Zlecenie 7532933 - Wykonanie ekspertyzy, która pozwoli ustalić w sposób...

   
Analizuj Zamówienie 7532933 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-09
przedmiot zlecenia
Wykonanie ekspertyzy, która pozwoli ustalić w sposób jednoznaczny - według stanu na 1 września 1939 r.:
- jakie parcele hist
oryczne (bądź ich części) wchodziły w skład majątku Kaszuba, który został przejęty przez Skarb Państwa na mocy ww. przepisu oraz jakie działki (bądź ich części) stanowią one aktualnie,
- na jakich parcelach historycznych (bądź ich częściach) wchodzących w skład wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej znajdował się las oraz jakie działki (bądź ich części) stanowią one aktualnie,
- dokładną powierzchnię lasu znajdującego się na wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej oraz rodzaj i wiek drzewostanu tam wówczas występującego,
- na jakich parcelach historycznych (bądź ich częściach) wchodzących w skład wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej znajdował się zespół dworsko-parkowy oraz jakie działki (bądź ich części) stanowią one aktualnie,
- rodzaje użytków i zabudowań wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej wraz ze wskazaniem parcel historycznych (bądź ich części) oraz aktualnie istniejących działek (bądź ich części), na których znajdowały się te użytki i zabudowania.
Ekspertyza ma dotyczyć jedynie nieruchomości przejętej.
III. Szczegółowy zakres opracowania
Ekspertyza powinna składać się z:
- części opisowej, zawierającej w szczególności wyjaśnienie kwestii powierzchni całkowitej majątku, opis (rodzaj i wiek) istniejącego w powyższej dacie drzewostanu oraz powierzchni lasu wchodzącego wówczas w skład przejętej nieruchomości, a także opis zespołu dworsko-parkowego ze wskazaniem zabudowań oraz istniejącego przy dworze parku, z podaniem dokumentów, na postawie których ustalono te kwestie (które to dowody winny stanowić załączniki do takiej ekspertyzy),
- wykazu zmian gruntowych, obrazującego przejście od historycznych parcel do obecnie istniejących działek, wraz z dokumentami z ewidencji gruntów (np. wypisy z ewidencji gruntów) aktualnie istniejących działek (powstałych z dawnych parcel historycznych, stanowiących przejętą nieruchomość ziemską),
- opisu tabelarycznego wykazującego:
• po jednej stronie - istniejące w powyższej dacie parcele historyczne (bądź ich części), stanowiące przejętą nieruchomość (ze wskazaniem, na których z wymienionych parcel, bądź ich częściach położony był las i zespół dworsko- parkowy, dla pozostałych parcel należy wskazać rodzaj użytku),
• po drugiej stronie - aktualnie istniejące działki (bądź ich części), powstałe z tych parcel,
- załącznika kartograficznego przedstawiającego parcele historyczne stanowiące przejętą nieruchomość i naniesione na nie aktualnie istniejące działki ewidencyjne (zaznaczone kontrastującymi kolorami np. czerwony i żółty) wraz z uwzględnieniem obiektów i rodzaju użytków według stanu na dzień 1 września 1939 r.,
- załącznika kartograficznego przedstawiającego parcele historyczne stanowiące przejętą nieruchomość - wyłącznie te, na których w powyższej dacie znajdował się las (z wyraźnym zaznaczeniem konturu lasu) i naniesione na nie aktualnie istniejące działki ewidencyjne (zaznaczone kontrastującymi kolorami).
- załącznika kartograficznego przedstawiającego parcele historyczne stanowiące przejętą nieruchomość - wyłącznie te, na których w powyższej dacie znajdował się zespół dworsko-parkowy (z wyraźnym zaznaczeniem konturu zespołu dworsko- parkowego) i naniesione na nie aktualnie istniejące działki ewidencyjne (zaznaczone kontrastującymi kolorami).
Ekspertyza jest niezbędna z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne toczące się przed Wojewodą Pomorskim i posłuży jako dowód w sprawie.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża usługi geodezyjne, inwentaryzacje
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się