Przetarg 9959066 - Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych na...

   
Analizuj Zamówienie 9959066 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitum
icznych na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz:- Nr 050278C Stronno dz. nr 309 na odc. 930 m 0 + 000 km do 0 + 930 km,- Trzeciewiec dz. nr 124 i 69/4 na odc. 420 m 0 + 000 km do 0 + 420 km .2. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : A. Roboty wykonywane będą na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz i polegać na :a) oczyszczeniu istniejącej nawierzchni,b) miejscowym frezowaniu nawierzchni w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego na głębokość do 4 cm.c) skropieniu nawierzchni asfaltem lub emulsją asfaltową (0,4 – 0,5 kg/ m2),d) wykonaniu części skrzyżowań oraz zjazdów, mających na celu zniwelowanie różnic wysokościowych pomiędzy nowo ułożoną warstwą ścieralną, a istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach i zjazdach – szczegółowy zakres będzie ustalany w trakcie realizacji zadania,e) ułożeniu warstwy ścieralnej AC 11 S o grub. min. 4 cm,f) uporządkowaniu pasa drogowego na długości wykonywanych robót (wywóz nadmiaru ziemi, kory asfaltowej powstałych w wyniku robót przygotowawczych).B. Szacunkowa wielkość zamówienia obejmuje łącznie wykonanie nakładek (warstwa ścieralna) na łącznej powierzchni ca 5148 m2. C. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego ani geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.D. Zakres zamówienia obejmuje ponadto :a) Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu planowanych do wykonania prac, b)Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi:- dokumentacja powykonawcza,- oświadczenie kierownika budowy,- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,- protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,- inne niezbędne dokumenty.3. Zamawiający określił orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji.4. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami.UWAGA:Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ) i uzyskać zgodę na ich zastosowanie.Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami”.5. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

BIB271.18.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233140, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9106222 2024-08-02
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do „Węzła Koleczkowo” Trasy Kaszubskiej S6 2. Inwestycja obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie terenu w okolicy je...
10664912 2024-08-06
godz. 09:00
Łódzkie Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Działy i Sambórz Część 1: Część I. Rozbudowa drogi gminnej nr 114216E w miejscowości Działy, w zakresie:a) wykonanie dokumentacji projekto...
10678022 2024-08-08
godz. 00:00
Małopolskie Wymiana nawierzchni wokół kościoła parafialnego w Iwanowicach- etap I oraz etap II
10677614 2024-08-08
godz. 12:00
Pomorskie Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie Część 1: Część 1 - Przebudowa odcinków dróg gminnych poprzez wyk...
10592251 2024-08-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbudowa i przebudowa drogi nr 5161P na odcinku Daniszyn - Cegły - Janków Zaleśny wraz z przebudową drogi nr 5288P na odcinku Moszczanka - Bieganin o dł. ok. 2,4 km Przedmiotem zamów...
10672887 2024-08-30
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Polska Wieś oraz na odcinku Użranki - Kosewo w Gminie Mrągowo”, 2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych związanych...
10673414 2024-09-03
godz. 09:30
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzez ...
10662804 2024-09-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa (rozbudowa) drogi wraz z chodnikami oraz odwodnieniem, oświetleniem ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie Zakres robót obejmuje:1. Roboty geodezyjne2. Roboty rozbiórkow...
10679764 2024-09-03
godz. 10:00
Lubelskie Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury użytecznośc...
10673347 2024-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych” obejmującego budowę dróg gminnych wraz z oświetleni...