Przetarg 8835198 - Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i...

   
Analizuj Zamówienie 8835198
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-11
przedmiot ogłoszenia
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu” Numer referencyjny: PFR/1/2022
1.Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług, polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranych w niniejszym postępowaniu wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”) Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”, do którego zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy , z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do zamawiającego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej również: „Umowa Operacyjna” „Umowa”) które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2.Parametry udzielanych przez wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego” stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej.
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu” część I Część nr 1 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranych w niniejszym postępowaniu wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”) Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”, do którego zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy , z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do zamawiającego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej również: „Umowa Operacyjna” „Umowa”) które stanowią zał. nr 4 do SWZ. 2.Parametry udzielanych przez wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego” stanowiącej zał. nr 2 do Umowy Operacyjnej. 3.Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć rozwojowych lub inwestycyjnych, określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego”, realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców spełniających wymogi określone w „Metryce Instrumentu Finansowego”. 4. Każdej części zamówienia przypisana została odpowiednia pula środków stanowiących Wkład Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego. 5.Wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy przypisany do każdej z dwóch części stanowi odrębną część zamówienia, tj.: Część I (zamówienie podstawowe)- obejmuje świadczenie przez wykonawcę zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Odbudowę Biznesu” oraz udzieleniu i rozliczeniu co najmniej 25 unikatowym Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego” w łącznej wysokości 10 000 000 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy (bez Prawa Opcji), przez zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (Limit Instrumentu Finansowego ), przy czym co najmniej 40% Limitu Instrumentu Finansowego należy wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców do połowy Okresu Budowy Portfela. 6.Zamawiający ma prawo do obniżenia Limitu Instrumentu Finansowego określonego w ust. 5 powyżej o maksymalnie 50% w ramach każdej części zamówienia, jednakże nie więcej niż do wysokości łącznej wartości zawartych Umów Inwestycyjnych, jeżeli: 1)tempo budowy Portfela Pożyczek, liczone jako stosunek stopnia wykorzystania Limitu Instrumentu Finansowego (zawarte Umowy Inwestycyjne) do upływu Okresu Budowy Portfela, będzie wynosiło, z zastrzeżeniem zdania następnego, w jakimkolwiek momencie Okresu Budowy Portfela mniej niż 50%. Powyższe nie ma zastosowania dla pierwszych 3 miesięcy Okresu Budowy Portfela, lub 2) Pośrednik Finansowy nie wypłacił na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 40% wartości Limitu Instrumentu Finansowego.7.Zamawiający może skorzystać z prawa o którym mowa w ust. 6 powyżej w terminie do 28 lutego 2023 r. po zajściu którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 6 powyżej. 8.Skorzystanie z prawa o którym mowa w ust. 6 powyżej jest tożsame z odmową wypłaty przez zamawiającego Transz, które łącznie z dotychczas wniesionym Wkładem Funduszu Funduszy przekroczyłyby obniżony Limit Instrumentu Finansowego, niezależnie od terminu złożenia odpowiadającego im Wniosku o Wypłatę Transzy. W przypadku gdy kwota Wkładu Funduszu Funduszy będzie większa niż obniżony Limit Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki.9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Projektowanych postanowieniach umowy. 10. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu” część II Część nr 2 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranych w niniejszym postępowaniu wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”) Instrumentem Finansowym „Pożyczka na Odbudowę Biznesu”, do którego zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy , z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do zamawiającego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej również: „Umowa Operacyjna” „Umowa”) które stanowią zał. nr 4 do SWZ. 2.Parametry udzielanych przez wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego” stanowiącej zał. nr 2 do Umowy Operacyjnej. 