Przetarg 7734274 - Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w...

   
Analizuj Zamówienie 7734274 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-05
przedmiot ogłoszenia
Wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 4 184 072,03 zł
Numer referencyjny: RP.271.4.12.2020.MŻM

1 P
rzedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 4 184 072,03 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote 03/100) do pobrania w transzach w 2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 965 342,80 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzysta czterdzieści dwa złote 80/100) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.218.729,23 zł (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł 23/100).
2 Kredyt będzie pobierany transzami na pisemny wniosek zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie kierowany na adres wykonawcy. Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31.12.2020 r.
3 Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych od I kwartału 2021 r. do IV kwartału 2026 r.
4 Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych.
5 Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu.
6 W sytuacji, gdy kredyt będzie spłacany wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
7 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od kredytu, warunek ten dotyczy prowizji od przyznania kredytu, prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat.
8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu.
9 Dodatkowe wymagania – Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji od kredytu, warunek ten dotyczy prowizji od przyznania kredytu, prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat.
10 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową chyba że wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty rezygnację z zabezpieczenia kredytu.
11 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w punkcie 3.5.
12 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym naliczane będą odsetki, powiększoną o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę banku.

13 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołącza następujące dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ):

1. Uchwała Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XXX/212/2020 z dnia 29.08.2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
2. Uchwała Nr 6/37/2020 z dnia 25 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jedlicze kredytu długoterminowego
w wysokości 4 184 072,03 zł.
3. Uchwała Nr 6/46/2020 z dnia 6 maja 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540207508-N-2020 z dnia: 2020-10-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-26, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert
lub wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-29,
godzina: 10:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540210717-N-2020 z dnia: 2020-10-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-26, godzina:10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-05,
godzina: 10:00,
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się