Przetarg 7502016 - Wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7502016 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-26
przedmiot ogłoszenia
Wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie
Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”
Numer referencyjny: WRZP.271.8.2020

1.1 Rodzaj zamówienia: usługa
1.2 Przedmiotem zamówienia jest wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci
w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Przedmiot zamówienia w podziale na następujące części:
CZĘŚĆ 1 JĘZYK ANGIELSKI 128 zajęć po 45 minut
CZĘŚĆ 2 ZAJĘCIA Z TECHNIK UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA 128 zajęć po 45 minut
CZĘŚĆ 3 ZAJĘCIA Z MATEMATYKI I INFORMATYKI 128 zajęć po 45 minut
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ ).
1.3. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia (dot. wszystkich części)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1.4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.
1.6. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. (dot. wszystkich części)
1.7. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego – w zakresie każdej części zamówienia. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: JĘZYK ANGIELSKI
1.2 Przedmiotem zamówienia jest wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny. CZĘŚĆ 1 JĘZYK ANGIELSKI 128 zajęć po 45 minut Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.3. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia (dot. wszystkich części) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 1.4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. 1.6. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. (dot. wszystkich części) 1.7. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego – w zakresie każdej części zamówienia. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.

Część nr: 2 Nazwa: ZAJĘCIA Z TECHNIK UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA
1.2 Przedmiotem zamówienia jest wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny. CZĘŚĆ 2 ZAJĘCIA Z TECHNIK UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA 128 zajęć po 45 minut Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.3. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia (dot. wszystkich części) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 1.4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. 1.6. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. (dot. wszystkich części) 1.7. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego – w zakresie każdej części zamówienia. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.

Część nr: 3 Nazwa: ZAJĘCIA Z MATEMATYKI I INFORMATYKI
1.2 Przedmiotem zamówienia jest wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny. CZĘŚĆ 3 ZAJĘCIA Z MATEMATYKI I INFORMATYKI 128 zajęć po 45 minut Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.3. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia (dot. wszystkich części) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 1.4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. 1.6. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. (dot. wszystkich części) 1.7. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego – w zakresie każdej części zamówienia. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, szkolenia miękkie, kursy językowe
kody CPV 80000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się