 10:30
Po zmianie:
2022-07-15 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00236207/01 z dnia: 2022-07-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
11
Po zmianie:
12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, polegające na modernizacji systemu AKPiA o wartości co najmniej 2.500.000 zł brutto każda. Wykonawca może wykazać spełnianie warunku w ramach osobnych zamówień [umów].

UWAGA:
1) Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane
w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.
2) W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,
należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.
3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

2. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji: kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych.

UWAGA:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Po zmianie:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na modernizacji systemu AKPiA o wartości co najmniej 2.000.000 zł brutto.

UWAGA:
2) W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,
należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.
3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

2. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji: kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych.

UWAGA:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
1. Formularz oferty,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5. Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej.
Po zmianie:
1. Formularz oferty,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-15 10:00
Po zmianie:
2022-07-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-15 10:30
Po zmianie:
2022-07-22 10:30
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45111200, 45232410, 45232460, 45315600, 45317000, 45317300, 45330000, 45331100, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9014922 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WYŚMIERZYCE 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Wyśmierzycach oraz budowa sieci wodociągowej wraz z budową strefowej stacji do podnoszeni...
9021096 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY PYSZNICA „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316" „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316” RI.II.271.12.2022
9015506 2022-07-22
godz. 11:00
URZĄD GMINY BOGUTY-PIANKI Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki Część 1: CZĘŚĆ 1 – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Boguty-Pianki, tj. budowa sieci wo...
9021968 2022-07-22
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA PRZEBUDOWA BASENU MIEJSKIEGO WE WSCHOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - II postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebu...
9014606 2022-07-25
godz. 12:00
URZĄD GMINY ŻYRAKÓW Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie Zamówienie obejmuję rozbudowę i przebudowę obiektu SUW w m. Żyraków Obr. 0013 dz. Nr we. gr. 423/2, 423/3, 423/4 w celu zam...
9015158 2022-08-02
godz. 11:45
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SZCZECINIE Wykonanie usługi reaktywacji złoża z węglem aktywnym Numer referencyjny: 42/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi reaktywacji złoża z węglem aktywnym formowanym WG-12 pr...
8993197 2022-08-05
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW „Zaprojektowanie, dostawa, budowa i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rogaszyce, gmina Ostrzeszów” Część 1: Przedmiotem zamówienia są ...
9018957 2022-08-08
godz. 12:00
WOKAMID SP. Z O.O. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przytoczna - część 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wod...
9021314 2022-08-08
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ORZESZU Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (...). Numer referencyjny: ZGKiM-T.261.5.2022 Przedmiotem zam...
8875905 2022-09-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZERNICA Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gminie Czernica Numer referencyjny: ZW.271.2.11.2022.MK Celem Postępowania jest wybór Partnera Prywatnego (Wykonawcy) oraz zawarcie umowy o p...