Przetarg 7892704 - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7892704 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-737/20

Numer referencyjny: KC-zp.272-737/20

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4 AGH w Krakowie.
Część I: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4
Część II: Remont laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4 wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla tego laboratorium tj. m.in.:
Wykonanie demontaży;
Wykonanie nowych otworów drzwiowych;
Wykonanie tynków;
Montaż ścianki działowej;
Wykonanie zabudowy g-k;
Prace malarskie;
Montaż stolarki drzwiowej;
Wykonanie robót fliziarskich;
Wykonanie warstw posadzkowych;
Wykonanie remontu instalacji elektrycznych;
Wykonanie remontu instalacji wod.-kan;
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji;
Wspólny Słownik Zamówień dla zadania:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie;
45442100-8 Roboty malarskie;
45262321-7 Wyrównywanie podłóg;
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320 ze zm.), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:
robót demontażowych
robót murarskich
robót tynkarskich
robót malarskich
robót w zakresie stolarki
robót instalacyjnych kanalizacyjnych
instalacji sanitarnych
instalacji elektrycznych
objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
Wykonawca winien wykazać, że do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prac elektrycznych zostaną odpowiednio skierowane:
a) co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
a) co najmniej dwie osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV

Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedna osobę.
Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym. z wyjątkiem:
- instalacji sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu w języku polskim producenta okablowania udzielonego bezpośrednio końcowemu użytkownikowi i stanowiącego min 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych).
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Wentylacja i klimatyzacja
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje
kody CPV 45214400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się