3.Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć rozwojowych lub inwestycyjnych, określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego”, realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców spełniających wymogi określone w „Metryce Instrumentu Finansowego”. 4. Każdej części zamówienia przypisana została odpowiednia pula środków stanowiących Wkład Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego. 5.Wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy przypisany do każdej z dwóch części stanowi odrębną część zamówienia, tj.: Część II (zamówienie podstawowe)- obejmuje świadczenie przez wykonawcę zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Odbudowę Biznesu” oraz udzieleniu i rozliczeniu co najmniej 25 unikatowym Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego” w łącznej wysokości 10 000 000 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy (bez Prawa Opcji), przez zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (Limit Instrumentu Finansowego ), przy czym co najmniej 40% Limitu Instrumentu Finansowego należy wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców do połowy Okresu Budowy Portfela. 6.Zamawiający ma prawo do obniżenia Limitu Instrumentu Finansowego określonego w ust. 5 powyżej o maksymalnie 50% w ramach każdej części zamówienia, jednakże nie więcej niż do wysokości łącznej wartości zawartych Umów Inwestycyjnych, jeżeli: 1)tempo budowy Portfela Pożyczek, liczone jako stosunek stopnia wykorzystania Limitu Instrumentu Finansowego (zawarte Umowy Inwestycyjne) do upływu Okresu Budowy Portfela, będzie wynosiło, z zastrzeżeniem zdania następnego, w jakimkolwiek momencie Okresu Budowy Portfela mniej niż 50%. Powyższe nie ma zastosowania dla pierwszych 3 miesięcy Okresu Budowy Portfela, lub 2) Pośrednik Finansowy nie wypłacił na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 40% wartości Limitu Instrumentu Finansowego.7.Zamawiający może skorzystać z prawa o którym mowa w ust. 6 powyżej w terminie do 28 lutego 2023 r. po zajściu którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 6 powyżej. 8.Skorzystanie z prawa o którym mowa w ust. 6 powyżej jest tożsame z odmową wypłaty przez zamawiającego Transz, które łącznie z dotychczas wniesionym Wkładem Funduszu Funduszy przekroczyłyby obniżony Limit Instrumentu Finansowego, niezależnie od terminu złożenia odpowiadającego im Wniosku o Wypłatę Transzy. W przypadku gdy kwota Wkładu Funduszu Funduszy będzie większa niż obniżony Limit Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do zwrotu nadwyżki.9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Projektowanych postanowieniach umowy. 10. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
branża Finanse - bankowość
podbranża usługi bankowe
kody CPV 66000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi bankowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8894032 2022-05-17
godz. 14:00
TERMY MALTAŃSKIE SP. Z O.O. 11/P-130/2022 Obsłudze technicznej terminali płatniczych oraz rozliczanie płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych wraz z najmem terminali płatniczych dla Termy Malta...
8904108 2022-05-18
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE 1/DK/2022 Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie stanowiącej zabezpieczenie roszczeń określone w art. 48a ust. 7 ustawy o...
8898812 2022-05-19
godz. 11:00
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH Świadczenie zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach.
8894138 2022-05-23
godz. 12:00
SK FARM II SP. Z O.O. Rozliczanie i obsługa płatności bezgotówkowych.
8854337 2022-05-24
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE Obsługa terminali płatniczych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.8.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz wszystkich izb ad...
8907025 2022-05-24
godz. 11:30
URZĄD GMINY MSZCZONÓW „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywani...
8901641 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WOJKOWICE Udzielenie gwarancji bankowej własnej dla zabezpieczenia roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1. Udzielenie gwarancji bankowej własnej, o któr...
8865509 2022-05-29
godz. 09:00
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Kompleksowa obsługa bankowa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompleksowa obsługa bankowa UJD - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...]...
8881065 2022-06-03
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE Obsługa płatności bezgotówkowych i finansowa kart płatniczych w POK ZDZiT oraz automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych Numer referencyjny: NZ.2510.13.2022 Przedmiotem zamówienia jest...
8909777 2022-06-09
godz. 12:00
SĄD REJONOWY W EŁKU świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zastępczej obsługi kasowej dla Sądu Rejonowego w Ełku, w budynku przy ul. Małeckich 4, 19-300 Ełk