Przetarg 9959066 - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych na...

   
Analizuj Zamówienie 9959066 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitum
icznych na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz:- Nr 050278C Stronno dz. nr 309 na odc. 930 m 0 000 km do 0 930 km,- Trzeciewiec dz. nr 124 i 69/4 na odc. 420 m 0 000 km do 0 420 km .2. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : A. Roboty wykonywane będą na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz i polegać na :a) oczyszczeniu istniejącej nawierzchni,b) miejscowym frezowaniu nawierzchni w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego na głębokość do 4 cm.c) skropieniu nawierzchni asfaltem lub emulsją asfaltową (0,4 – 0,5 kg/ m2),d) wykonaniu części skrzyżowań oraz zjazdów, mających na celu zniwelowanie różnic wysokościowych pomiędzy nowo ułożoną warstwą ścieralną, a istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach i zjazdach – szczegółowy zakres będzie ustalany w trakcie realizacji zadania,e) ułożeniu warstwy ścieralnej AC 11 S o grub. min. 4 cm,f) uporządkowaniu pasa drogowego na długości wykonywanych robót (wywóz nadmiaru ziemi, kory asfaltowej powstałych w wyniku robót przygotowawczych).B. Szacunkowa wielkość zamówienia obejmuje łącznie wykonanie nakładek (warstwa ścieralna) na łącznej powierzchni ca 5148 m2. C. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego ani geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.D. Zakres zamówienia obejmuje ponadto :a) Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu planowanych do wykonania prac, b)Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi:- dokumentacja powykonawcza,- oświadczenie kierownika budowy,- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,- protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,- inne niezbędne dokumenty.3. Zamawiający określił orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji.4. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami.UWAGA:Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ) i uzyskać zgodę na ich zastosowanie.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami”.5. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

BIB271.18.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233140, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10115761 2023-12-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F na odcinku od km 0+000 do km 0+316,7 wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową kanalizacji deszczowej 1. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi p...
10120001 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY RUSIEC Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola dz. nr ewid. 582/1 obręb Nowa Wola”.2. Zakres rob...
10117494 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY NADARZYN Remont drogi gminnej nr 310310W ul. Komorowska w Nadarzynie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej nr 310310W ul. Komorowskiej w Nadarzynie polegający na wymianie 2...
10088870 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZBĄSZYNEK BUDOWA DRÓG GMINNYCH W DĄBRÓWCE WLKP., BRONIKOWIE I ROGOZIŃCU. Część 1: 1) „Budowa drogi gminnej nr 007102F ul. Chlastawska w miejscowości Dąbrówka Wlkp.”,- realizowane w oparciu o dokument...
10118019 2023-12-15
godz. 12:00
URZĄD GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia pn. Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać...
10124511 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZŁOTORYJA Przebudowa i rozbudowa sieci wod – kan w miejscowości Gierałtowiec Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy z rur PE fi 225-40 mm o łącznej długości ok 3,4 km o...
10120089 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYSZKÓW WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG W RAMACH ZADANIA PN.: REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ. (WYKONANIE ROBÓT W 2024 ROKU). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2024 roku remontó...
10124524 2023-12-18
godz. 12:00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOMŻY „Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży” Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem...
9837542 2024-01-04
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ W CHOJNICACH Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie linii 110 kV relacji GPZ Budziechów – GPZ Żary Numer referencyjny: RPUZ/Z/0164/2023/OD/ZIR/RI Przedmiotem zamówienia jest opracowanie doku...
10126658 2024-01-08
godz. 09:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania - Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 w km 52+000 – 57+193,63 na odcinku Basznia Dolna – Horyniec Zdrój – Część II PZDW/WZP/243/WD...