Zlecenie 7471876 - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania...

   
Analizuj Zamówienie 7471876 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-08
przedmiot zlecenia
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzęcin.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejsco
wych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby: Krzęcin, Granowo, Nowy Klukom, Żeńsko, Słonice, Mielęcin w gminie Krzęcin zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu.
Projektowany obszar objęty planami wynosi około 222 ha.
Uchwały oraz załączniki graficzne określające obszary objęte planem są dostępne na stronie internetowej www.bip.krzecin.pl
1.Uchwała Rady Gminy Krzęcin Nr IX/86/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Krzęcin.
2.Uchwała Rady Gminy Krzęcin Nr IX/87/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Granowo.
3.Uchwała Rady Gminy Krzęcin Nr IX/88/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Nowy Klukom.
4.Uchwała Rady Gminy Krzęcin Nr IX/89/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Żeńsko.
5. Uchwała Rady Gminy Krzęcin Nr IX/90/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Słonice.
6.Uchwała Rady Gminy Krzęcin Nr IX/91/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Mielęcin.
W zakres opracowania wchodzi:
1)opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2)opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
3)opracowanie skutków finansowych,
4)prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem planu, uzgodnienia, umieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń, prowadzenie korespondencji, sporządzenie dokumentacji planistycznej wraz z uzyskaniem opinii wojewody o zgodności z prawem planu miejscowego i dokumentacji planistycznej, udziału w wyłożeniu projektu zmiany planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i udzielania informacji zainteresowanym na temat przyjętych rozwiązań, prezentacji radnym przyjętych rozwiązań i stanu zaawansowania prac projektowych, w szczególności przed zakończeniem poszczególnych etapów prac projektowych,
5)plany należy opracować w wersji drukowanej: tekst planu 3 egzemplarze oprawione wersja elektroniczna, rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze wersja elektroniczna (w systemie GIS- pliki w formacie shape) i 1 egzemplarz części graficznej planu w wersji kolorowej na utwardzonym i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu-1 egzemplarz wersja elektroniczna planów na nośnikach elektronicznych umożliwiająca odczyt, wydruk i tworzenie metadanych w ramach infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP).
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić
w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża zagospodarowanie przestrzenne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się