Zlecenie 7621383 - WYKONANIE KONSERWACJI OKIEN - WITRAŻY W ZABYTKOWYM...

   
Zamówienie 7621383 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
WYKONANIE KONSERWACJI OKIEN - WITRAŻY W ZABYTKOWYM DREWNIANYM KOŚCIELE” p.w. św. Walentego W BIERUNIU W RAMACH PROJEKTU PN.
Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym w zabytkowym Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu” (nr projektu – tj. ID 05H7/17-ARF) w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu konserwacji okien - witraży w zabytkowym drewnianym kościele p.w. św. Walentego w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 39, oraz wykonanie wszystkich niezbędnych badań i uzgodnień, dokumentacji konserwatorskiej obrazującej stan zachowania obiektów przed i po konserwacji. Cel zamówienia Wzrost atrakcyjności kulturalnej dzięki pracom renowacyjnym w zabytkowym Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu poprzez wykonanie ścieżek. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu konserwacji okien - witraży w zabytkowym drewnianym kościele p.w. św. Walentego w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 39, oraz wykonanie wszystkich niezbędnych badań i uzgodnień, dokumentacji konserwatorskiej obrazującej stan zachowania obiektów przed i po konserwacji.
Przy realizacji zamówienia od Wykonawcy Zamawiający wymaga trwałego zabezpieczenia otworu okiennego w kolorze scalającym do kolorystyki otoczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzór umowy, pozwolenie budowlane i konserwatorskie.
Pozostałe warunku realizacji inwestycji:
Drewniany kościół p.w. św. Walentego w ramach ogrodzenia wpisanym jest do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Nr KL.III-680/478/66 z dnia 28 maja 1966 r. pod numerem A 674/66. Wpis do rejestru obejmuje drewniany kościół pw. św. Walentego, wyposażenie wnętrza i otoczenie w ramach ogrodzenia. Wykonawca winien uwzględnić utrudnienia z tym związane. Uzgodnienia wszelkie dokonywane będą ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
Prace prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru zgodnie z pozwoleniami, w uzgadnianiu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 92522000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się