Zlecenie 7531471 - Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania...

   
Analizuj Zamówienie 7531471 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-12
przedmiot zlecenia
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn.: „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Kuźnica Białost
ocka realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego”

1) opracowanie dokumentacji projektowej na nw. roboty; 2) realizację wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy, oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem w następujących branżach: a) torowa – nawierzchnia i odwodnienie: − zakres prac nawierzchniowych w torze głównym dodatkowym (1520mm) w obrębie bocznicy szlakowej KREX (tor 3S wraz z torami ochronnymi o długości 1,290 - budowa nawierzchni torowej materiałem nowym: szyny typu 60E1 bezstykowe, podkłady strunobetonowe PS09 z przytwierdzeniem sprężystym typu W-14 o rozstawie 0,55 m, podsypka tłuczniowa o grubości 0,35 m pod podkładem; wykonanie spoin termitowych/zgrzein; mechaniczna regulacja toru w planie i w profilu, klincowanie międzytorzy torów 1S – 3S – 101N; zabudowa 2 rozjazdów zwyczajnych 60E1 R300 oraz 2 rozjazdów zwyczajnych 60E1 R190, − budowa w torze nr 114S (1520 mm) w stacji Kuźnica Białostocka stanowiska postojowego do awaryjnego odstawiania wagonów (TWR) wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym przede wszystkim z budową/instalacją: • tacy ociekowej o długości min. L=36,0m i szerokości 4,50 m, • zbiorników podziemnych szt. 2 o pojemności min. 50,0 m³ każdy, • kanalizacji technologicznej, • sieci wodociągowej wraz z hydrofornią kontenerową, • oświetlenia terenu, • masztów instalacji odgromowej, • utwardzonej drogi dojazdowej do toru odstawczego o długości 0,450 km wraz z placem manewrowym do zawracania, b) podtorze: − wzmocnienie podtorza zgodnie z wynikami badań geotechnicznych celem zapewnienia wymaganej nośności podtorza dla parametrów eksploatacyjnych, − wykonanie odwodnienia zapewniającego spływ wody do systemu odwodnienia, − profilowanie ław torowiska i budowa warstw ochronnych - wykonane do normatywnej szerokości, zgodnie Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego – ID-3, − pokrycie ochronne torowiska wykonane z niesortu kamiennego, c) sterowanie ruchem kolejowym: W obrębie bocznicy szlakowej KREX: − zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych w nowoprojektowanych rozjazdach nr 309, 310, 200 i 205 wraz z okablowaniem i puszkami kablowymi, − instalacja systemu niezajętości nowoprojektowanego toru nr 3S i torów ochronnych oraz rozjazdów nr 309, 310, 200 i 205 opartego na systemie liczników osi, − budowa 2 szt. semaforów z okablowaniem, − instalacja 2 szt. shp, − włączenie wybudowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym do scentralizowanych urządzeń w nastawni dysponującej w stacji Kuźnica Białostocka, d) Elektroenergetyka: − wybudowanie oraz modernizacja urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przyłączy elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią elektryczną, − budowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża linie kolejowe, tramwajowe, projekt linii kolejowej, tramwajowej
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się