Przetarg 7585520 - Wycięcie drzew i krzewów na torfowiskach w obszarze Natura...

   
Analizuj Zamówienie 7585520 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-13
przedmiot ogłoszenia
Wycięcie drzew i krzewów na torfowiskach w obszarze Natura 2000 Torfowiska Chełmskie, w ramach realizacji projektu „Lubelska
Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16.
Numer referencyjny: WOF.261.1.10.2020.WM

1. Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzew i krzewów na torfowiskach
w obszarze Natura 2000 Torfowiska Chełmskie, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1. mechaniczne lub ręczne wycięcie drzew i krzewów, głównie odrośli, na powierzchni 1,74 ha,
2.2. wyniesienie wyciętej biomasy poza teren obszaru Natura 2000
i utylizacja we własnym zakresie,
2.3. sporządzenie sprawozdania z wykonanych prac zwierającego również dokumentację fotograficzną.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.
4.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:
4.1. wycięciu drzew i krzewów;
4.2. sporządzeniu sprawozdania z wykonanych prac.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 77211400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się