Zlecenie 8173478 - Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dotyczącej...

   
Zamówienie 8173478 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-05-31
przedmiot zlecenia
Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dotyczącej wykonania konstrukcji stalowej i montażu bramy przemysłowej
w hali kw
iatowej B Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej dotyczącej wykonania konstrukcji stalowej i montażu bramy przemysłowej HORMANN SPU42 z napędem elektrycznym o wymiarach: 4150 mm x 4375mm (szerokość x wysokość) w elewacji hali kwiatowej B Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w celu uzyskania stosowych decyzji urzędowych na wykonanie robót budowlanych.
Wymagania dotyczące zakresu wykonywanej dokumentacji projektowo-technicznej:
Wykonawca winien wyodrębnić oddzielnie każdy projekt budowlany wykonawczy występujący w danej branży oraz wydać wykaz obejmujący wszystkie przekazane Zamawiającemu opracowania.
Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawca wyda wraz z dokumentacją wykaz opracowań ujmujący wszystkie projekty wchodzące w zakres dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, dla opracowań objętych w/w wykazem, stanowiące integralną część przekazywanej dokumentacji.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia projektowe w specjalnościach i zakresach (bez ograniczeń), które odpowiadają zakresowi rzeczowemu przedmiotowej oferty oraz członkostwo odpowiednich Izb Inżynierów Budownictwa (z posiadaniem aktualnego zaświadczenia na czas realizacji prac projektowych) oraz posiadać doświadczenie w zakresie przedmiotowej oferty.
Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce wymaganiami i przepisami prawa, gwarantująca osiągnięcie założeń projektowych oraz bezpieczeństwo obsługi.
Dokumentacja powinna spełniać wymogi formalne i merytoryczne pozwalające na dokonanie zgłoszenia robót oraz ich realizację. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii do projektu wynikających z przepisów i warunków lokalnych.
Dokumentacja powinna zawierać pełny merytoryczny opis przyjętych rozwiązań, prac i informacji technicznych niezbędnych przy realizacji projektu wraz z niezbędną ilustracją graficzną.
Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania stanu istniejącego.
Wykonawca winien zapewnić sprawdzenie projektów wykonawczych, we wszystkich branżach, przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń p/pożarowych oraz bhp.
Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być dostarczona w plikach edytowalnych umieszczonych w folderach o tej samej zawartości jak wersja papierowa dokumentacji tj. ściśle odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji z zachowaniem pełnej funkcjonalności programów, w których została stworzona.
W przypadku zainteresowania złożeniem oferty, w przesłanej ofercie należy podać następujące informacje:
cenę za wykonanie dokumentacji projektowo technicznej.
przewidywany termin wykonania całego zakresu dokumentacji projektowej.
Możliwa jest wizja lokalna przedmiotu zamówienia
branża Projektowanie
podbranża projekt konstrukcji
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się