Przetarg 7904893 - Wycinka, cięcie pielęgnacyjne drzew w ciągach dróg...

   
Analizuj Zamówienie 7904893 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Wycinka, cięcie pielęgnacyjne drzew w ciągach dróg powiatowych
Numer referencyjny: PZD.3411.09.2020

Przedmiotem zamówieni
a jest wycinka, podkrzesanie, cięcie pielęgnacyjne drzew w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego i obejmować będzie:

1. Wycinkę drzew:
a) wycięcie drzew za pomocą pił mechanicznych na wysokość 10 cm powyżej poziomu gruntu,
b) pocięcie dłużyc i konarów na klocki umożliwiające ręczny załadunek na środki transportowe,
c) karczowanie pni o średnicy od 80 do 140 cm,
d) uporządkowanie pasa drogowego oraz zasypanie miejsc po wycince materiałem stosowanym w poboczu w miejscu wycinki do poziomu istniejącego pobocza a poza poboczem do poziomu gruntu w otoczeniu prowadzonych robót oraz zagęszczenie mechaniczne,
e) usunięcie i likwidacja drobnych gałęzi po wycince należy do obowiązków Wykonawcy, należy je przeprowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz środowisku naturalnemu,
f) frezowanie pni na głębokość 10 cm poniżej poziomu gruntu,
g) usuwanie wiatrołomów wraz z karczowaniem i zasypaniem wyrw po korzeniu sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
h) po wycince drzew Wykonawca będzie zobligowany do nabycia drewna opałowego po cenie obowiązującej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowej Soli w ilości potwierdzonej protokolarnie (klasyfikacja drewna) przez uprawnionego brakarza powołanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli. Brakarz szacuje ilość drewna po jego ścięciu,2. Podkrzesanie i cięcie pielęgnacyjne drzew:
a) podcięcie koron drzew od dołu (tzw. podkrzesanie) w ciągach ulicznych i pieszych w celu poprawienia widoczności i umożliwienia swobodnego poruszania się pojazdów – w przypadku ruchu ulicznego wyznaczenie tzw. skrajni drogowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz niedopuszczenie do urazów twarzy u pieszych przez gałęzie drzew nad przejściami,
b) usunięcie z korony drzewa gałęzi suchych, chorych, nadłamanych i ocierających się między sobą (tzw. cięcia pielęgnacyjne),
c) usuniecie gałęzi w ilości ograniczonej do niezbędnego minimum; w przypadku konieczności silniejszego podcięcia gałęzi od strony jezdni (ponad 20 %) należy zrównoważyć masę od strony przeciwnej przez przeprowadzenie częściowego rozluźnienia pozostałej części korony,

3. Podstawowe zasady jakimi należy kierować się przy cięciu drzew:
a) usuwanie i skracanie żywych gałęzi należy ograniczyć tylko do niezbędnego minimum,
b) w trakcie jednorazowego zabiegu należy unikać usuwania więcej niż 15 % całej żywej masy gałęzi, a w przypadkach
c) uzasadnionych innymi względami nie więcej jednak niż do 50% - dotyczy to tylko drzew dobrze znoszących cięcia,
d) jeżeli sytuacja wymaga wykonania bardziej radykalnych cięć (ponad 50 %) zabieg należy rozłożyć na dwa lub nawet trzy etapy (okresy wegetacji),
e) należy unikać usuwania żywych gałęzi o dużych średnicach, czyli przekraczających 10 cm,
f) usuwając żywe gałęzie należy wykonać to w taki sposób, aby nie uszkodzić ich nasad. Nie wolno wykonywać cięć zbyt płaskich ale również nie należy pozostawiać kikutów,
g) przy wykonywaniu cięć koron należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju jakie drzewo miało przed zabiegiem,
h) usuwając większe gałęzie należy wykonać to w taki sposób, aby nie dopuścić do dodatkowych skaleczeń drzewa. W tym celu wskazane jest, aby większe konary i gałęzie usuwać odcinkami od wierzchołka i opuszczać je na ziemię za pomocą lin, a także zwrócić szczególną uwagę przy manewrowaniu w koronie koszem podnośnika,
i) przy usuwaniu starego suszu (gałęzie i ich szczątki) należy wykonać to w taki sposób, aby nie dopuścić do skaleczenia żywej tkanki wytworzonej zazwyczaj w formie obrączki u nasady,
j) przycięcie gałęzi należy wykonać z wysięgnika,
k) po zakończeniu prac należy uporządkować pas drogowy z gałęzi poprzez ich usunięcie i likwidację w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i bezpieczeństwu na koszt Wykonawcy.


UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77211400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się